Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XLI/337/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Mirosławca 2018-06-04 08:18:10
UCHWAŁA NR XLI/ 336/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-06-04 08:16:38
UCHWAŁA NR XLI/335/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-06-04 08:12:02
UCHWAŁA NR XLI/334/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec 2018-06-04 08:08:16
UCHWAŁA NR XLI/333/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 2018-06-04 08:01:06
UCHWAŁA NR XLI/332/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu 2018-06-04 07:59:47
UCHWAŁA NR XL/331/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-05-07 11:08:13
UCHWAŁA NR XL/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2018-05-07 10:59:24
UCHWAŁA NR XL/329/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 2018-05-07 10:52:07
UCHWAŁA NR XL/328/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2018-05-07 10:47:56
UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-05-07 10:43:03
UCHWAŁA NR XXXIX/326/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026. 2018-04-10 08:06:17
UCHWAŁA NR XXXIX/325/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-04-10 07:46:43
UCHWAŁA NR XXXIX/324/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2018-04-10 07:44:03
UCHWAŁA NR XXXIX/323/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 2018-04-10 07:43:15
UCHWAŁA NR XXXIX/322/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejsko ? Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok 2018-04-10 07:35:30
UCHWAŁA NR XXXVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie Stara Studnica Orle Mirosławiec. 2018-03-01 14:50:47
Uchwała nr XXXVIII/320/2018 zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026 2018-03-01 14:47:28
UCHWAŁA NR XXXVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-02-28 10:11:13
UCHWAŁA NR XXXVIII/318/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu 2018-02-28 10:09:40
UCHWAŁA NR XXXVIII/317/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r. 2018-02-28 10:08:30
UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. "Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024" 2018-02-28 10:06:00
UCHWAŁA NR XXXVII/315/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec 2018-01-31 10:34:32
UCHWAŁA NR XXXVII/314/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. 2018-01-31 10:30:20
UCHWAŁA NR XXXVII/313/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych 2018-01-31 10:25:24
UCHWAŁA NR XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2018-01-31 10:22:44
UCHWAŁA NR XXXVII/311/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu 2018-01-31 10:21:48