Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz  § 14 ust. 1 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/177/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3547) Rada Miejska w Mirosławcu,  uchwala  co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok stanowiący załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok

L. p.

Data odbycia sesji

Temat Sesji

Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie materiałów

Opinia komisji Rady Miejskiej

1.

Styczeń

1) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku.

2) Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu
z działalności Komisji w 2017 roku.

3) Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej
z działalności Komisji w 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
 

 

2.

Luty

1) Informacja nt. realizacji w 2017 roku  Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

 

2) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2017 r.


ZECWiK
w Mirosławcu

 

 

 

Burmistrz Mirosławca


Komisja Gospodarki Budżetu

 

 

Komisja Polityki Społecznej

3.

Marzec

1) Uchwalenie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

2) Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.

 

Burmistrz Mirosławca

 

Komisja Polityki Społecznej

 

 

Komisja Gospodarki i Budżetu

4.

Kwiecień

1)Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym
2) Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2017 roku.


3) Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.


4) Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.


5) Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018.

Burmistrz MirosławcaKierownik MGOPS
w Mirosławcu

Komisja Gospodarki
i Budżetu


Komisja Polityki Społecznej

5.

Maj

1) Sprawozdanie z realizacji Uchwały XXIV/198/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2016 r.  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
2) Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok.Burmistrz MirosławcaKomisja Polityki Społecznej

 

 

6.

Czerwiec

1)Rozpatrzenie sprawozdania w wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2017 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

2)Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2017 rok.

3)Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2017 rok.

Burmistrz Mirosławca
 

 

Komisja Rewizyjna

7.

Sierpień

1) Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Dyrektor PUP w Wałczu

Komisja Polityki Społecznej

8.

Wrzesień

1) Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 roku.

Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki
i Budżetu

9.

Październik

1) Raport z monitoringu  w 2017 roku Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.


2) Podjęcie uchwał podatkowych na 2019 rok.

3) Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
4) Analiza oświadczeń majątkowych.
5) Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018

6) Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu w kadencji 2014-2018.


Kierownik MGOPS
w MirosławcuBurmistrz Mirosławca


Komisja Polityki Społecznej 

 

Komisje stałe

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 27-12-2017 11:50:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 27-12-2017 11:50:01