ZARZĄDZENIE NR 1

Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) i § 8 i 28 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. nr 207, poz. 2108 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 80 Burmistrza Mirosławca z  26 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbywanienieruchomości stanowiących własność gminy w składzie:

1. Bogumiła Kargul - Przewodniczący Komisji

2. Anna Stawska - Zastępca Przewodniczącego

3. Agnieszka Pilarska - Sekretarz

4. Aleksander Matusiak - Członek”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.