Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustron" w Tucznie

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 114 ust. 1 pkt 3 i art. 115 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1638, zm. poz. 1948 i 2260.) oraz art. 127 ust. 1 pkt   1 lit. c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) dla Zakładu Opiekuńczo-leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji społecznej”.
§ 2. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczania dotacji zostaną określone w umowie pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a podmiotem wymienionym w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uzasadnienie:
W dniu 20 listopada 2017 r. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 5.000 zł na pokrycie kosztów dalszej modernizacji Zakładu w części dotyczącej „Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji społecznej".
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 36.611,00 zł. Maksymalna wysokość środków publicznych w zadaniu, obliczona na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, wynosi 27.092,14 zł, co stanowi 74% całości zadania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-11-2017 07:57:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-11-2017 07:57:20