Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27.06.2017 r.

Protokół nr 29/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 27.06. 2017 r. w godz. 1000- 1035
w pomieszczeniu socjalnym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 29  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 29  posiedzenia Komisji.

O godz. 1000 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 29  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 28 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 28  posiedzenia Komisji.

Ad.5
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2016 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie rozpatrzenia  sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok.

Na posiedzenie Komisji przybyły: Anna Dzida- Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz Katarzyna Mazur- Główna Księgowa OK.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w związku ze zmianą przepisów, sprawozdania finansowe za rok poprzedni Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej nie będą zatwierdzane przez  Radę Miejską w formie uchwał, lecz przez  Burmistrz Mirosławca w formie zarządzeń. Rada Miejska nie będzie posiadała kompetencji do zatwierdzania tego typu sprawozdań.  Dodała, iż sprawozdania będą mogły być dołączane do materiałów jako informacja, jednak pod warunkiem, że temat sprawozdań zawarty zostanie w planie pracy na dany rok.

Burmistrz Mirosławca  poprosił o zgłaszanie wszelkich pojawiających się wątpliwości jeśli chodzi o sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy podejmowane były kroki zmierzające do zmniejszenia kosztów ogrzewania ponoszonych przez Ośrodek Kultury?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  na ukończeniu znajdują się prace związane ze zmianą sposobu ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonowie. Rok 2017/2018 będzie pierwszym rokiem  grzewczym, w którym funkcjonować będzie nowy system. Dopiero po okresie grzewczym będzie wiadomo, czy koszty uległy zmniejszeniu.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem o ewentualny zakup budynku po byłym sklepie w Jabłonkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na zlecenie Gminy została dokonana wycena budynku, której to koszt został oszacowany na kwotę 75 tys. zł. Zadłużenie budynku około 106 tys. zł. Dodał, iż należy wziąć również pod uwagę koszty związane z remontem budynku, który musi zostać dokonany. Zwrócił  się z zapytaniem, aby ewentualnie zastanowić się  nad zmniejszeniem powierzchni istniejącego boiska w Jabłonkowie i postawieniem świetlicy w zabudowie kontenerowej.

Katarzyna Mazur zwróciła się z zapytaniem o zastosowanie techniki grzewczej  w kontenerach?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ogrzewanie byłoby na prąd. Dodał, iż jedna ze szczecińskich gmin będzie realizowała zakup świetlicy w systemie kontenerowym. Trwać będą obserwacje jak w użytkowaniu sprawdzą się kontenery.

Anna Dzida dodała, iż  należy również wziąć pod uwagę ilość zainteresowanych  osób, które będą korzystać ze świetlicy.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż obszar sołectwa Jabłonkowo wpisany został do obszaru rewitalizacji, w związku z tym może uda się wpisać zakup świetlicy w systemie kontenerowym do programu.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia  sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  finansowe Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej  w Mirosławcu za 2016 rok.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do przyjęcia  sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie  finansowe Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2016 rok.

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi kierowanie mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Zawarcie porozumienia dotyczącego objęcia jej mieszkańców opieką i usługami świadczonymi przez ŚDS  funkcjonujący na terenie Gminy Miejskiej Wałcz nie nakłada obowiązku bezwarunkowego przyjęcia mieszkańców ww. gminy, ale pozwoli na stworzenie takiej możliwości w przypadku posiadania wolnych i niewykorzystanych miejsc przez mieszkańców Gminy Miejskiej Wałcz.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o koszty finansowe związane z zawarciem przedmiotowego porozumienia?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż porozumienie nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu gminy Mirosławiec, ponieważ prowadzenie środowiskowych domów dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę, w całości finansowanym z budżetu państwa.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a Gminą Miejską Wałcz w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wałcz zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec usługami realizowanymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wałczu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dotychczasowy najemca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy najmu na czas określony tj. do 30 czerwca 2019 r. Nieruchomość o której mowa to nieruchomość gminna stanowiąca gabinet lekarski położony na 1 piętrze budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ulicy Polnej 23 w Mirosławcu, który  jest wynajmowany z przeznaczeniem na świadczenie usługi medycznej dla  mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej położonej przy ul. Polnej 23 w Mirosławcu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zwiększenia dochodów następują w kwocie 45.467,00 zł z tytułu: zrealizowanych dochodów z zaległych mandatów w kwocie 6.700,00 zł, odsetek od środków budżetowych w kwocie 15.300,00 zł, zrealizowanych dochodów nie ujętych w planie finansowym Zespołu szkół w Mirosławcu w kwocie 16.467,00 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez MGOPS w kwocie 7.000,00 zł. Zwiększenie wydatków następują w kwocie 274.724,00 zł z przeznaczeniem na: zabezpieczenie środków finansowych na zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Nie wydatkowano środków zabezpieczonych jako środki niewygasające  z upływem roku budżetowego 2016, których termin wydatkowania upływa w dniu 30.06.2017 r. ogółem w kwocie 165.410,00 zł związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym całości wydatków, które maja zostać poniesione w związku z przebudową dachu nad salą widowiskową budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podczas jednego z wcześniejszych posiedzeń Rady Miejskiej zabezpieczona została kwota w wysokości 59 tys. Zł. W chwili obecnej zabezpieczona jest dodatkowo  kwota w wysokości 24.647,00 zł na remont dachu nad sceną.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o kwotę w wysokości 6.000,00 zł  dotyczącą kolejnego etapu zadania polegającego na odtworzeniu majdanu zamkowego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do przekopania pozostała ostatnia część wyspy. Wszystkie uwagi oraz znaleziska nanoszone są na dokumentację, która do w całości zostanie przekazana do Konserwatora Zabytków. Część kwot na realizację zadania pokrywa także Uniwersytet z Krakowa, którego studenci przyjeżdżają do Mirosławca i prowadzą prace badawcze.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dalszych planów związanych z odtworzeniem murów zamku?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace prowadzone na Majdanie Zamkowym  mają na celu odkrycie i zabezpieczenie trwałej ruiny.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec zaplanowane zostały środki finansowe  z przeznaczeniem na bieżące  utrzymanie czystości  i porządku na terenie Majdanu Zamkowego.

W związku z brakiem  dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

 • zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w dniu 16 czerwca 2017 roku 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na zakup przenośnego autorefraktometru do Poradni Okulistycznej. Przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 23.000,00 zł. Maksymalna wysokość środków  publicznych zadania wynosi 22.540,00 zł. W związku z tym, że wysokość dotacji wyniesie 20.000 zł, maksymalna wysokość środków publicznych w realizacji zadania nie zostanie przekroczona.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z wnioskiem o przywrócenie przejezdności pierwotnej drogi prowadzącej od Majdanu Zamkowego w Mirosławcu w kierunku Grobowca.

Radny Janusz Beer zwrócił się z wnioskiem o uporządkowanie wyrzuconych gałęzi drzew w okolicach drogi prowadzącej do Grobowca.

Ad.7

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 1035  zamknął  29  posiedzenie Komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 31-01-2018 14:26:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 31-01-2018 14:26:52