Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca".

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca".


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się tytuł: „Honorowy Obywatel Mirosławca”, który jest uhonorowaniem Obywateli za zasługi dla Gminy i Miasta Mirosławiec.
2. Tytuł "Honorowy Obywatel Mirosławca", zwany dalej Tytułem, jest wyrazem najwyższego uznania i nadawany jest osobom, które w istotny i wyróżniający sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji Gminy i Miasta Mirosławiec, szczególnie w dziedzinach:
1) oświaty, nauki, historii, kultury i sportu,
2) działalności społecznej i samorządowej,
3) ratowania życia ludzkiego i mienia,
4) inicjatyw gospodarczych.
§ 2. 1. Tytuł nadaje Rada Miejska w Mirosławcu w drodze uchwały.
2. Uchwałę w sprawie nadania Tytułu podejmuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§ 3. 1. Z wnioskiem w sprawie przyznania Tytułu mogą wystąpić:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu,
2) Burmistrz Mirosławca,
3) każdy Radny z wykazaniem poparcia dla danego projektu uchwały przez 3 Radnych,
4) grupa co najmniej 50 mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.
2. Wniosek o nadanie Tytułu, powinien zawierać:
1) dane kandydata, takie jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce pracy, stanowisko, funkcja,
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku,
3) podpis (y) wnioskodawców,
4) oświadczenie kandydata, którego wniosek dotyczy, iż znany jest mu zamiar złożenia wniosku i wyraża na to zgodę (dotyczy osoby żyjącej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 składa się do Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez wszystkie Komisje Stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.
3. Komisje badają, czy wniosek odpowiada wymogom formalnym, zapoznają się z uzasadnieniem wniosku a następnie opiniują wniosek poprzez głosowanie.
4. Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez większość stałych komisji Rady Miejskiej upoważnia Przewodniczącego Rady Miejskiej do umieszczenia stosownego projektu uchwały w porządku obrad najbliższej sesji.
§ 5. 1. Osobie wyróżnionej Tytułem przysługują następujące przywileje:
1) używania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca",
2) uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej w Mirosławcu w charakterze gościa honorowego,
3) uczestnictwa w uroczystościach w charakterze gościa honorowego.
§ 6. Dokumentem stwierdzającym nadanie Tytułu jest "Akt Nadania Tytułu Honorowy Obywatel Mirosławca", sporządzony w formacie A-4, według określonego wzoru Aktu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wręczenie Aktu, o którym mowa w § 6 dokonuje w imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady oraz Burmistrz Mirosławca, lub upoważnione przez nich osoby na sesji Rady Miejskiej.
§ 8. 1. Rada Miejska może podjąć uchwałę o pozbawieniu tytułu, o którym mowa w § 1, na wniosek osób wymienionych w § 3 ust. 1, w razie stwierdzenia, że:
1) nadanie tytułu nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd Wnioskodawcy,
2) osoba uhonorowana Tytułem dopuściła się czynu powodującego, że stał się niegodny posiadania nadanego tytułu, a w szczególności osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. Pisemny wniosek o pozbawienie Tytułu, o którym mowa w § 1, należy składać do Rady Miejskiej w Mirosławcu. Wniosek powinien zawierać:
1) dane personalne osoby, której dotyczy,
2) szczegółowe uzasadnienie wniosku o pozbawienie tytułu,
3) podpis (y) wnioskodawców.
3. W przypadku, o którym mowa w ustępie 1 i 2 stosuje się odpowiednio § 2 i § 4 niniejszej uchwały.
§ 9. Tytuł "Honorowy Obywatel Mirosławca" można otrzymać tylko raz i może być nadany obywatelom polskim jak i cudzoziemcom.
§ 10. Tytuł "Honorowy Obywatel Mirosławca" może być nadawany pośmiertnie.
§ 11. Zachowują moc tytuły honorowe nadane przez Radę Miejską w Mirosławcu przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 13. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

Uzasadnienie
 Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) do wyłącznej właściwości rady gminy należy nadawanie tytułu honorowego obywatelstwa gminy. Celem niniejszej uchwały jest określenie zasad i trybu nadawania honorowego tytułu tj.: "Honorowy Obywatel Mirosławca", co do tej pory nie zostało uregulowane.  Niniejszy projekt Uchwały systematyzuje w sposób odrębny zasady i tryb wyróżniania osób, które miały lub będą mieć szczególne zasługi dla rozwoju i promocji Gminy i Miasta Mirosławiec.
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca" jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2017 r.


Imię i nazwisko Kandydata:
.....................................................


OŚWIADCZENIE KANDYDATA


Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przy rozpatrywaniu mojej kandydatury na: "Honorowego Obywatela Mirosławca".
Przetwarzanie może dotyczyć danych zawartych we wniosku i jego integralnych załączników, określonych Uchwałą nr........................................ z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca".
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska w Mirosławcu oraz  Burmistrz Mirosławca.


Czytelny podpis Kandydata:...............................................

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2017 r.


Wniosek o nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Mirosławca"
I. Oznaczenie Wnioskodawcy (nazwa, adres):
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
II. Dane personalne osoby, której dotyczy wniosek:
1. Imię i nazwisko: .....................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................................
3. Obywatelstwo: ........................................................................................................................................
4. Adres zamieszkania: ...............................................................................................................................
5. Adres do korespondencji: .......................................................................................................................
5. Miejsce pracy, stanowisko, funkcja: .......................................................................................................
III. Uzasadnienie nadania tytułu:
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
Data: ..........................                    Podpis (y) Wnioskodawcy:......................................

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 listopada 2017 r.


Akt nadania tytułu "Honorowego Obywatela Mirosławca"

AKT NADANIA
Rada Miejska w Mirosławcu
Uchwałą nr ......................................................
z dnia..................
nadała:
Pani / Panu ........................................................................................................
tytuł:
"Honorowy Obywatel Mirosławca"
jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania

               ..................................                                                                                                         ..................................                         
        Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu                                                                                Burmistrz Mirosławca

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-11-2017 08:11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 22-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-11-2017 08:11:33