Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 27.06.2017 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu i Komisji Polityki Społecznej, które odbyło się 27 czerwca 2017 r. w pomieszczeniu socjalnym  Urzędu Miejskiego w Mirosławcu w godz. 13.00- 14.50.

Obecni na sali członkowie Komisji oraz zaproszeni goście według załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1 i 2)

 1. Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3.  Przyjęcie porządku obrad komisji.
 4. Zapoznanie się:
 • ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok;
 • z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
 • ze sprawozdaniem finansowym;
 • z informacją o stanie mienia gminy;
 • wypracowanie stanowisk Komisji.
 1. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie wspólnego posiedzenia komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji otworzył Piotr Suchojad  witając członków poszczególnych komisji stałych oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy  9 radnych:  Komisja Polityki Społecznej -4 członków, (nieobecna radna Urszula Stanisławska); Komisja Gospodarki i Budżetu – 4 członków (nieobecni: radny Grzegorz Plewa, radny Józef Ryźlak), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3  do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Zapoznanie się:

  1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji wspólnej zostali zapoznani ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż budżet gminy korygowany był w ciągu 2016 roku 25 razy zarówno na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza Mirosławca. Planowane dochody w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 24,65% tj. o kwotę 4.864.000,18 zł i wyniosły ostatecznie 24.589.265,18 zł. Planowane wydatki w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu zwiększyły się o 37,60% tj. o kwotę 7.166.883,18 zł i wyniosły ostatecznie 26.226..595,30 zł. Planowany deficyt budżetu został zwiększony o kwotę 2.302.883,00 zł tj. na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1.637.330,12 zł. W ramach dotacji celowych na zadania własne, powierzone oraz zlecone Gmina otrzymała dodatkowo kwotę 4.433.385,51 zł. W ramach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Gmina otrzymała dodatkowo kwotę 12.292,00 zł, z kolei subwencja oświatowa Gminy została zmniejszona o kwotę 75.374,00 zł.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec zostało przekazane do organu nadzoru, czy informacja została sporządzona tylko i wyłącznie na potrzeby Gminy?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż sprawozdanie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radna Anna Turska poinformowała, iż przedłożone sprawozdanie zawiera błędy pisarskie np. na stronie 19 w rozdziale 80104- Przedszkola  pojawił się zapis w brzmieniu: „ Zaplanowano kwotę  11.840.752,91 zł, natomiast wydatkowano 1.708.075,82 zł, co stanowi 92,79% planu….”.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jedna cyfra „1” została zapisana dwa razy.

Radna Anna Turska poinformowała, iż na stronie nr 28 jedno z zadań zostało wpisane dwukrotnie.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż błędy pisarskie nie wpłynęły w żaden sposób na  ogólną sumę wydatków.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o wydatki w rozdziale 60016 tj. drogi gminne publiczne?

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż były to wydatki bieżące, jednak konkretnych informacji nie jest w stanie udzielić ponieważ nie posiada przy sobie kopii faktur.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w rozdziale 63095 Turystyka-Pozostała działalność  według jej wyliczeń w wydatkach majątkowych brakuje kwoty 80 tys. zł do rozliczenia.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż  należy zauważyć, że planowanie a wydatkowanie wydatków to dwie różne kwestie.

Radna Anna Turska zwrócił się z zapytaniem  związanym z budową pomostu nad jeziorem Gniewosz?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż została opracowana dokumentacja w związku z w/w zadaniem.

Radna Anna Turska poinformowała, iż środki finansowe przeznaczone na zagospodarowanie przestrzenne zawarte były w środkach niewygasających w 2015 r., które to następnie wydatkowano w 2016 roku. Kwota na powyższe zadanie pojawia się również w 2017 roku.

Alicja Michor poinformowała, iż wydatki zawarte w NW niezrealizowane do 30 czerwca danego roku są ponownie wprowadzane do budżetu. Dodała, iż środki te zostały ponownie wprowadzone do budżetu, ponieważ wykonawca nie zrealizował zadania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o łączny koszt organizacji Zjazdu Miast Frydlandzkich, który był organizowany przez Gminę Mirosławiec w 2016 roku?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż łączny koszt organizacji zjazdu wyniósł 40 tys. zł.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o wydatki majątkowe w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, które zostały ujęte w wydatkach niewygasających?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż wydatki zostały zrealizowane w 2017 roku.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem jakie działania zostały wykonane w ramach monitoringu wizyjnego oraz czy działanie monitoringu przyniosło zamierzony efekt?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostały zmodernizowane kamery. Dodał, iż w uchwałach Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok zawarte były zadania związane z modernizacją monitoringu wizyjnego oraz wskazane miejsca w których zostały zamontowane kamery.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w rozdziale 80149 tj. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pojawiła się różnica tj. nie zostały wykonane zaplanowane wydatki.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż od września 2016 roku dziecko nie uczęszcza już do placówki. Pierwotny plan pobrany został  z Systemu Informacji Oświatowej. Po skorygowaniu danych wydatki zostały przeliczone proporcjonalnie do ilości dzieci.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem  dotyczącym utrzymania zieleni w miastach  i gminach; w 2016 roku wydanych zostało około 90 tys. zł więcej niż w 2015 roku.

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż w 2016 roku wykonane zostały przycinki drzew.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż powyższy temat poruszony był podczas jednego z ostatnich posiedzeń Rady Miejskiej i został on już wyjaśniony.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszystkie wydatki oraz sprawozdania są szczegółowo sprawdzane przez Regionalną Izbę Obrachunkową  i do tej pory nie były zgłaszane żadne  uwagi do części opisowej sprawozdania.

Radny Grzegorz Różycki poinformował, iż zadaniem  RIO jest przede wszystkim badanie wydatków pod względem zgodności z prawem.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem sprawdzane są  wydatki pod względem zasadności zadania?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest to sprawdzane podczas przeprowadzanych kontroli finansowych.

 Skarbnik Gminy poinformowała, iż wszystkie środki finansowe, które otrzymuje Gmina wprowadzane są do budżetu Gminy zarówno poprzez zarządzenia, jak i uchwały. Dodała, iż dla zainteresowanych może udostępnić do wglądu sprawozdania finansowe.

O godz. 1328 na posiedzenie Komisji przybył radny Grzegorz Plewa.
 Komisja Gospodarki  i Budżetu- obecnych 5 członków Komisji.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w uchwale w sprawie wydatków niewygasających w 2015 roku zawarte zostało zadanie związane z budową oświetlenia na ulicy Parkowej w Mirosławcu. Dodała, iż taka sama kwota zawarta została w wydatkach bieżących.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż być może doszło do sytuacji, w której to zadanie nie zostało zrealizowane ze środków NW, lecz z bieżących wydatków.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji kolejnej części punktu 4.

  1. z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,

Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Gospodarki i Budżetu zapoznała się z  Uchwałą  Nr XLVIII.216.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok – opinia pozytywna.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

  1. ze sprawozdaniem finansowym,

Członkowie Komisji wspólnej zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

  1. z informacją o stanie mienie gminy,

W dalszej kolejności członkowie Komisji Polityki Społecznej oraz Gospodarki i Budżetu zapoznali się z informacja na temat stanu mienia Gminy.

Informacja na temat stanu mienia Gminy stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

  1. wypracowanie stanowisk  komisji.

Następnie poszczególne Komisje przystąpiły do wypracowania stanowisk w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Komisja Polityki Społecznej: 4 głosy za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2016 rok.

Komisja Gospodarki i Budżetu: 5 głosów za pozytywną opinią z tytułu wykonania budżetu GiM Mirosławiec za 2016 rok.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016  rok.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr  7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8   do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyły: Anna Dzida- Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz Katarzyna Mazur- Główna Księgowa Ośrodka.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  w związku ze zmianą przepisów prawa  sprawozdania finansowe za rok poprzedni Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej nie będą zatwierdzane przez  Radę Miejską w formie uchwał, lecz przez  Burmistrz Mirosławca w formie zarządzeń. Rada Miejska nie będzie posiadała kompetencji do zatwierdzania tego typu sprawozdań. 

Burmistrz Mirosławca dodał, iż sprawozdania będą mogły być dołączane do materiałów jako informacja, jednak pod warunkiem, że temat sprawozdań zawarty zostanie w planie pracy Rady Miejskiej  na dany rok.

Radny Grzegorz Różycki wyraził zdanie, iż wynik finansowy Ośrodka Kultury nie jest taki jakby każdy  chciał.

Anna Dzida poinformował, iż instytucje kultury nie przynoszą zysków. Dzięki utworzeniu Stowarzyszenia Eqokulturka, które działa w strukturze Ośrodka Kultury jest możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, dzięki którym jest możliwość zakupu niezbędnych artykułów do prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone w siedzibie Ośrodka Kultury prowadzone są w ramach programu „Aktywność, pasja i integracja w Gminie Mirosławiec”.

Radny Grzegorz Różycki określił, iż Ośrodek Kultury ma się czym pochwalić jeśli chodzi o organizację imprez.

Anna Dzida poinformowała, iż to co jest możliwe do zrobienia jeśli chodzi o przygotowanie imprezy, pracownicy Ośrodka wykonują sami.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem o potrzeby Ośrodka Kultury, o remonty?

Anna Dzida poinformowała, iż dokumenty zawierające zgłoszenie prac budowlanych związanych z przebudową dachu nad salą widowiskową zostały już  złożone w Starostwie Powiatowym w Wałczu. Ponadto trwają również konsultacje z orzecznikiem dotyczące zadania "Rozbudowa i modernizacja sieci hydrantów wewnętrznych pomieszczeń Ośrodka Kultury w Mirosławcu".

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, czy w sezonie grzewczym 2016/2017 pojawiały się w Ośrodku Kultury problemy z ogrzewaniem?

Anna Dzida poinformowała, iż ogrzewanie w siedzibie Ośrodka Kultury zostało wyłączone w kwietniu br. Dodała, iż  od kilku lat w okresie jesień-wiosna powraca temat ogrzewania. Dodała także, iż trwają poszukiwania skutecznego rozwiązania istniejącego problemu z ogrzewaniem.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji zwrócił się z zapytaniem o zwiększenie dotacji celowej dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na przebudowę dachu nad salą widowiskową?

Anna Dzida poinformowała, iż po dokonaniu analizy stanu technicznego dachu  w momencie opracowywania dokumentacji technicznej okazało się, że muszą zostać poniesione dodatkowe koszty.

 Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem, czy przeprowadzony zostanie również remont dachu w części, w której znajduje się Biblioteka Publiczna?

Anna Dzida poinformowała, iż remont dachu  dotyczy tylko  części, w której znajduje się sala widowiskowa.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wszelkich zabezpieczeń, ochrony  podczas Festiwalu Żubra?

Anna Dzida poinformowała, iż w związku z tym, iż należało spełnić wiele wymogów związanych z bezpieczeństwem, kwestie te załatwiane są  z dużym wyprzedzeniem.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia komisji zwrócił uwagę na fakt, aby samochody ciężarowe, które wjeżdżać będą na teren Stadionu Miejskiego nie uszkodziły płyty boiska oraz zamontowanych nowych uchwytów na bramki. Zwrócił się również z zapytaniem związanym z wykorzystaniem pomieszczeń po byłej dyskotece?

Anna Dzida poinformowała, iż jakiś czas temu pojawił się pomysł utworzenia w pomieszczeniach  kina, jednak ze względów technicznych nie udało się tego pomysłu zrealizować. W chwili obecnej pojawił się pomysł utworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców, w którym również wystawiane będą prace artystów. Ponadto w planach jest także zakup zewnętrznego rzutnika i ekranu do wyświetlania filmów na zewnątrz.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej  w Mirosławcu za 2016 rok.

Anna Dzida w imieniu Dyrektor Biblioteki Publicznej Krystyny Obary poinformowała, iż w chwili obecnej trwają przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Biblioteka+.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ramach w/w programu  będzie możliwość uzyskania  dofinansowania nawet w wysokości 85%  całości zadania.

Anna Dzida poinformowała, iż  w ramach tego projektu, w momencie uzyskania dofinansowania planowana jest kompleksowa  modernizacja piętra budynku Biblioteki, wymiana elektryki, stolarki drzwiowej oraz częściowo kanalizacji.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad podziękował gościom za przybycie na posiedzenie Komisji i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 1405 posiedzenie opuściła Anna Dzida oraz Katarzyna   Mazur.

Następnie przystąpiono do opiniowania kolejnych projektów uchwał.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy  i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi kierowanie mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zawarcie porozumienia dotyczącego objęcia jej mieszkańców opieką i usługami świadczonymi przez ŚDS  funkcjonujący na terenie Gminy Miejskiej Wałcz nie nakłada obowiązku bezwarunkowego przyjęcia mieszkańców ww. gminy, ale pozwoli na stworzenie takiej możliwości w przypadku posiadania wolnych i niewykorzystanych miejsc przez mieszkańców Gminy Miejskiej Wałcz. Porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy Mirosławiec, ponieważ prowadzenie środowiskowych domów dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym z budżetu państwa.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji Piotr Suchojad poinformował, iż od  1 września 2017 r. w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu funkcjonować będzie Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Wałczu. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem czy dzieci, które w chwili obecnej uczęszczają do Ośrodka w Niemieńsku, uczęszczać będą od września do Wałcz?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż rodzice dzieci nie chcą rezygnować z Ośrodka  w Niemieńsku.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na czas określony tj. do 30 czerwca 2019 r. Nieruchomość o której mowa to nieruchomość gminna stanowiąca gabinet lekarski położony na 1 piętrze budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ulicy Polnej 23 w Mirosławcu, który  jest wynajmowany z przeznaczeniem na świadczenie usługi medycznej dla  mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenia dochodów następują w kwocie 45.467,00 zł z tytułu: zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów w kwocie 6.700,00 zł, odsetek od środków budżetowych w kwocie 15.300,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Zespołu szkół w Mirosławcu w kwocie 16.467,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MGOPS w kwocie 7.000,00 zł. Zwiększenie wydatków następują w kwocie 274.724,00 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające  z upływem roku budżetowego 2016, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2017 r. ogółem w kwocie 165.410,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przedłożonym projekcie uchwały zabezpieczona została również kwota w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla 107 szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wałczu na zakup przenośnego autofraktometru do Poradni Okulistycznej.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem  dotyczącym kwoty w wysokości 22.000,00 zł przeznaczonej na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec
 i obrębu 34 Mirosławiec.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż jest to kwota zabezpieczona w budżecie na zobowiązanie wynikające z podpisanej umowy tzn. ze środków NW.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 16 czerwca 2017 roku 107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwrócił się z prośbą
o udzielenie wsparcia finansowego na zakup przenośnego autorefraktometru do Poradni Okulistycznej. Przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 23.000,00 zł. Maksymalna wysokość środków  publicznych zadania wynosi 22.540,00 zł. W związku z tym, że wysokość dotacji wyniesie 20.000 zł, maksymalna wysokość środków publicznych w realizacji zadania nie zostanie przekroczona.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Głosowanie Komisji Polityki Społecznej:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Głosowanie Komisji Gospodarki i Budżetu:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Gospodarki i Budżetu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu.

 

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska złożyła wniosek o zdemontowanie  zardzewiałego masztu po banerze reklamowym znajdującego się po prawej stronie zjazdu z ulicy Wolności na ulicę Polną
w Mirosławcu oraz o wykoszenie tego terenu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w/w terenem zainteresowane były dwie firmy. Dodał, iż zostanie wysłane zapytanie dotyczące postawienie reklam przez zainteresowane firmy.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o wykoszenie terenu w okolicy byłych  budynków PKP. Zwróciła się z zapytaniem do kogo należy zgromadzony asfalt na w/w terenie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zarówno wskazany powyżej teren jak i asfalt należy do prywatnych właścicieli.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o wykoszenie terenu przy bocznym wejściu na teren Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż teren został już wykoszony.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z wnioskami: o zlikwidowanie zastoisk wody powstających po opadach deszczu na ulicy Mickiewicza w Mirosławcu, o  naprawę lampy oświetleniowej na ulicy Mickiewicza w Mirosławcu w okolicach posesji nr 14.

Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji poprosił, aby realizacja III etapu budżetu obywatelskiego na zadanie „ Modernizacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Mirosławcu poprzez wymianę bramek na przenośne, aluminiowe wraz z zakupem traktora ogrodowego do koszenia, samojezdnego wózka do podlewania oraz uzupełnienia  ubytków trawy, co wpłynie na  poprawę bezpieczeństwa i warunków do rozgrywania zawodów sportowych oraz podniesie funkcjonalność boiska podczas imprez kulturalnych” wykonana została jeszcze przed sezonem urlopowym. Ponadto złożył również wniosek o zlikwidowanie zacieków, które pojawiają się po opadach deszczu wewnątrz budynku socjalnego przy boisku Orlik.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanego remontu I piętra ZS w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż została złożona tylko jedna oferta na remont pomieszczeń.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym likwidacji uskoku znajdującego się na drodze krajowej nr 10, na ulicy Wolności w Mirosławcu, przy przejściu dla pieszych pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego a budynkiem Nadleśnictwa Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż uskok został zgłoszony w ramach reklamacji i ma zostać to zrobione.

Ad.7

Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem przedłożonego porządku obrad Przewodniczący wspólnego posiedzenia Komisji o godz. 14.20 zamknął wspólne posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Gospodarki i Budżetu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 31-01-2018 14:05:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 31-01-2018 14:05:52