Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573, poz. 60, poz. 1909) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
1) Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573, poz. 60, poz. 1909)
2) Organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) Gminie - rozumie się przez to Gminę i Miasto Mirosławiec,
4) Programie - rozumie się przez to Roczny program współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
§ 3. Program obejmuje współpracę Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i Miasta Mirosławiec i jego mieszkańców.


Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu


§ 4. Celem głównym Programu jest określenie zasad i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, które wzmocnią rolę organizacji w realizacji zadań publicznych, podniosą ich skuteczność i efektywność oraz jakość prowadzonych przez nie działań.
§ 5. Celami szczegółowymi Programu są:
1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami,
2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,
3) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie do wykonania tych zadań organizacji,
4) otwarcie na innowacyjność oraz konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,
5) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Rozdział 3.
Zasady współpracy


§ 6. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach:
1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,
2) suwerenności stron, co oznacza, iż stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,
3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów,
4) efektywności oznacza to wspólne dążenie Gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektóww realizacji zadań publicznych,
5) uczciwej konkurencji oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadania publicznego,
6) jawności opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę w zakresie objętym programem.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy


§ 7. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dotyczy realizacji zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.


Rozdział 5.
Formy współpracy


§ 8. Współpraca Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
1) zlecanie do realizacji zadań publicznych, które odbywa się na zasadach określonych w ustawie poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy,
b) przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2018 r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,
3) konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) inne formy współpracy:
a) udzielenie pomocy w uzyskiwaniu lokalu z przeznaczeniem na siedzibę organizacji,
b) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu pomieszczeń, terenów z przeznaczeniem na realizację zadań przez organizację,
c) udostępnienie lokalu komunalnego na spotkania organizacji oraz spotkanie otwarte,
d) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,
e) organizowanie konsultacji i szkoleń,
f) promowanie przez Gminę działalności organizacji,
g) udostępnianie projektów uchwał w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu,
h) pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne


§ 9. Zakres zadań objętych Programem obejmuje wyłącznie sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy.
§ 10. Jako zadania priorytetowe Gminy w roku 2018 określa się zadania o charakterze gminnym, lokalnym, regionalnym i powiatowym z zakresu:
1) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej,
2) turystyki i krajoznawstwa,
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) kultury,
5) ochrony i promocji zdrowia.

Rozdział 7.
Okres realizacji Programu


§ 11. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Rozdział 8.
Sposób realizacji Programu


§ 12. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert odbywa się według następujących zasad:
1) zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe i odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych).
2) otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz,
3) termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia,
4) informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz rozpatrzenie wniosków odbywa się w oparciu o procedury opisane w ustawie,
5) podmioty przystępujące do otwartego konkursu ofert muszą spełniać warunki wynikające z ustawy,
6) decyzję o wyborze oferentów, którym zostanie przyznana dotacja oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w formie zarządzenia.
§ 13. Na wniosek organizacji Burmistrz może jej zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania dofinansowania określa art. 19a ustawy.

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu


§ 14. Ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa na rok 2018.
§ 15. Na realizację Programu przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 133.000 zł.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu


§ 16. Monitoring programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu.
§ 17. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco – za pośrednictwem Pracownika ds. organizacji pozarządowych.
§ 18. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
4) wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu,
5) łączna wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,
6) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu.
§ 19. Burmistrz złoży Radzie Miejskiej w Mirosławcu sprawozdanie z realizacji Programu w terminie do 31 maja 2019 r.

Rozdział 11.
Sposób tworzenia Programu Współpracy


§ 20. 1. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1) zebranie propozycji do projektu Programu zgłaszanych przez organizacje pozarządowe;
2) opracowanie projektu Programu;
3) skierowanie projektu Programu do konsultacji zgodnie z Uchwałą nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;
5) przedłożenie informacji o Programie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej przy Radzie Miejskiej w Mirosławcu
6) przedłożenie Programu pod obrady Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Rozdział 12.
Komisja Konkursowa – tryb powoływania i zasady działania


§ 21. Do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe powołane zostaną Komisje Konkursowe odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca.
§ 22. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
§ 23. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
§ 24. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów.
§ 25. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi. Rozstrzygnięcie komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.
§ 26. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
§ 27. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe


§ 28. Organizacja w okresie otrzymania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę i Miasto Mirosławiec
§ 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz.1817, zm.poz. 1948 oraz z 2017 r. poz.573, poz.60, poz. 1909) oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Uzasadnienie


Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz.1948 oraz z 2017 r. poz. 573, poz. 60, poz. 1909) określiła główne zasady współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wprowadziła również katalog zadań publicznych, przy realizacji których niezbędna jest ta współpraca. Zgodnie z art. 5a ust. 1 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia  rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Realizując zobowiązania ustawowe oraz biorąc pod uwagę znaczenie współpracy z tymi organizacjami, opracowano niniejszy program, który ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy. Projekt Programu poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą Nr LII/308/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 roku. W ramach konsultacji społecznych nie zgłoszono uwag ani opinii do przedstawionego projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-11-2017 08:04:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-11-2017 08:04:57