Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXVI/   /2017
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.061.409,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące 25.255.194,00 zł,
- dochody majątkowe 2.806.215,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26.739.070,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące 24.768.075,12 zł,
- wydatki majątkowe 1.970.995,00 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.322.338,88 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki w kwocie 1.322.338,88 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:
-  przychody 0,00 zł,
-  rozchody 1.322.338,88 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
-  ogólną w wysokości 224.539,25 zł,
-  celową w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
-   zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
-  zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 29.680,00 zł.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwoty w nim określonej.
§ 10. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
-  podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 989.466,00 zł,
-  celowe na pomoc innym j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 2.500,00 zł,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
-  celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 133.000,00 zł,
-  podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 67.967,00 zł.
§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 83.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 83.000,00 zł.
§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 460.077,00 zł.
§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 115.734,00zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 114.009,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.725,00 zł .
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków:
- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 27-12-2017 11:47:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 27-12-2017 11:47:51