Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia ....... października 2017 r.
w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz.446, poz. 1579, poz. 1948; Dz.U z 2017 r. poz. 730, poz. 935), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785, poz.1428, poz. 1566) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201, poz. 648, poz. 768, poz. 935, poz. 1428, poz. 1537) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 765,94 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) wózka ręcznego, ręki , kosza, torby - 5,00 zł;
2) samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep - 35,00 zł;
3) stołu - 22,00 zł,
4) straganu , w przypadku sprzedaży pozostałej - 30,00 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020,z zastrzeżeniem § 6.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu powierza się Pani Teresie Olszewskiej zwanej dalej „inkasentem”.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta , o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 40 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 .
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIII/190/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr  ........................
z dnia ........... października 2017 roku

 w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie na terenie gminy i miasta Mirosławiec opłaty targowej.
Nadanie przez art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) nowego brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r.  wprowadza możliwość fakultatywnego  poboru opłaty targowej. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej średnio o 2,5 %  w porównaniu
z rokiem 2017.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej  stawki kwotowej tj. 765,94 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-10-2017 11:32:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 09-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-10-2017 11:32:58