Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

UCHWAŁA NR XXXVI/     /2017
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego


Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Środki na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1 są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVI/ /2017
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ustalenie wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego według planu finansowego stanowiącego załącznik nr 2 spowodowane jest przesunięciem na 2018 r. terminu realizacji zadań wyszczególnionych w załączniku nr 1 w odniesieniu, do których podpisane zostały umowy na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).

Załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 27-12-2017 12:02:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 27-12-2017 12:02:04