Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .... października 2017 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r.  poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; Dz.U z 2017 r. poz. 730, poz. 935),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785, poz. 1428, poz. 1566) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych:
- zabudowanych budynkami mieszkalnymi – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni,
  d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, poz. 1529, poz. 1566) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie  stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr  .....................
z dnia   ........ października 2017 roku

 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok


W projekcie uchwały zrealizowano obowiązek nałożony na rady gmin w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) w zakresie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 przewiduje wzrost stawek  o 2,5% w porównaniu z rokiem 2017,  z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit b i d, pkt 2 lit c i d , gdzie stawki kwotowe przyjęto na poziomie maksymalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017.
Proponowane stawki  podatku  nie przekraczają granicy górnych  stawek kwotowych   podanych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P.z 2017 r., poz. 800).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-10-2017 11:29:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 09-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-10-2017 11:29:52