Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w dniu 28.08.2017 r.

Protokół nr 30/2017

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej

które odbyło się w dniu 28.08. 2017 r. w godz. 1100- 1125

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 30  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.
 5. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za
  I półrocze 2017 roku.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Ad.1
Otwarcie 30  posiedzenia Komisji Polityki Społecznej.
O godz. 1100 Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska otworzyła 30  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformowała, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołów  z poprzednich  posiedzeń Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 28 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z  28  posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 29 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 29  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 roku.

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu obecna będzie na posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu podczas którego udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 r.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw- 0

Wstrzymało się- 0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie przyjęła informację na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2017 r.

Ad.6

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic;

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż przedmiotowa uchwała nie zmienia nadanych przez Radę nazw ulic, a jedynie ich przebieg na podstawie przepisu
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który przyznaje Radzie kompetencje w tym zakresie. Uchwała przede wszystkim dostosowuje (aktualizuje) numerację działek do obecnie nadanych, na których znajdują się ulice a ponadto ułatwi nadawanie numerów nowobudowanych nieruchomości w sposób przejrzysty i czytelny.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o nadanie nazwy ulicy bądź osiedla działkom położonym po lewej stronie ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu za przepustem drogowym w kierunku Jeziora Kosiakowo?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w chwili obecnej trwają rozmowy z właścicielami działek na temat planowanej nazwy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały  o zmianie uchwały w sprawie  nazw ulic.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie  nazw ulic.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze
  w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec .Kompetencje w tym zakresie zgodnie z art. 91d cytowanej ustawy należą do rady gminy. W dniu 10.04.2017 r. Pani Halina Rogowska Dyrektor Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym zwróciła się z prośbą o zmniejszenie godzin dydaktycznych. Prośba została umotywowana koniecznością realizacji zwiększonej liczby zadań wynikających z pełnionego nadzoru pedagogicznego, w tym kontrole obserwacje, wspomaganie, jak i zadań wynikających z pełnionej funkcji dyrektora zakładu pracy. Wszystkie zadania realizowane są w Przedszkolu w Mirosławcu oraz Oddziale Zamiejscowym w Mirosławcu Górnym. Od lutego 2017 roku sprawowana jest również piecza nad Centrum Aktywności Lokalnej. Projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodowym.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest  z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2017/2018 z dowozu będzie korzystało 4 dzieci, pojazd jest dostosowany do przewozu 9 osób, w tym kierowca i opiekun, tym samym wolnych miejsc dla uczniów pozostaje 3. Wolne miejsca mogą zostać wykorzystane przez uczniów z innych gmin, które docelowo będą partycypować w kosztach realizacji dowozu, co pozwoli obniżyć koszty stałe ponoszone obecnie przez Gminę Mirosławiec. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania przez jednego ucznia z dowozu realizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Zawarcie porozumienia z Gminą Kalisz Pomorski pozwoli na racjonalizację kosztów niniejszego zadania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec,  a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu  i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Burmistrz Tuczna zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania przez dwoje uczniów z dowozu realizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Zawarcie porozumienia z Gminą Tuczno pozwoli na racjonalizację kosztów niniejszego zadania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększeniu uległy dochody budżetowe w kwocie 316.052,76 zł z tytułu: zwiększenia dotacji  na realizację zadań wynikających
z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 8.713,00 zł, odsetek od środków budżetowych w kwocie 10.000,00 zł, niezrealizowanych niewygasających wydatków ustanowionych na 2017 rok niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych w kwocie 50.117,39 zł, zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 81.496,35 zł, otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Modernizacja płyty boiska Stadionu Miejskiego w Mirosławcu” na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Zachodniopomorskie z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2017 r. w kwocie 16.000,00 zł, wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie (środki ochrony środowiska) w kwocie 6.214,87 zł. Wydatki budżetowe zostają zwiększone o kwotę 96.424,22 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej (środki ochrony środowiska) o kwotę 3.000,00 zł, dofinansowanie usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi ( środki ochrony środowiska) o kwotę 3.214,87 zł,  dofinasowanie wydatków dla szkół w ramach działania wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych: dla ZS w Mirosławcu na kwotę 68.706,98 zł, dla ZS w Piecniku na kwotę 12.789,37 zł. Zmniejszeniu uległy wydatki budżetowe w kwocie 440.000,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” w związku z nieuzyskaniem pozytywnej oceny złożonego wniosku o przyznanie pomocy w ramach RPO WZ 2014-2020. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 sierpnia 2017 r. w kwocie 2.007,165,76 zł między innymi na: zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych dróg o kwotę 70.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup usługi transportu destruktu asfaltowego o kwotę 10.000,00 zł,  zadanie pn. „Przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego”  (przy bloku 2 i 3)- roboty i nadzór inwestorski w wysokości 30.000,00 zł, zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki”-  roboty i nadzór inwestorski w wysokości 100.000,00 zł, zadanie pn. „Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo” w wysokości 10.000,00 zł, zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. „Przebudowa drogi i chodników na ul. Dworcowej w Mirosławcu” – dokumentacja projektowa w wysokości 15.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup energii na oświetlenie drogowe  w kwocie 39.997,75 zł, zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych oświetlenia drogowego o kwotę 35.000,00 zł, zabezpieczenie środków  na zakup usług remontowych chodników w kwocie 6.000,00 zł, zadanie pn. „Budowa budynku  socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu”- dokumentacja projektowa w wysokości 28.000,00 zł, zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec  pn. „Przebudowa  targowiska miejskiego na ul. Spokojnej w Mirosławcu” – dokumentacja projektowa w wysokości 10.000,00 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie zadań statutowych w kwocie 35.000,00 zł.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przebudowy drogi  i parkingu przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  teren podlegać będzie rewitalizacji.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o zadania, które nie zostały zrealizowane w ramach wydatków niewygasających?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż  na dzień 30 czerwca 2017 r. niezrealizowane zostały między innymi takie zadania jak: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we wsi Łowicz Wałecki- dokumentacja”, „Przebudowa ulicy Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu- dokumentacja”, „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Mirosławiec i obrębu nr 34 Mirosławiec- dokumentacja”, „Sporządzenie projektu przyłącza zewnętrznego energii elektrycznej do zasilania Automatu do sprzedaży usług pocztowych na ul. Dworcowej w Mirosławcu”.

Przewodnicząca Komisji Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o kwotę w wysokości 50.000,00 zł zawartą w niezrealizowanych niewygasających wydatkach bieżących.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota dotyczy zadania „Wykonanie w budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej gazem płynnym LPG- dokumentacja i roboty”.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, kiedy zostanie przedstawiona całość planu rewitalizacji?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż pełna dokumentacja zostanie przedłożona na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej we wrześniu.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem o rozbudowę oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż rozbudowa oświetlenia na ulicy Parkowej w Mirosławcu zawarta została w wykazie oświetlenia przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie w Szczecinie.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem o oświetlenie cmentarza komunalnego w Jabłonowie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w planach jest zamontowanie czterech lamp oświetleniowych.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z zapytaniem o remont podestu na cmentarzu komunalnym w Jabłonowie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nastąpi to na przełomie miesięcy wrzesień/październik.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z  zapytaniem, czy  przewidziane zostało również odmalowanie krzyża?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż malowanie krzyża nie został ujęte.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem na co zostanie przeznaczona dotacja udzielana dla Ośrodka Kultury?

Skarbnik Gminy poinformowała, iż dotacja przeznaczona jest na działalność statutową Ośrodka Kultury, między innymi na zakup materiałów na zajęcia, przygotowanie pomieszczenia na nowy punkt świetlicowy w m. Toporzyk.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za- 4

Przeciw-0

Wstrzymało się- 1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 4 głosach „za”, brakiem głosów „ przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

 • zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dodała, iż kwoty zadań dotyczących projektów unijnych zawarte w limitach przedsięwzięć dostosowane zostały  do podpisanych umów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za- 4

Przeciw-0

Wstrzymało się- 1

W wyniku głosowania Komisja Polityki Społecznej w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 4 głosach „za”, brakiem głosów „ przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z wnioskiem o naprawę ławki zamontowanej w altanie przy stawku w Jabłonowie.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem o stronę internetową  www.miroslawiec.pl.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż strona znajdowała się w budowie.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o sprawdzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej, ponieważ informacje pojawiają się z błędami ortograficznymi.

Radny Mirosław Jaskulski zwrócił się z wnioskiem o naprawę lampy oświetleniowej na ulicy Polnej w Mirosławcu.

Radna Iwona Kłos zwróciła się z wnioskiem o ponowne dokonania odwodnienia Cmentarza Komunalnego  w Jabłonowie. Pomimo dokonanych prac problem odwodnienia w dalszym ciągu się pojawia.

Ad.8

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca  Komisji Polityki Społecznej Anna Turska  o godz. 1125  zamknęła  30  posiedzenie Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 31-01-2018 14:11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 31-01-2018 14:11:30