Protokół z XXXIV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r.

 PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017

z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 października  2017 r. w godz. 1400- 1550

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2016 rok:
 1. raport Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie raportu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych.
 3. Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mirosławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Mirosławcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Piecniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piecniku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy działce wewnętrznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXIV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecna: radna Urszula Stanisławska.

 

Ad.3

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych”. W/w uchwała nie będzie podejmowana, ponieważ  proponuje się, aby stawki opłat od środków transportowych pozostały na poziomie 2017 roku.

Kolejne punkty porządku obrad otrzymałyby numerację następną.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

 

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXIII  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIII  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.

Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas na początku swojej wypowiedzi podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu. W dalszych słowach poinformował, iż Powiat Wałecki jest w trakcie realizacji Kontraktu Samorządowego. Dzięki realizacji w/w zadania przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu powstać mają warsztaty zawodowe dla uczniów. Ponadto trwają także prace związane z budową Zakładu Aktywności Zawodowej. Dodał, iż w dalszym ciągu monitoruje temat planowanej przebudowy drogi powiatowej Bronikowo-Próchnowo.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o remont w/w drogi zostało już udzielone pozwolenie na budowę. Koszt  zadania wynosić będzie około 6 mln zł, w tym ze środków zewnętrznych Powiat pozyskał około 4 mln zł.

Bogdan Białas nawiązując do spraw bieżących w Powiecie Wałeckim  poinformował, iż w chwili obecnej przyjmowane są wszelkiego rodzaju sprawozdania za I półrocze br. Dodał, iż stopa bezrobocia w Powiecie Wałeckim znajduje się poniżej 10%.  Ponadto rynek pracy otwiera się na pracowników z zagranicy, jednak nie stanowią oni zagrożenia dla Polaków.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z informacją do Sołtysa Sołectwa Jadwiżyn, iż pozyskano około 200 kg destruktu asfaltowego, dzięki któremu będzie możliwość utwardzenia dróg, między innymi drogi powiatowej do m. Jadwiżyn.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego podpisane zostało porozumienie dotyczące sieci zakładów zawodowych. Jednym z partnerów projektu jest Powiat Wałecki. Zwróciła się z zapytaniem, jakie korzyści z tego tytułu będzie miał Powiat?

Bogdan Białas poinformował, iż odpowiedzi na powyższe zapytanie udzieli podczas kolejnej obecności na posiedzeniu RM w Mirosławcu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem związanym z budową obwodnicy Wałcza.

Bogdan Białas poinformował, iż z uzyskanych przez niego  informacji wynika, iż  prace przez cały czas posuwają się do przodu, przypominając, że nie jest to zadanie powiatu.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż pojawiają się głosy, że źle się dzieje przy budowie obwodnicy.

Bogdan Białas poinformował, iż nie jest w stanie odpowiedzieć na powyższe. Dodał, iż zawsze pojawiać się będą różnego rodzaju plotki.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za przybycie na posiedzenie RM i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 1435 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas opuścił posiedzenie
 Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 29.09.2017 r.- w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zorganizowane zostały obchody święta 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 03.10.2017 r. -  odbyło się spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Mirosławiec oraz z pracownikiem ds. ochrony przyrody w sprawie tras rowerowych na terenach leśnych. Wiosną na trasach rowerowych mają pojawić się nowe oznaczenia;

-03.10.2017 r. – w Próchnowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie realizacji prac kanalizacyjnych na terenie Próchnowa;

-05.10.-06.10.2017 r. – Burmistrz Mirosławca wraz z Sekretarzem Gminy i Miasta Mirosławiec Moniką Stąporek oraz Skarbnikiem Gminy Alicją Michor uczestniczył w X Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się w Katowicach;

-11.10.2017 r. – w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbył się jubileusz 50-tej rocznicy ślubu Państwa Danieli i Grzegorza Szylak, którym wręczył medale, grawerton pamiątkowy oraz kwiaty;

- 11.10.2017 r. – odbyło się spotkanie z członkiniami stowarzyszenia Amazonki, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 11.10.2017 r. – w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Mirosławiec-Orle, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 12.10.2017 r. – na Placu Lotników w Mirosławcu po raz kolejny zorganizowana została akcja oddawania krwi;

-13.10.2017 r. – w Szkole Podstawowej w Mirosławcu odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 13.10.2017 r. - obchodzony był Gminny Dzień Edukacji Narodowej;

- 17.10.2017 r. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami sołectwa Orle w sprawie realizacji zadania wodno-kanalizacyjnego w Orlu.

- 20.10.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu.

- 21.10.2017 r. – w świetlicy wiejskiej w Hankach zorganizowane zostały obchody 10-lecia istnienia zespołu „Jarzębina”.

- 24.10.2017 r. -  Burmistrz Mirosławca uczestniczył w Pile w spotkaniu z Dyrektorem Enea Oświetlenie w sprawie inwestycji oświetleniowych na terenie Gminy Mirosławiec; po 15 listopada br. ma nastąpić wymiana opraw oświetleniowych wzdłuż drogi krajowej nr 10 na ulicy Wałecka i Wolności w Mirosławcu; z kolei na przełomie 2017/2018 roku mają rozpocząć się prace modernizacyjne oświetlenia przy ulicy Parkowej w Mirosławcu, doświetlenie drogi do m. Jabłonkowo (od zjazdu z drogi krajowej nr 10), cmentarza w Jabłonowie oraz m. Toporzyk;

- 24.10.2017 r. – w Łowiczu Wałeckim odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektowania linii kanalizacji;

- 25.10.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej;

- 26.10.2017 r. – w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu odbyły się warsztaty dotyczące opracowania lokalnego programu rozwoju ekonomii społecznej dla Powiatu Wałeckiego.

- 27.10.2017 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zakończyły się prace związane z położeniem chodnika na ulicy Jeziornej w  Mirosławcu. Ponadto w ramach realizowanego projektu „Cyfrowy Mirosławiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec” uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Piecniku wzięli udział w wycieczkach  do Torunia. Ponadto w ciągu kilku najbliższych  dni  mają rozpocząć się prace w Łowiczu Wałeckim związane z przebudową przepustu drogowego.

Radna Anna Turska nawiązując do wypowiedzi Burmistrza Mirosławca związanej z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie,  zwróciła się z zapytaniem  czy istnieje możliwość, aby uroczystość wręczenia medali zorganizować wspólnie dla większej liczby małżeństw,  które w danym roku obchodzą okrągłą rocznicę?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż taka sytuacja miała miejsce kilka lat temu. Jednak w chwili obecnej są to sporadyczne sytuacje, ponieważ w ciągu roku na terenie Gminy dotyczy to  tylko 1  lub 2 małżeństw, które  decydują się na  złożenie wniosku o medale. Procedura jest dość długotrwała. Decyzja w sprawie przyznania medali przez Prezydenta RP trwa 2-3 miesiące.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, iż 26 października w siedzibie CAL odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, jednak nikt z członków Komisji Polityki Społecznej nie został zaproszony na to spotkanie.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż spotkanie zorganizowane zostało na zaproszenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dalszego remontu drogi powiatowej na odcinku Mirosławiec-Orle?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wykonawca poprzedniej dokumentacji technicznej nie wywiązał się z prac, w związku z tym wyłoniona została kolejna firma, która ma opracować dokumentację.

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2016 rok:

 1. raport Kierownika MGOPS;

Raport z monitoringu radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Raport stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się  o przedstawienie stanowiska przez Komisję Polityki Społecznej.

Pozytywne stanowisko w sprawie Raportu z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2016 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

Danuta Czerniawska poinformowała, iż opracowanie i realizacja strategii jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, wynikającym z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, iż brak jest danych o liczbie osób, które objęte są usługami rehabilitacyjnymi.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż trudno jest pozyskać takie dane, ponieważ osoby korzystają głównie z prywatnej rehabilitacji. Określiła, że Strategia opracowana została na podstawie ankiet wypełnianych przez instytucje oraz mieszkańców gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki określił, iż z ankiet wynikają problemy dotyczące Gminy Mirosławiec. Dąży się do osiągnięcia jak najlepszych wyników, jednak wyniki niektórych działań mogą  być różne. Zapytał, co w sytuacji, kiedy  pojawią się problemy nie wskazane w ankietach?

Danuta Czerniawska poinformowała, iż jeśli pojawią się problemy w innych obszarach, jest możliwość dokonania zmiany uchwały i wskazać nowe problemy.  

 1. przyjęcie raportu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia raportu z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2016 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła raport z monitoringu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Mirosławiec” za 2016 rok.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1455-1500

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych. Nieobecni: Urszula Stanisławska, Iwona Kłos oraz Grzegorz Plewa.

Ad.8

Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 1502 na posiedzenie Rady Miejskiej wrócił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Radna Anna Turska poinformowała, iż Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę antysmogową. Dodała, iż można byłoby  się zastanowić nad wprowadzeniem zniżek do uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości  dla osób, które zmienią systemy grzewcze.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z zapytaniem co z osobami, które wcześniej dokonały wymiany pieca. Zastosowanie zwolnienia, bądź ulgi w podatku będzie niesprawiedliwe w stosunku do tych osób. Dodał, iż należałoby poczekać i sprawdzić co będzie miał do zaoferowania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska na wdrożenie działań antysmogowych.

O godz. 1505 na posiedzenie Rady Miejskiej powróciła radna Iwona Kłos. Obecnych na posiedzeniu 14  radnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/284/2017 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Ad.9

Podjęcie  uchwały w sprawie opłaty targowej.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/285/2017 w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie miejscowej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/286/2017 w sprawie opłaty miejscowej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mirosławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mirosławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/287/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Mirosławcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Lotników Polskich w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu.

 

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Piecniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piecniku.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Piecniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piecniku.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/288/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Piecniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piecniku.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12   do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy działce wewnętrznej.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/289/2017 w sprawie nadania nazwy działce wewnętrznej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” , brakiem głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/290/2017 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr  14 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca tytułem wstępu poinformował, iż zmiany w budżecie związane są z realizacją takich zadań jak: remont dachu budynku nr 63 położonego w Hankach w kwocie 46.000,00 zł, zakup i instalacja nowego urządzenia linarium „stożek” na plac zabaw w Mirosławcu Górnym w kwocie 5.600,00 zł,  dotacją  celową dla Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na dofinansowanie wydatków związanych z wydaniem książki- III tomu monografii o historii Mirosławca w kwocie 20.000,00 zł i zwiększenie planów finansowych-  wydatków w zakresie wynagrodzeń dla jednostek oświatowych.

Ponadto po posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu w dniu 20 października br. zapadła decyzja o zwiększeniu środków finansowych z przeznaczeniem na remont przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki w kwocie 15.290,00 zł. Na w/w zadanie wpłynęła tylko jedna oferta i należało podjąć decyzję, czy ponownie złożyć zapytanie, czy tez zwiększyć środki i rozpocząć zadanie. Po konsultacji z członkami Komisji środki zostały zwiększone a realizacja zadania ma rozpocząć się w najbliższych  dniach.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem o ile więcej trzeba będzie zwiększyć plany finansowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną plan jest zwiększany o  176.000,00 zł.  Dodał, iż nie są to wydatki inwestycyjne, lecz zobowiązania dotyczące wynagrodzeń.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem jak w  kolejnych latach przedstawiać się będzie sytuacja związana ze środkami finansowymi jednostek oświatowych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wiadomo jest już, że subwencja oświatowa na 2018 rok będzie niższa od subwencji na 2017 ro o około 200,000.00 zł. Zmniejsza się również  ilość uczniów w szkole, co wiąże się z mniejszą ilością subwencji przekazywanej z budżetu państwa.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób jest wiadomo jest, że subwencja na 2018 rok będzie niższa?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dane o liczbie uczniów, także tych posiadających orzeczenie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej przekazywane są do Systemu Informacji Oświatowej i na tej podstawie wyliczana jest subwencja oświatowa przez Ministerstwo.

Radny Stanisław Pilc  wyraził opinię, iż może dojść do sytuacji, że  więcej środków finansowych przeznaczonych będzie na  jednostki oświatowe niż na inwestycje.

Radna Anna Turska  zwróciła się z wnioskiem o remont drogi na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu od przepustu drogowego do posesji Państwa Zdrażewskich.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż droga zostanie wyrównana po zakończeniu wywozu drewna z lasu przez samochody ciężarowe.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu podjęła Uchwałę Nr XXIV/291/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr  15 do niniejszego protokołu.

O godz. 1525 posiedzenie Rady Miejskiej opuścił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Ad.16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/292/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.17

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania stanowią załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

Radna Anna Turska poinformowała, iż podczas posiedzenia Rady Miejskiej  w sierpniu br. złożyła wniosek w sprawie działań  mających na celu poprawę stanu technicznego dachu budynku kolejowego przy ulicy Wolności 34 w Mirosławcu. Dodała, iż jeśli do 30 listopada br. właściciele nieruchomości nie podejmą działań w celu remontu dachu, sprawę zgłosi do nadzoru budowlanego.

Sekretarz Gminy poinformowała, że temat ten był już zgłaszany do Nadzoru Budowlanego.

Radny Józef Ryźlak zwrócił się z zapytaniem o wniosek dotyczący postawienia w okresie wiosennym i zimowym  znaku „śliska droga”  na drodze wojewódzkiej nr 177 na odcinku od m. Hanki (zaraz za tablicą z nazwą miejscowości) w kierunku m. Mirosławiec (do parkingu leśnego).

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wniosek przekazany został do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim.

Ad.18

Wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż otrzymał odpowiedź od Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w sprawie wniosku o zakup przez Gminę Mirosławiec działki w Mirosławcu Górnym z przeznaczeniem na boisko. Z informacji wynika, iż maksymalna stawka bonifikaty, która może zostać udzielona Gminie wynosi 60% wartości wyceny działki, tj. wartość działki po bonifikacie wynosić będzie 96.000,00 zł. Zwrócił się z zapytaniem do radnych o opinię w sprawie podjęcia dalszych działań.

Radny Stanisław Pilc wyraził zdanie, iż zaproponowana kwota jest zbyt wysoka jak na możliwości Gminy. Dodał, iż należy zebrać delegację osób i udać się na rozmowę do Ministerstwa Obrony Narodowej. Poinformował, iż sam osobiście był na takiej rozmowie w innej  sprawie dotyczącej mieszkańców Mirosławca Górnego.

O godz. 1531 na posiedzenie Rady Miejskiej powrócił Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, w jakim celu na chodnikach wzdłuż drogi krajowej nr 10 wymieniana jest kostka brukowa?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż zadanie to realizowane jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Gmina nie ma wglądu do tego zadania, ani nie zna przyczyny wymiany kostki.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy ostatnie pojawiające się zjawiska atmosferyczne wyrządziły na terenie Gminy Mirosławiec szkody?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie zostały zanotowane żadne szkody.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o obchody Dnia Seniora.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż obchody Dnia Seniora zostały podzielona na dwa dni. W pierwszy dzień tj. 23 listopada od godz. 10.00 odbędą się konsultacje medyczne, natomiast 24 listopada o godz. 17.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury zorganizowany zostanie koncert pt. „powróćmy jak za dawnych lat”.

Radna Anna Turska poinformowała, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi akcję związaną ze zmianą numerów kont osób prowadzących działalność gospodarczą. Zwróciła się z zapytaniem, czy gmina również uczestniczy w w/w akcji?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina Mirosławiec nie uczestniczy w w/w akcji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z wnioskiem o przycięcie gałęzi drzew rosnących na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gałęzie drzew były w ostatnim czasie przycięte. Dodał, iż przy silnych powiewach wiatru, które w ostatnim czasie miały miejsce trudno jest, aby gałęzie nie spadały. Dodał, iż mieszkańcy nie chcą, aby drzewa rosnące na Cmentarzu Komunalnym zostały całkowicie wycięte, nie będzie również na to zgody Starostwa.

O godz. 1530 posiedzenie Rady Miejskiej opuścił Grzegorz Różycki. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Radny Janusz Beer zwrócił się z wnioskiem o  interwencję Straży Miejskiej w sprawie osób, które na targowisku przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu spożywają alkohol.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż została stworzona aplikacja pn. Krajowa Mapa Zagrożeń, dzięki której jest możliwość wskazania Policji  miejsca i zdarzenia, które powinno zostać sprawdzone. Policja z kolei ma 2-3 dni na sprawdzenie sytuacji i wpisanie w jaki sposób interwencja została przeprowadzona.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż udało się rozwiązać problem w Mirosławcu Górnym związany z pojawiającymi się kałużami po opadach deszczu. Pojawił się jednak problem
z rowkami, które nie odprowadzają wody z pobocza drogi  na odcinku Mirosławiec- Mirosławiec Górny.

O godz. 1535 posiedzenie Rady Miejskiej opuściła Anna Turska. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem pobocze jest zbyt wysokie. Aby woda mogła spływać bez żadnych przeszkód, pobocze musi zostać obniżone na całej długości drogi.

Radny Stanisław Pilc odnosząc się do zaproponowanej bonifikaty na zakup pieców, zwrócił się z propozycją, aby spróbować rozbudować sieć gazową. Dodał, iż wspólnota mieszkaniowa,
w której mieszka otrzymuje dodatkowo zniżki za ogrzewanie gazowe.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dzięki budowie fermy kurzej mieszkańcy Bronikowa, Próchnowa i Hanek będą miały możliwość podłączenia budynków do sieci gazowej.

Radny Marcin Karczewski zaproponował, aby w uchwale dotyczącej udzielenia dotacji ze środków ochrony środowiska dodać zapis o możliwości uzyskania dofinansowania do odnawialnych źródeł energii.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż udzielane dofinansowania zależą przede wszystkim od wysokości środków finansowych uzyskanych ze środków ochrony środowiska, a w uchwale są zawarte dofinansowania na pompy ciepła i solary.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż pojawiły się rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące zakazu finansowania utylizacji azbestu z budżetu Gminy.

Sołtys Sołectwa Toporzyk Katarzyna Chrobak zwróciła się z zapytaniem o poprawę stanu technicznego drogi do Toporzyka.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż otrzymał informację z powiatu, że  droga zostanie poprawiona.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z wnioskiem  o postawienie lustra przy wyjeździe z ulicy Zamkowej na ulicę Sprzymierzonych w Mirosławcu.

Ad.19

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w dalszym ciągu jest możliwość zgłaszania się chętnych osób na wyjazd do  Szpitala Leśna Ustroń w Tucznie.

Ad.20

Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1550 zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                 Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                            Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 13-12-2017 08:00:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 30-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 13-12-2017 08:00:43