Protokół z XXXV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXV/2017

z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 29 listopada  2017 r. w godz. 1100- 1220

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:
 1. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Mirosławca”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń”  w Tucznie.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny: radny Marcin Karczewski, radny Stanisław Wiese.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, zwrócił się z wnioskiem o dodanie po pkt. 17, nowego pkt. 18 w brzmieniu: „ Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym”.

Kolejne punkty porządku obrad otrzymałyby numerację następną.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXIV  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIV  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 02.11.2017 r. – w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie w sprawie możliwości pozyskania środków z EFS z projektu dotyczącego kapitału ludzkiego. Otrzymać można z konkursu na dofinansowanie zatrudnienia pracowników do prac fizycznych do grupy interwencyjnej  do grup opiekuńczych między innymi na okres 15-18 miesięcy. z oraz na zakup sprzętu do sprzątania i wykoszeń terenów zielonych. Chodzi między innymi o  to, aby tereny zielone sprzątane były przez pracowników  UM, co pozwoli w jakimś stopniu zmniejszyć koszty sprzątania i wykoszeń realizowanych przez firmy zewnętrzne.

- 03.11.2017 r. – w Złocieńcu odbyło się spotkanie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Wokół Drawy” oraz z przedstawicielami okolicznych gmin z powiatu drawskiego i choszczeńskiego w sprawie zagospodarowania rzeki Drawy a przy tym  i Korytnicy oraz jeziora Kosiakowo. Poinformował, że istnieje możliwość złożenia wniosku i otrzymania na ten cel dofinansowania w wysokości 80-85% kosztów zadania. Burmistrz zwrócił się z pytaniem do radnych Rady Miejskiej o wyrażenie opinii: czy Gmina ma przygotować się  i przystąpić  do projektu oraz podpisać umowę partnerską z LGT i innymi gminami w celu wspólnej realizacji projektu.  W ramach projektu planowane jest zagospodarowanie plaży nad jeziorem, budowa ścieżki z Mirosławca do jeziora wraz z oświetleniem. LGT byłby liderem projektu.

Radni Rady Miejskiej podjęli decyzję, aby przystąpić do  projektu  wspólnie z  Lokalną Grupą Turystyczną i innymi gminami.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż:

- 06.12-08.12.2017 r. - Burmistrz Mirosławca wraz z samorządowcami z terenu województwa zachodniopomorskiego przebywał z wizytą w Brukseli w Parlamencie Europejskim na konferencji EPP środowisko i gospodarka

- 10.11.2017 r. – w Szkole Podstawowej w Mirosławcu oraz w Przedszkolu w Mirosławcu Górnym zorganizowane zostały obchody Dnia Niepodległości.

- 11.11.2017 r. – na Placu Lotników w Mirosławcu odbyły się gminne  uroczystości obchodów Dnia Niepodległości.

- 14.11.2017 r. – Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z nowym rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu dr Dariuszem Skalskim.

- 15.11-17.11.2017 r. - Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z zarządem i Prezesem firmy Żywiec Zdrój  w Węgierskiej Górce. Dodał, iż firma w dalszym ciągu deklaruje chęć współfinansowania w wysokości 100 tys. zł,  przebudowy ujęcia wody przy ulicy Ogrodowej w Mirosławcu

- 20.11.2017 r. – Burmistrz Mirosławca wraz z delegacją radnych Rady Miejskiej byli  z  wizytą w Szpitalu „Leśna Ustroń” w Tucznie.

- 23.11-24.11.2017 r. – zorganizowane zostały obchody Gminnego Dnia Seniora. Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem zdrowia, czyli badania i profilaktyka, a w drugim dniu zorganizowano koncert i poczęstunek dla seniorów.

-24.11.2017 r. – w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Zachodniopomorskiego podpisany został list intencyjny dotyczący budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus.  W całym województwie w ramach w/w programu ma powstać 1100 mieszkań, w Mirosławcu – 72. Porozumienia między gminami i Krajowym Zasobem Nieruchomości (KZN) podpisali pełnomocnik rządu ds. budowy mieszkań w zakresie KZN, wiceminister infrastruktury
 i budownictwa Tomasz Żuchowski, pełnomocnik ds. KZN Tomasz Tomala oraz włodarze gmin.
 Na wolny rynek ma trafić ok. 30% mieszkań, pozostałe będą wynajmowane. Gmina przekazać ma  odpowiednie działki na rzecz KZN, który  w uzgodnieniu z gminą  będzie budował mieszkania. Można je będzie wynająć na dwa sposoby: albo zdecydować się tylko na wynajem (na okres 15 lat), albo na wynajem z opcją wykupu po 30 latach. Możliwe będzie także przejście z jednej opcji na drugą. Przewidywany czynsz w województwie zachodniopomorskim wynieść ma  7,56 zł za metr kwadratowy przy wynajmie i 10,79 zł przy najmie z opcją własności po 30 latach.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zakończyły się prace budowlane na ulicy Sprzymierzonych i Jeziornej. W dalszym ciągu trwają prace wodno-kanalizacyjne w Orlu i w Próchnowie. Według wykonawcy zadania, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych powinno się udać.  się w styczniu 2018 r. dokonać osadzenia zbiorników w Orlu i Próchnowie. Rozpoczęło się również  zadanie związane z przebudową przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki oraz zadanie dotyczące  przebudowy chodników w Mirosławcu Górnym przy blokach nr 2 i 3.

Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie międzysesyjnym sprzedane zostały trzy działki za kwotę około 30 tys. zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż powrócił pomysł projektu  przeprowadzenia  remontu drogi powiatowej  Mirosławiec -Poźrzadło Wielkie. Poprzedni wykonawca nie wywiązał się bowiem  z umowy jeśli chodzi o sporządzenie dokumentacji technicznej i temat został zawieszony. Poinformował, iż w dokumentacji projektowej należałoby wykazać, że remont drogi z Mirosławca Górnego w kierunku poligonu drawskiego jest niezbędny, jeśli chodzi
o system obronności. Jednak do podjęcia jakichkolwiek rozmów  z Ministerstwem Obrony Narodowej potrzebna jest dokumentacja techniczna.

Zwrócił się z zapytaniem do radnych Rady Miejskiej, czy wyrażają zgodę na ponowne przystąpienie  do procedury  sporządzenia dokumentacji technicznej w trybie określonym
w poprzednim podejściu.

Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na powyższe. Wobec powyższego po dokonaniu uzgodnień z partnerami projektu niezbędne będzie podjęcie uchwały zabezpieczającej środki finansowe na ten cel, na jednej z najbliższych sesji. W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż 28 listopada nastąpiło otwarcie ofert na modernizację ujęcia wody w Mirosławcu. Całość zadania opiewa na kwotę 1,6 mln zł.

Piotr Pawlik odnosząc się do zapytań, które podczas posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 30 października br. skierowane zostały do Przewodniczącego Rady Powiatu przekazał informację, iż na  chwilę obecną brak jest firm, które świadczą usługi  remontu dróg. Na drodze  powiatowej Próchnowo- Piecnik ma nastąpić uzupełnienie asfaltu; drogi do Toporzyka, od kolonii Hanki do Jadwiżyna oraz w Orlu mają zostać wyrównane.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem uzupełnienia asfaltu tylko na odcinku Próchnowo -Piecnik?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż droga powiatowa na odcinku Próchnowo -Bronikowo zostanie rozkopana w związku z trwającymi pracami wod -kan, więc na chwilę obecną nie ma sensu dokonywać uzupełniania asfaltu.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, iż nie wszystkie osoby zostały przebadane przez okulistę w ramach Dnia Seniora. W związku z tym zwróciła się z zapytaniem czy osoby te zostaną przebadane w 2018 roku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do przebadania zostało 8 osób i  zostaną one przebadane w szpitalu w Wałczu. Dodał, iż nikt nie spodziewał się tak dużego zainteresowania badaniami. Podał, że podczas badań okulistycznych został wykorzystany sprzęt zakupiony przez 107 Szpital Wojskowy z dotacji Gminy Mirosławiec.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017:

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Dyrektor Szkoły Podstawowej Krystyna Górniak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku Katarzyna Pierzchała.

 1.    informacja Burmistrza Mirosławca;

Informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Pisemne stanowisko Komisji Polityki Społecznej odczytała Przewodnicząca Komisji Anna Turska.

Stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zapisu punktu „Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora Oświaty” w zakresie braku ćwiczeń dla uczniów.

Krystyna Górniak poinformowała, iż szkoła ma obowiązek podania do publicznej wiadomości informacji o zakupionych przez szkołę podręcznikach. Brakujące podręczniki zakupione zostały ze środków szkoły.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę na wzrost ilości opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pomimo takiej samej liczby uczniów.

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż uczniowie otrzymują w opiniach wytyczne z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do których szkoła musi się dostosować. Opinie wydawane są uczniom, którzy z określonych powodów kierowani są do Poradni.

O godz. 1132 na posiedzenie Rady Miejskiej przybył radny Stanisław Wiese. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o etat bibliotekarski w Szkole Podstawowej w Piecniku?

Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż etat bibliotekarski połączony jest z etatem nauczyciela historii i geografii. Osoba prowadząca bibliotekę ma pełne kwalifikacje w tym zakresie.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o szkolenia w ramach projektu „Cyfrowy Mirosławiec”?

Krystyna Górniak poinformowała, iż szkolenia w dalszym ciągu trwają. Są to szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, w celu wykorzystania nowoczesnych technik do prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Radna Anna Turska poinformowała, iż na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym trwają prace nad stworzeniem programu, dzięki któremu uczniowie ze szkół będą mieli możliwość odbywania zajęć  wyjazdowych w Szczecinie. Zwróciła się z zapytaniem, czy szkoły zainteresowane byłyby przystąpieniem do takiego projektu?

Krystyna Górniak poinformowała, iż w pierwszej kolejności musiałaby zapoznać się z  warunkami udziału w projekcie. Jeśli byłyby atrakcyjne to szkoła chętnie przystąpi do takiego projektu.

Katarzyna Pierzchała również przychyliła się do odpowiedzi udzielonej przez Dyrektor Szkoły w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z podziękowaniami do Dyrektorów szkół za wyniki egzaminów gimnazjalnych, ponieważ widać poprawę  wyników nauczania. Dodał, iż w raporcie z monitoringu rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Mirosławiec, który był przyjmowany podczas posiedzenia RM w październiku zawartych zostało  bardzo dużo zadań, które realizowane są w szkołach.

Krystyna Górniak  podziękowała, za to że  dostrzegł iż  w szkołach  realizowanych jest dużo działań i programów. Prowadzona jest ciągła praca, aby utrzymać lub polepszyć wyniki w nauce. Obowiązkiem szkoły jest realizacja programu wychowawczo-edukacyjnego, stąd inne działania szkoły z zakresu profilaktyki, wychowania, przeciwdziałania różnym patologiom.

Przewodniczący Rady Miejskiej  również zwrócił się z podziękowaniami za wyniki egzaminów gimnazjalnych. Zwrócił się z zapytaniem o egzamin gimnazjalny, który będzie po wygaszeniu gimnazjów?

Krystyna Górniak poinformowała, iż egzaminy gimnazjalne zakończą się za 2 lata. Potem będą wprowadzone  egzaminy na koniec ósmej klasy.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zajdzie potrzeba, aby zastanowić się nad dalszą formułą wyborów do  Młodzieżowej Rady Miejskiej, ponieważ wybory nie będą mogły być przeprowadzane wśród uczniów gimnazjum.

Krystyna Górniak poinformowała, iż klasy 7 i 8 szkoły podstawowej to rówieśnicy I i II klasy gimnazjum, który mogliby brać udział w takim przedsięwzięciu. Dodała, iż jest jeszcze czas, aby zastanowić się trybem wyboru do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż podczas I Sesji  Młodzieżowej Rady Miejskiej radni MRM  poza wyborem Prezydium Rady zadawali bardzo wiele pytań związanych  z Gminą Mirosławiec. Wyraził opinię, iż była to bardzo interesująca sesja.

 1. przyjęcie informacji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.

O godz. 1145 Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Mirosławcu Krystyna Górniak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku Katarzyna Pierzchała opuściły posiedzenie Rady Miejskiej
 w Mirosławcu.

Ad.8

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:

 1. przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

 1. przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:

 1. przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:

 1. przyjęcie informacji.

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej doszło do sytuacji błędnego naniesienia numeracji uchwał. Jeden z numerów uchwał z października został powielony z numerem uchwały z posiedzenia RM we wrześniu br. w części cyfr arabskich numeru uchwały. Ta omyłka została sprostowana.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej organizować będzie spotkania z organizacjami pozarządowymi z Gminy Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współpracuje na bieżąco z organizacjami pozarządowymi, dlatego nie ma potrzeby organizacji odrębnego spotkania.  Odnosząc się do przedłożonego projektu uchwały Burmistrz poinformował, iż kwota zaplanowana na 2018 rok z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach pożytku publicznego wzrosła o 10% w porównaniu do 2017 roku. Dodał, iż stowarzyszenia bardzo dobrze dysponują środkami finansowymi, które otrzymują z budżetu Gminy na dany rok.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw- 0

Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/293/2017 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Mirosławca”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podczas wspólnego posiedzenia Komisji stałych złożona została autopoprawka do § 7, w którym do wykreślone zostaje wyrażenie „na sesji Rady Miejskiej”. Wobec powyższego pod głosowanie poddany będzie projekt uchwały
z nowym brzmieniem § 7 tj. bez wyrażenia „na sesji Rady Miejskiej”.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Mirosławca”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw- 0

Wstrzymało się -0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/294/2017 w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Mirosławca”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
 i Miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/295/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały po autopoprawkach został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż przedłożony został na sesję projekt uchwały po wprowadzeniu poprawki  w § 5, tj. „Dofinansowuje się Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu na zakup nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów w wysokości 5.000,00 zł” oraz w § 6 w brzmieniu „Przyznaje się dotację celową dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń" w Tucznie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.”Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji społecznej" w kwocie 10.000,00 zł”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przedmiotowym projekcie uchwały zostały również zabezpieczone środki na sporządzenie dokumentacji projektowej przy zadaniu pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu" (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/296/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/297/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń”  w Tucznie.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż przedłożony został projekt uchwały po korekcie kwoty, tzn. kwota udzielanej dotacji dla Szpitala w Tucznie wynosić będzie 10.000,00 zł, a nie jak zawarte to zostało w pierwotnym projekcie uchwały 5.000,00 zł.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń”  w Tucznie.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/298/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń”  w Tucznie.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.18

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali na posiedzenie Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przystąpienie do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A, gwarantować będzie  bezpłatne szkolenie urzędników i wyposażenie Urzędu w terminale POS oraz WebPOS Paybynet (to usługa internetowa, która umożliwia przyjmowanie płatności na stanowisku pracy urzędnika
z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków).

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem, kiedy będzie możliwość zapłaty należności kartą?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż najprawdopodobniej płatności te będą uruchomione po nowym roku. Uchwała musi zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym  i wejść w życie po 14 dniach od opublikowania. Wiele zależy od tego kiedy będzie publikacja i jak szybko zostaną załatwione formalności z KIR.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXV/299/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.19

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr  19  do niniejszego protokołu.

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski i zapytania dotyczące powyższego.

Ad.20

Wolne wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki  zwrócił się z prośbą do Burmistrza Mirosławca o przybliżenie sołtysom tematu budowy świetlicy wiejskiej we wsi Toporzyk.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w październiku br. pojawił się pomysł przebudowy części pomieszczeń w budynku, w którym obecnie jest pomieszczenie świetlicy. Jednak okazało się, że remont dachu okazał się problemem z uwagi na część wspólną nieruchomości, ponieważ nie wszyscy  właściciele zainteresowani byli partycypacją w kosztach remontu.  Dodatkowo w pomieszczeniu brak jest miejsca z przeznaczeniem na toaletę i aneks kuchenny. Po  rozmowie z sołtysem oraz radnymi pojawił się pomysł postawienia na terenie placu zabaw w Toporzyku świetlicy w formie kontenerowej, gdzie byłoby pomieszczenie  główne świetlicy, toaleta i aneks kuchenny łącznie ze zbiornikiem na ścieki.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem o wielkość kontenerów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż świetlica będzie miała wielkość około 40-50 m2.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki  nawiązując do sprawy pobierania opłat za miejsce na cmentarzu zwrócił uwagę, iż część z grobów będzie musiała zostać zlikwidowana z powodu braku uiszczenia stosownej opłaty.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż stare i zaniedbane groby, co do których nie została wniesiona opłata będą musiały zostać usunięte. Dodał, iż nie ma zainteresowania zakupem kwater  z tzw. odzysku w środkowej części terenu cmentarza. W dalszych słowach poinformował, iż opracowane zostały 2  projekty związane z modernizacją Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu. Pierwszy z projektów zakłada uzupełnienie i wymianę kostki brukowej, budowę kolumbarium za Kaplicą Cmentarną oraz ogrodzenie oraz rozbudowę
 i modernizację istniejącego oświetlenia, natomiast trzeci zakłada

Radny Józef Ryźlak  zwrócił się z zapytaniem czy zakupiony zostanie nowy sprzęt nagłaśniający do kaplicy, ponieważ podczas mszy świętej w dniu  1 listopada nie było nic słychać.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uroczystości święta zmarłych organizowała Parafii.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o awarię oświetlenia na ulicy Akacjowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na ulicy Akacjowej pojawiła się awaria oświetlenia, która zostanie najbliższych  dniach naprawiona.

Radny Janusz Beer zwrócił się z  wnioskiem o wywieszenie harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych przy wiacie śmietnikowej przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy zostanie wykonane przyłącze do wody dla mieszkańców przy ulicy Sprzymierzonych 34?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sprawa została przekazana do realizacji przez spółkę ZECWiK.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o organizowane w dniu 9 grudnia br. zawody o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu?

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż turniej organizowany jest  przez Starostwo Powiatowe dla dzieci  już od 9 lat przez Starostwo Powiatowe. W turnieju  chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, a nie o rywalizację. Niemniej jednak najlepsza drużyna turnieju otrzymuje puchar Przewodniczącego Rady Powiatu.

Sołtys Sołectwa Piecnik Anna Kozioł zwróciła się z zapytaniem  o sprawę zaokrąglenia ścięcia w chodniku we wsi Piecnik?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zaokrąglenie zostanie wykonane.

Sołtys Sołectwa Piecnik zwróciła się z wnioskiem o załatanie ubytków w chodniku przy świetlicy.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wykonawca zakończy prace w Górnicy i ma rozpocząć prace w Piecniku w tym zakresie.

Sołtys Sołectwa Piecnik zwróciła się z wnioskiem o wyczyszczenie z liści rynien zamontowanych na budynku świetlicy wiejskiej i  o  ich wywiezienie na składowisko odpadów oraz o zamontowanie oświetlenia solarnego w parku w Piecniku. Zwróciła się również
z zapytaniem o postawienie gabloty informacyjnej w m. Piecnik Kolonia.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gabloty zostały zakupione i ustawione będą do końca roku na wskazanych sołectwach.

Sołtys Sołectwa Piecnik zwróciła się z zapytaniem, czy przewidziany jest remont pobocza bocznej drogi w m. Piecnik Kolonia?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż być może remont pobocza drogi zostanie przeprowadzony wiosną przyszłego roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o wymianę drewnianego słupa telekomunikacyjnego na metalowy lub betonowy, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Zamkowa -Szkolna w Mirosławcu.

Ad.21

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami  i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech  poinformował, iż w grudniu sesja Rady Miejskiej została zaplanowana na dzień 28  grudnia. W związku z przerwą świąteczną zaproponował wspólne posiedzenie Komisji w dniu 27 grudnia br.

Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na zorganizowanie wspólnego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się następnie z zapytaniem o licytację złotego serduszka podczas XXV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: czy radni zainteresowani są udziałem w licytacji, czy też radni RM dokonają wpłaty, ale bez udziału w licytacji serduszka?

Radni Rady Miejskiej podjęli decyzję, iż przeznaczą środki finansowe na WOŚP bez udziału w licytacji złotego serduszka ustalając składkę w wysokości 100 zł od radnego.

Ad.22

Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12 20 zamknął XXXV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                 Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                            Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 08-01-2018 14:42:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 29-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 08-01-2018 14:42:50