Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i w związku  z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r., poz. 2203) Rada  Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne  i prawne, tryb rozliczania tych dotacji oraz tryb kontroli prawidłowości ich pobrania     i wykorzystania.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Mirosławiec,
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Mirosławca,
3) osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną prowadzącą niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu  zadań oświatowych (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 2203),
5) podstawowej kwocie dotacji – należy przez to rozumieć podstawowe kwoty dotacji ustalone na podstawie art.12 ust.1 ustawy,
6) wydatki bieżące – należy przez to rozumieć wydatki bieżące w rozumieniu art.9 ustawy,                 ,
7) uczniu – należy przez to rozumieć wychowanka niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
8) roku bazowym – należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy.
§ 2. 1. Dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego udziela się na podstawie ustawy.
2. Zgodnie z ustawą dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej złożony nie później niż do dnia 30 września roku bazowego.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
4. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia burmistrza o zmianie danych wskazanych we wniosku, o którym mowa w ust 2.
§ 3. 1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, niebędące przedszkolem specjalnym które nie spełnia wymagań określonych w art.17 ust.1 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w wysokości równej 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, z zastrzeżeniem ust.3.
2. Osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego niespełniającą wymagań, o których mowa w art.21 ust.1 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, ogłaszanej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, z zastrzeżeniem ust.3.
3. Dotacja na  niepełnosprawnego ucznia przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego,      o których mowa w ust. 1-2, otrzymywana z budżetu Gminy, jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego, odpowiednio przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
4. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które  prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, otrzymują na każdego uczestnika tych zajęć dotację z budżetu Gminy  w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
5. Niepubliczne przedszkola, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, które  prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – niezależnie od podstawowej dotacji na uczniów lub wychowanków tych jednostek oświatowych – otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
§ 4. 1. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia, o którym mowa w § 3, wykazanego w informacji miesięcznej, składanej przez osobę prowadzącą w terminie do 10 dnia każdegomiesiąca, z tym, że za miesiąc grudzień w terminie do 5 grudnia, według stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca z zastrzeżeniem ust.2.
2. Informację miesięczną, o której mowa w ust.1 za miesiąc styczeń 2018 r. należy złożyć po  wejściu w życie niniejszej uchwały.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego przekazuje informację o przerwie wakacyjnej w terminie miesiąca poprzedzającego przerwę.
§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, wykazany we wniosku, o którym mowa w § 2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, z tym że części za  styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dotacja za styczeń 2018r. będzie przekazana do dnia 31 stycznia 2018r.
3. W przypadku zmiany rachunku bankowego osoba  prowadząca niepubliczne przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego informuje pisemnie Burmistrza o zmianie.
§ 6. 1. Osoba prowadząca, która otrzymuje dotację sporządza roczne rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie do 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji.
2. W przypadku gdy niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego kończy swoją działalność osoba prowadząca powiadamia Burmistrza o zakończeniu działalności oraz składa rozliczenie z otrzymanych dotacji.
3. Rozliczenie dotacji należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.
4. Dotowane niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanych dotacji oraz dokumentacji  stanowiącej podstawę sporządzenia informacji, o których mowa w § 4 przez okres co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym została udzielona dotacja.
5. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 7. 1. W przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących, ustalonych w budżecie na utrzymanie ucznia w przedszkolu publicznym ulegają zmianie kwoty dotacji.
2. W przypadku powstania niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 15 marca roku następującego po roku, w którym dotacja została wypłacona.
§ 8. Dotacja pobrana nienależnie, w nadmiernej wysokości, bądź wykorzystana niezgodnie                z przeznaczeniem podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy.
§ 9. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli, o której mowa w art.36 ustawy.
2. Kontrolę, o której mowa w ust.1 przeprowadzają przedstawiciele Burmistrza na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Burmistrza.
3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się osobę prowadzącą oraz dyrektora niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego w terminie na czternaście dni przed planowaną kontrolą, podając informację o terminie i zakresie kontroli.
4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do pomieszczeń niepublicznego przedszkola lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do wglądu prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 36 ust.2- 4 ustawy. W przypadku, gdy dokumentacja księgowa znajduje się poza siedzibą przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego osoba  prowadząca zobowiązana jest zapewnić dostęp do dokumentacji na czas prowadzonej kontroli           w siedzibie niepublicznego przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.
5. Z wyników kontroli kontrolujący sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba prowadząca.
6. Osoba prowadząca w terminie 7 dni od daty doręczenia protokołu może złożyć zastrzeżenia co do ustaleń w nim zawartych.
7. Osoba prowadząca może odmówić podpisania protokołu, co odnotowuje się w protokole.
8. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zadań pokontrolnych.
9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządza w terminie 30 dni od  sporządzenia protokołu wystąpienie pokontrolne, skierowane do osoby prowadzącej, w którym zawarta jest ocena kontrolowanego zakresu oraz zalecenia w sprawie ich usunięcia.
10. W przypadku utrudniania lub udaremniania przeprowadzenia kontroli ma zastosowanie art.36 ust.6-8 ustawy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiozującą od 1 stycznia 2018 r.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Mirosławiec, dnia ………………..,

..............................................
(pieczęć podmiotu prowadzącego)

 

WNIOSEK O
UDZIELENIE DOTACJI OŚWIATOWEJ
NA ROK ....................

I. Informacje o podmiocie prowadzącym:
1.Wnioskodawca: osoba prawna / osoba fizyczna*
2.Adres:.......................................................................
3.Telefon......................................................................

II. Dane o przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego:
1.Nazwa:......................................................................
2.Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych przez Burmistrza Mirosławca:.....................................................................
3.Planowana liczba uczniów:
1) ogółem:..................................................................
2) uczniów niepełnosprawnych:........................................
3) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju:.............
III. Nr konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………
IV.
Oświadczenie i podpis/y osoby/osób właściwej/właściwych do składania informacji o liczbie uczniów

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie z obowiązuję się do bieżącego informowania Burmistrza Mirosławca o zmianach liczby uczniów.

 

 

 

.................................                                                             .......................................
Miejscowość, data                                                                      Podpis/y, pieczątka

*-niepotrzebne skreślić

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Mirosławiec, dnia ………………..,

..............................................
(pieczęć podmiotu prowadzącego)


INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
W MIESIĄCU ....................................... ROKU …………..

I. Nazwa przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego:
.........................................................................................................................
...........................................................................................
II. Liczba uczniów na pierwszy roboczy dzień miesiąca:

1) ogółem:.............. , w tym:
2) uczniowie niepełnosprawni:...............

a )rodzaj niepełnosprawności..............................., liczba........
b) rodzaj niepełnosprawności..............................., liczba........
c) rodzaj niepełnosprawności..............................., liczba........

3) Uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju:...............

4) Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno –wychowawczych....................

5)Uczniowie zamieszkali na terenie innej gminy:
a) nazwa gminy ........................................, liczba ..................
b) nazwa gminy ........................................, liczba ..................
c) nazwa gminy ........................................, liczba ..................
III. Lista uczniów wraz z adresami zamieszkania stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

 

 

 

 

.................................                                                                    ..................................
Miejscowość, data                                                                         Podpis/y, pieczątka

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI OŚWIATOWEJ OTRZYMANEJ

Z BUDŻETU GMINY MIROSŁAWIEC

I. Dane przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego:

1. Nazwa:......................................................................

2. Adres:.......................................................................

II. Rozliczenie dotacji oświatowej:

Rok rozliczeniowy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ilość uczniów

w

poszczególnych miesiącach

rozliczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dotacji

należna w

roku

rozliczeniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dotacji

otrzymana

w roku

rozliczeniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota dotacji

wykorzystana

w roku

rozliczeniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota

niewykorzystanej dotacji w roku

rozliczeniowym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

 

Wydatki bieżące przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego:

 

1.

Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej

przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego jeżeli pełni funkcję dyrektora przedszkola albo

prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

 

2.

Wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w

przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego jeżeli pełni funkcję dyrektora przedszkola albo

prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego

 

 

Środki na sfinansowanie wydatków związanych z

realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art.10 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia

2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 ze zmianami)

 

1.

Środki na zapewnienie warunków działania

przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki

 

2.

Środki na zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym

 

3.

Środki na remonty (za wyjątkiem wydatków

na inwestycje i zakupy inwestycyjne)

 

4.

Środki na zapewnienie obsługi

administracyjnej, prawnej, finansowej i obsługi organizacyjnej przedszkola/innej formy wychowania przedszkola

 

5.

Środki na wyposażenia przedszkola/innej formy

wychowania przedszkolnego w pomoce

dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań statutowych

 

 

Zakup środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych:

 

1.

Książki i inne zbiory biblioteczne

 

2.

Środki na zakup pomocy dydaktycznych

służących procesowi dydaktyczno –wychowawczemu realizowanemu w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego

 

3.

Środki na zakup sprzętu sportowego

I rekreacyjnego

 

4.

Środki na zakup mebli

 

5.

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i

prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od

osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za kosz uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania

 

 

Razem

 

Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne z rzeczywistością. Jednocześnie zobowiązuję się do bieżącego informowania Burmistrza Mirosławca  o zmianach liczby uczniów.

.................................                                                                     ..................................

Miejscowość, data                                                                          Podpis/y, pieczątka

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 28-12-2017 15:55:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 28-12-2017 15:55:56