Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Mirosławiec

      UCHWAŁA NR .......................................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa -  Nadleśnictwem Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmian.) oraz art. 14 ust. 3 i 5, art. 11 ust. 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.; 2017 r. poz. 820) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:
§ 1.  Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
1) działka nr 423 o pow. 0,9040 ha, obręb ewidencyjny Łowicz Wałecki,  KO1W/00025994/9
2) działka nr 18 o powierzchni 0,0442 ha, obręb ewidencyjny Łowicz Wałecki, KO1W/00028596/0
3) działka nr 25 o powierzchni 0,2300 ha, obręb ewidencyjny Sadowo, KO1W/00038343/5
4) działka nr 258 o powierzchni 0,2300 ha, obręb ewidencyjny Piecnik, KO1W/000138571/0
5) działka nr 428/3  o powierzchni 1,9027 ha, obręb ewidencyjny Hanki, KO1W/00038271/9
6) działka nr 428/4 o powierzchni 0,0303, obręb ewidencyjny Hanki, KO1W/00038271/9
na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zarządzie Nadleśnictwa Mirosławiec
 oznaczone w ewidencji gruntów jako:
1) działka nr 971 o powierzchni 0,0018 ha, obręb ewidencyjny Miasto Mirosławiec, KO1W/00027995/0
2) działka nr 8141/31 o powierzchni 0,0975 ha, obręb ewidencyjny Miasto Mirosławiec, KO1W/00027995/0
3) działka nr 701 o powierzchni 0,0946 ha, obręb ewidencyjny Mirosławiec 34, KO1W/00028248/6
4) działka nr 8071/6 o powierzchni 0,0527 ha, obręb ewidencyjny Łowicz Wałecki, KO1W/00028247/9
§ 2. Zamiana nieruchomości opisanych w § 1 niniejszej uchwały następuje bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.
§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
 Grunty, stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec, przejmowane przez Lasy Państwowe są zapisane w ewidencji jako drogi  i wypełniają enklawy i półenklawy wśród gruntów Lasów Państwowych.  Na wszystkie te drogi wydano decyzje o warunkach zabudowy w kierunku gospodarki leśnej.
Z kolei grunty zbywane przez nadleśnictwo to przede wszystkim drogi oraz plac pod zabudowę, na części którego znajduje się przystanek autobusowy. Przejęcie przez Gminę Mirosławiec tych nieruchomości umożliwi zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, przez poprawienie komunikacji oraz stworzy możliwości dalszego rozwoju.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 28-12-2017 08:10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 28-12-2017 08:10:16