Protokół z XXXVI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017

z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 grudnia  2017 r. w godz. 1300- 1506

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
  1. przyjęcie sprawozdania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Wałczu na uchwałę nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa- Nadleśnictwem Mirosławiec.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXVI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

Przewodniczący Rady Miejskiej  w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, zwrócił się z wnioskiem o dodanie po pkt. 16 nowego pkt. 17 w brzmieniu: „ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania”.

Kolejne punkty porządku obrad otrzymałyby numerację następną.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXV  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXV  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności  i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Przewodniczący Rady Powiatu  Bogdan Białas.

Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas na początku swojej wypowiedzi podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu. W dalszych słowach poinformował, iż w Powiecie Wałeckim uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok podejmowana będzie podczas najbliższego posiedzenia Rady Powiatu Wałeckiego w dniu 29 grudnia 2017 r.

Poinformował, iż niestety nie posiada zbyt dobrych informacji dotyczących planowanych remontów dróg powiatowych. Na chwilę obecną brak jest wykonawców robót drogowych. Przekazał ponadto, że Powiat Wałecki przystąpił wraz z 17 innymi powiatami do ogólnopolskiego programu  mającego na celu zinformatyzowanie spraw związanych z usługami świadczonymi przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej. Udział Powiatu w finansowaniu zadania to 5% całości wydatków.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem, czy Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zostanie przeniesiony na ulicę Zdobywców Wału Pomorskiego?

Bogdan Białas wyraził nadzieję, iż być może uda się przenieść PODGiK do nowej siedziby.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy droga powiatowa do m. Orle będzie remontowana?

Bogdan Białas poinformował, iż z posiadanych informacji wynika, iż na drodze powiatowej do m. Orle występuje problem z poboczami. Dodał, iż nie jest w stanie określić czy i w jakim terminie nastąpi remont drogi.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym podpisania listu intencyjnego  dotyczącego rozwoju ekonomii społecznej w Powiecie Wałeckim.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż  nie posiada informacji dotyczącej powyższej sprawy.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym funkcjonowania systemu CEPIK. Zasugerował, aby w celu polepszenia obsługi zatrudnić dodatkową osobę do Wydziału Komunikacji.

Bogdan Białas poinformował, iż osoba, która zostałaby zatrudniona w Wydziale Komunikacji po pierwsze musi przejść odpowiednie szkolenia, a po drugie problem z CEPIK-iem to problem informatyczny, który ma miejsce w całym kraju a nie problem osobowy Wydziału Komunikacji.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż wiele osób nie może załatwić sprawy  w Wydziale Komunikacji z uwagi na awarie systemu.

Bogdan Białas odpowiedział, iż pracownicy Wydziału Komunikacji nie są  odpowiedzialni za sprawne funkcjonowanie systemu CEPIK. To system centralny, który został w ostatnim czasie zmieniony i nie działa po wprowadzeniu tej zmiany w sposób prawidłowy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaproponował, aby Starostwo Powiatowe zwróciło się z prośbą do  Policji o kierowanie ruchem w Wałczu  w godzinach największego ruchu. Poinformował, iż w okresie przedświątecznym dojazd do Wałcza w godzinach popołudniowych był bardzo ciężki.

Bogdan Białas odpowiedział, iż w okresie przedświątecznym odbywał się również remont ulicy Królowej Jadwigi, co również spotęgowało utrudnienia w ruchu samochodów. Po zakończeniu tego remontu nie ma już korków, które miały miejsce w okresie przedświątecznym.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem o postęp prac związanych z budową obwodnicy miasta Wałcz?

Bogdan Białas poinformował, iż na chwilę obecną z posiadanych przez niego wiadomości termin zakończenia prac przesunięty został z czerwca 2018 roku na grudzień 2018 r.  Nie ma jednak żadnych przerw w realizacji zadania, prace cały czas  trwają. Bardzo dużo prac wykonywanych jest w obrębie terenów leśnych, których nie widać z drogi krajowej nr 10 lub nr 22.

W związku z brakiem innych pytań Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas  podziękował za możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia.

O godz. 1325 posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu opuścił Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poprosił o zabranie głosu przez Burmistrza Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsca następujące wydarzenia:

-30.11.2017 r. – Burmistrz Mirosławca uczestniczył w Opalenicy w konferencji zorganizowanej przez firmę ENEA SA.

- 02.12.2017 r.-  na terenie Gminy Mirosławiec miała miejsce wizyta Świętego Mikołaja, który odwiedził gminne miejscowości i obdarował dzieci prezentami. Wieczorem przy placu przy ulicy Wolności, przy figurach żubrów odbyło się uroczyste włączenie  gminnej choinki.

-01.12.2017 r. - 03.12.2017 r.- w dwóch sklepach na terenie miasta Mirosławiec zorganizowana została świąteczna zbiórka żywności. Burmistrz Mirosławca podziękował radnym za zaangażowanie w akcję.

- 04.12.2017 r. – Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania w Złocieńcu. Okazało się, że musi zostać powtórzony tryb konkursowy składania wniosków z uwagi na zmianę obowiązujących od listopada zapisów regulaminu konkursu. W związku z tym wnioski składane będą ponownie na przełomie miesięcy luty/marzec 2018 r.

-  08.12.2017 r. -  w siedzibie spółki ZECWiK odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej.

- 08.12.2017 r. – w  auli Szkoły Podstawowej w Mirosławcu odbył się koncert kolęd i pastorałek, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 11.12.2017 r.- odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci, które uczęszczają do szkółki kolarskiej. Od 1 stycznia 2018 roku rodzice dzieci z terenu Gminy Mirosławiec oraz z terenu Kalisza Pomorskiego planują zawiązać stowarzyszenie, które będzie prowadziło szkółkę oraz będzie mogło starać się o środki na finansowanie tego zadania.

- 12.12.2017 r. – w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Górnym zorganizowane zostały świąteczne jasełka.

- 12.12.2017 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie konkursów realizowanych przez Lokalną Grupę Działania.

- 13.12.2017 r. – w Wałczu odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 15.12.2017 r.- w Dzikiej Zagrodzie Żubrowej w Jabłonowie odbyła się konferencja dotycząca podejmowania działań ochronnych związanych z żubrami i rysiami.

- 15.12.2017 r.- w Wałczu w Starostwie Powiatowym odbyło się podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie powołania Partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Wałeckim. Głównym realizatorem Planu i Liderem Partnerstwa jest Powiat Wałecki. Stronami w umowie są Gminy z terenu Powiatu Wałeckiego oraz przedstawiciele stowarzyszeń.

- 15.12.2017 r. – w Szkole Podstawowej w Piecniku odbył się IV Koncert Bożonarodzeniowy, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 15.12.2017 r. – w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyła się premiera trzeciego tomu o historii Mirosławca pt. „Mirosławiec w Peerelu”.

- 19.12.2017 r. -  w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 19.12.2017 r. – w siedzibie 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu Górnym odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 19.12.2017 r. – w świetlicy środowiskowej w Mirosławcu Górnym odbyło się spotkanie wigilijne z osobami samotnymi i seniorami, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 20.12.2017 r. -  Burmistrz Mirosławca wspólnie z uczniami klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, Szkoły Podstawowej w Piecniku oraz
z przedszkolakami z Przedszkola Samorządowego "Słoneczko" ubrali choinki przy ul. Wolności
.

- 20.12.2017 r. – Burmistrz Mirosławca uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez stowarzyszenie „Pogodna Jesień”.

- 21.12.2017 r. – w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu zorganizowany został jarmark bożonarodzeniowy.

Burmistrz Mirosławca ponadto poinformował, iż 22 grudnia br.  podpisana została umowa na remont drogi powiatowej na odcinku Bronikowo-Próchnowo. Remont rozpocznie się w 2019 roku.

Poinformował, iż w  dalszym ciągu prowadzone są prace kanalizacyjne w Orlu i w Próchnowie. Dodał, że jeśli warunki pogodowe okażą się łaskawe, to w styczniu nastąpi osadzenie zbiorników, a następnie podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej.

Podał również, że zakończone zostały prace remontowe związane z naprawą przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki. Do remontu są jednak zakwalifikowane dwa kolejne przepusty: w Jadwiżynie i w Łowiczu Wałeckim. Zakończyły się również prace związane z modernizacją chodników w Mirosławcu Górnym przy blokach nr 2 i 3.

Burmistrz Mirosławca zaprosił zebranych na wspólne powitanie Nowego Roku, które odbędzie się 31 grudnia 2017 r. o godz.2345  na placu przed siedzibą Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Piotr Pawlik zaprosił również na spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 5 stycznia 2018 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz na 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie było sprzedaży mienia.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż od stycznia prowadzone będą rozmowy z Komisją Gospodarki i Budżetu na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy Mirosławiec. Chodzi przede wszystkim między innymi o takie zadania jak: doświetlenie przejść dla pieszych, rozbudowę monitoringu wizyjnego oraz zmianę organizacji ruchu na drogach miejskich.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca odnosząc się do planowanego uruchomienia Zakładu Usług Komunalnych, o którym wspominał podczas posiedzenia Rada Miejskiej w listopadzie br.  poinformował, iż do  zakresu obowiązków zakładu należałoby sprzątanie, odśnieżanie dróg i chodników, wykoszenia terenów zielonych, dowożenie dzieci do szkół do Wałcza i do Niemieńska.

Na przełomie miesięcy styczeń/luty prowadzone będą rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na temat ewentualnej budowy ścieżki pieszo-rowerowej  z Mirosławca do Kalinówki i do Łowicza Wałeckiego. Jak się okazuje bowiem GDDKiA  nie ma możliwości, aby zaprojektować w/w zadanie. Gmina może  na zasadzie współpracy  dofinansować koszty sporządzenia dokumentacji, natomiast  GDDKiA posiadając gotową dokumentację mogłoby przystąpić do realizacji zadania.

Ponadto prowadzona jest korespondencja pomiędzy Gminą a Krajowym Zasobem Nieruchomości  na temat budowy 3 budynków mieszkalnych przy ulicy Akacjowej w Mirosławcu.

Potwierdzone zostały również informacje na temat rewitalizacji linii kolejowej nr 410 na odcinku Złocieniec-Choszczno. Rozpoczęcie zasadniczych prac ma ruszyć w 2019 roku.

Prowadzone są także rozmowy w sprawie uruchomienia gabinetu stomatologicznego w szkole.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o koszty związane z uruchomieniem Zakładu Usług Komunalnych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gdyby udało się stworzyć taki zakład, to jego działalność byłaby  finansowana  ze środków Urzędu Pracy. W ostateczności gdyby nie wszystko udało się zrealizować ze środków WUP ze środków własnych zakupione zostałoby auto dostawcze do przewozu osób, narzędzi oraz urządzeń do sprzątania ulic.

Radny Marcin Karczewski zwrócił uwagę, iż w budżecie Gminy na 2018 rok nastąpił wzrost wydatków związanych z utrzymaniem zieleni.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy planowana modernizacja linii kolejowej nie będzie kolidować  z planowaną budową mieszkań przy ulicy Akacjowej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż mająca powstać zabudowa nie będzie kolidować z funkcjonowaniem kolei, ponieważ została zaplanowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odległościami.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o częstotliwość  funkcjonowania gabinetu dentystycznego w szkole?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną nieznana jest częstotliwość funkcjonowania gabinetu. Być może będzie to 1- 2 razy w tygodniu. Temat niniejszy jest w fazie uzgodnień.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, iż w dalszym ciągu kobiety z terenu Gminy Mirosławiec pozbawione są opieki ginekologicznej.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż według nowych wytycznych rozporządzenia  lekarz ginekolog musi prowadzić praktykę przez trzy dni w tygodniu w jednym miejscu. Wobec tego obecnie wielu lekarzy nie jest w stanie spełnić obowiązujących  wytycznych, aby móc prowadzić gabinet w kilku miejscach.

W związku z brakiem innych pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

O godz. 1350 posiedzenie opuścił radny Grzegorz Plewa oraz radny Paweł Krawczyk. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 

O godz. 1354 na posiedzenie Rady Miejskiej powrócili radny Grzegorz Plewa oraz radny Paweł Krawczyk. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Ad.7

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał informację na temat procedury dotyczącej przyjęcia budżetu Gminy na kolejny rok budżetowy, która została ustalona Uchwałą Nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Następnie przystąpiono do realizacji procedury.

 1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną.

Skarbnik Gminy Alicja Michor odczytała projekt uchwały budżetowej na 2018 rok.

 1. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał Uchwałę Nr CXLIII.643.Z.2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok, która ma charakter pozytywny.

Uchwała Nr CXLIII.643.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 1. Odczytanie opinii komisji stałych Rady poprzez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji:
 1. stanowisko Komisji Rewizyjnej

Pisemne stanowisko komisji o charakterze pozytywnym przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc.

Stanowisko stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej

Pisemne stanowisko Komisji o charakterze pozytywnym przedstawiła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu

Pisemne stanowisko Komisji o charakterze pozytywnym przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 1. Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych, które może być:
 1. negatywne, lub
 2. przychylające się do wniosków w całości lub w poszczególnych ich punktach.

Wobec braku wniosków komisji stałych Burmistrz Mirosławca nie miał podstaw do przedstawienia stanowiska.

 1. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż nie zostały zgłoszone żadne wnioski przez radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 1. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.

Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec Burmistrz nie złożył autopoprawek.

 1. Dyskusja nad projektem budżetu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budżet Gminy na kolejny rok opracowany został na podstawie złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych planów budżetowych.  Około 40% wydatków budżetu stanowi oświata, 30% to wydatki MGOPS, 6%  wydatków związanych z jest z gospodarką komunalną, 4% z kulturą, ok. 2 % z gospodarką odpadami.  Z kolei około 4 mln zł stanowią dochody gminy
z tytułu środków wypłacanych w ramach programu 500+.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż ze wstępnych wyliczeń wynika, że zmniejszeniu ulegnie otrzymywana przez gminę subwencja oświatowa z budżetu państwa.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 1. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza.

W związku z brakiem wniesionych autopoprawek nie było podstawy do przeprowadzenia głosowania.

 1. Głosowanie wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków.

Do powyższego nie zostały zgłoszone żadne wnioski.

 1. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/300/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 10   do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1408- 1422

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych. Nieobecni: radna Anna Turska, radny Marcin Karczewski.

Ad.8

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 1423 na posiedzenie Rady Miejskiej powrócili: radna Anna Turska oraz radny Marcin Karczewski. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr CXLIII.644.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2018-2026, która ma charakter pozytywny.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/301/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zmiany zawarte w projekcie uchwały dotyczą przede wszystkim kończących się w 2017 roku zadań.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/302/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/303/2017 w sprawie wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają   z upływem roku budżetowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 Ad.11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/304/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Wałczu na uchwałę nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radna Anna Turska  poprosiła o ustosunkowanie się Radcy Prawnego do przedłożonej skargi.

Radca Prawny Krzysztof Chełkowski określił, iż sam jest zdziwiony faktem, iż  po 12 latach ważności uchwały Prokuratora  uznała, że uchwała musi zostać zaskarżona. Przedstawiona w załączniku do uchwały odpowiedź na skargę Prokuratora została sporządzona zgodnie  z przepisami prawa. Ponadto wyjaśnił, że ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw  zmienione zostały zapisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków m.in. w zakresie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Nowe regulacje obowiązują od 12 grudnia 2017 roku. W związku z powyższym w gminie Mirosławiec jak i we wszystkich innych gminach w Polsce trwają prace nad przygotowaniem i uchwaleniem nowego regulaminu, który będzie uwzględniał nowe regulacje ustawowe, jak również dotychczasowe orzecznictwo sądowe w tym zakresie.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość, aby odrzucić przekazanie skargi?

Rada Prawny odpowiedział, iż zgodnie z przepisami, organ którego skarga dotyczy przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy  i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku nie zastosowania się do powyższych obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Wałczu na uchwałę nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/305/2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora Rejonowego w Wałczu na uchwałę nr XLI/223/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa- Nadleśnictwem Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem o poprawienie  błędu pisarskiego z „250” na „25”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż numer działki został poprawiony.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa- Nadleśnictwem Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/306/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Gminą i Miastem Mirosławiec a Skarbem Państwa- Nadleśnictwem Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/307/2017 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/308/2017 w sprawie pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2018 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/309/2017 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr  20 do niniejszego protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

O godz. 1440 posiedzenie opuścił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza między innymi regulacje dotyczące dotowania szkół i przedszkoli. Na mocy w/w ustawy uchylone zostaną rozdziały 7 i 8 ustawy o systemie oświaty. W związku z uchyleniem zapisów akty prawa miejscowego wydane na podstawie uchylonych przepisów również utracą moc. Zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i  wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania.

Radny Piotr Suchojad  poinformował, iż niewiele samorządów zmieściło się w tak krótkim terminie z opracowaniem i podjęciem uchwały przed końcem roku.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVI/310/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.18

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Radna Anna Turska wyraziła zdanie, iż bardzo cieszy ją fakt, iż mieszkańcy budynku przy ulicy Sprzymierzonych 34 w Mirosławcu zostali podłączeniu do sieci wodociągowej.

Burmistrz Mirosławca odnosząc się do powyższego poinformował, iż przy podłączeniu do sieci wodociągowej zastosowany został pewien kompromis pomiędzy ZECWiK    a mieszkańcami, tj. woda do poboru znajduje się na parterze budynku, nie na piętrze. W ten sposób mieszkanie na parterze nie będzie zalewane.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z wnioskiem o ponowne podanie informacji czy firma zarządzająca składowiskiem odpadów w Mirosławcu posiada fundusz rekultywacyjny. Dodał, iż od ostatniej otrzymanej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie minęło trochę czasu i być może coś uległo zmianie. Ponadto zwrócił się z wnioskiem o  udzielenie odpowiedzi na wniosek dotyczący przeprowadzenia melioracji rowów znajdujących się na terenie łąk po prawej stronie drogi DK 10 jadąc z m. Mirosławiec w kierunku m. Wałcz.

Ad.19

Wolne wnioski i zapytania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki nawiązując do sprawy bezpieczeństwa odniósł się do wydarzeń, które miały miejsce na terenie miasta Mirosławiec  zarówno przed i po świętach. Zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dostępności mieszkańców do Policji.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Posterunek Policji w Mirosławcu czynny jest do godz. 23-24. Ponadto temat związany z bezpieczeństwem na terenie Gminy zaplanowany został w planie pracy Rady Miejskiej w miesiącu marcu. Wtedy na posiedzenie RM zostanie zaproszony między innymi Komendant Powiatowy Policji oraz Kierownik Posterunku w Mirosławcu.

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy w sylwestra przewidziane są dodatkowe patrole policji na terenie miasta?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przewidziane są dodatkowe patrole.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zakończonego konkursu Aviva „Wiem czym oddycham”.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż konkurs zakończony został 22 grudnia br. Gmina Mirosławiec  zajęła pierwsze miejsce. Po 2 styczniu 2018 r. Gmina ma otrzymać informację dotyczącą  terminu zamontowania czujnika, który planowany jest na budynku Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż pojawiły się sugestie ze strony mieszkańców, aby czujnik zamontowany został w starej części miasta.

Radny Janusz Beer  zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie terenu ulicy Dworcowej w Mirosławcu (przy torach) z gałęzi ściętego żywopłotu oraz o interwencję Straży Miejskiej i Policji w sprawie osób, które na terenie targowiska przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu w dalszym ciągu spożywają alkohol.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas prowadzenia rozmów na temat bezpieczeństwa poruszony zostanie także temat ewentualnej rozbudowy monitoringu wizyjnego.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie terenu po byłym Kasynie Wojskowym w Mirosławcu Górnym. Chodzi o to, aby teren sprzątany był sukcesywnie, a nie tylko sporadycznie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wniosek Radnego w tej sprawie przesłany zostanie do Agencji Mienia Wojskowego.

Radny Marcin Karczewski określił, iż jego zdaniem odnośnie powyższego tematu termin „utrzymanie czystości i porządku” powinien dotyczyć wszystkich.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o budowę oświetlenia w m. Jabłonkowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż realizacja przedmiotowego zadania ma nastąpić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych  po 2 stycznia 2018 r.

Ad.20

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż sesja w styczniu 2018 roku wstępnie zaplanowana została na dzień 30 stycznia. O ewentualnych zmianach radni zostaną poinformowani drogą elektroniczną.

Ad.21

Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 15 06 zamknął XXXVI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                     Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                              Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 31-01-2018 11:12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 31-01-2018 11:12:59