Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.08.2017 r.

Protokół nr 30/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

które odbyło się w dniu 29.08. 2017 r. w godz. 1100- 1140
w pomieszczeniu socjalnym Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności ( zał. Nr 1 i nr 2).

 1. Otwarcie 30  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad.1

Otwarcie 30  posiedzenia Komisji.

O godz. 1100 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc otworzył 30  posiedzenie Komisji, witając członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji po przeanalizowaniu listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu  z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z brakiem zastrzeżeń przystąpiono do przyjęcia protokołu z 29 posiedzenia Komisji.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z 29  posiedzenia Komisji.

Ad.5

Zaopiniowanie projektów uchwał.

 • o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic;

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż przedmiotowa uchwała nie zmienia nadanych przez Radę nazw ulic, a jedynie ich przebieg na podstawie przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, który przyznaje Radzie kompetencje w tym zakresie. Uchwała przede wszystkim dostosowuje (aktualizuje) numerację działek do obecnie nadanych, na których znajdują się ulice a ponadto ułatwi nadawanie numerów nowobudowanych nieruchomości w sposób przejrzysty i czytelny.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem ulica Akacjowa w Mirosławcu  na załączniku graficznym przedstawiona jest w dziwny sposób.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z uwagi na to, iż przed budynkami socjalnymi na ulicy Akacjowej nr 1 i 3  powstaje nowa zabudowa, przebieg musi zostać uregulowany w inny niż jest obecnie.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem odkąd rozpoczynać się będzie numeracja budynków na ulicy Lipowej w Mirosławcu?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż numeracja rozpoczynać się będzie od ulicy Spacerowej. Nowy przebieg ulicy Akacjowej związany jest z sugestiami mieszkańców, którzy chcą się wybudować  na ulicy Akacjowej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nazw ulic.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec .Kompetencje w tym zakresie zgodnie z art. 91d cytowanej ustawy należą do rady gminy. W dniu 10.04.2017 r. Pani Halina Rogowska Dyrektor Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym zwróciła się z prośbą o zmniejszenie godzin dydaktycznych. Prośba została umotywowana koniecznością realizacji zwiększonej liczby zadań wynikających z pełnionego nadzoru pedagogicznego, w tym kontrole obserwacje, wspomaganie, jak i zadań wynikających z pełnionej funkcji dyrektora zakładu pracy. Wszystkie zadania realizowane są w Przedszkolu w Mirosławcu oraz Oddziale Zamiejscowym w Mirosławcu Górnym. Od lutego 2017 roku sprawowana jest również piecza nad Centrum Aktywności Lokalnej. Projekt uchwały został przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodowym.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy to Rada Miejska decyduje o tygodniowych wymiarach godzin zajęć?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Rada Miejska posiada uprawnienia do ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż  Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest  z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W roku szkolnym 2017/2018 z dowozu będzie korzystało 4 dzieci, pojazd jest dostosowany do przewozu 9 osób, w tym kierowca i opiekun, tym samym wolnych miejsc dla uczniów pozostaje 3. Wolne miejsca mogą zostać wykorzystane przez uczniów z innych gmin, które docelowo będą partycypować w kosztach realizacji dowozu, co pozwoli obniżyć koszty stałe ponoszone obecnie przez Gminę Mirosławiec. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Kaliszu Pomorskim zwrócił się z prośbą o możliwość korzystania przez jednego ucznia z dowozu realizowanego przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Zawarcie porozumienia z Gminą Kalisz Pomorski pozwoli na racjonalizację kosztów niniejszego zadania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Kalisz Pomorski w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Biały Zdrój- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2017/2018 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem)  na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zwiększeniu uległy dochody budżetowe w kwocie 316.052,76 zł z tytułu: zwiększenia dotacji  na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 8.713,00 zł, odsetek od środków budżetowych w kwocie 10.000,00 zł, niezrealizowanych niewygasających wydatków ustanowionych na 2017 rok niezrealizowanych niewygasających wydatków majątkowych w kwocie 50.117,39 zł, zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 81.496,35 zł, otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Modernizacja płyty boiska Stadionu Miejskiego w Mirosławcu” na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Zachodniopomorskie z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2017 r. w kwocie 16.000,00 zł, wpłat ustawowych należności z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz odsetek przekazywanych przez urząd marszałkowski w Szczecinie (środki ochrony środowiska) w kwocie 6.214,87 zł. Wydatki budżetowe zostają zwiększone o kwotę 96.424,22 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej (środki ochrony środowiska) o kwotę 3.000,00 zł, dofinansowanie usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi ( środki ochrony środowiska) o kwotę 3.214,87 zł,  dofinasowanie wydatków dla szkół w ramach działania wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych: dla ZS w Mirosławcu na kwotę 68.706,98 zł, dla ZS w Piecniku na kwotę 12.789,37 zł. Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 sierpnia 2017 r. w kwocie 2.007,165,76 zł między innymi na: zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych dróg o kwotę 70.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup usługi transportu destruktu asfaltowego o kwotę 10.000,00 zł,  zadanie pn. „Przebudowa chodników na terenie Mirosławca Górnego”  (przy bloku 2 i 3)- roboty i nadzór inwestorski w wysokości 30.000,00 zł, zadanie pn. „Przebudowa przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki”-  roboty i nadzór inwestorski w wysokości 100.000,00 zł, zadanie pn. Wykonanie podestu na terenie Cmentarza Komunalnego we wsi Jabłonowo” w wysokości 10.000,00 zł, zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec pn. „Przebudowa drogi i chodników na ul. Dworcowej w Mirosławcu” – dokumentacja projektowa w wysokości 15.000,00 zł, zabezpieczenie środków na zakup energii na oświetlenie drogowe  w kwocie 39.997,75 zł, zabezpieczenie środków na zakup usług remontowych oświetlenia drogowego o kwotę 35.000,00 zł, zabezpieczenie środków  na zakup usług remontowych chodników w kwocie 6.000,00 zł, zadanie pn. „Budowa budynku  socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu”- dokumentacja projektowa w wysokości 28.000,00 zł, zadanie związane z planem rewitalizacji Gminy i Miasta Mirosławiec  pn. „Przebudowa  targowiska miejskiego na ul. Spokojnej w Mirosławcu” – dokumentacja projektowa w wysokości 10.000,00 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie zadań statutowych w kwocie 35.000,00 zł, zwiększenie środków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Orle”- zakup tablic promocyjnych informujących o otrzymanym dofinansowaniu, roboty i nadzór inwestorski w wysokości 68.000,00 zł, nabycie działki na rzecz Gminy- uregulowanie stanu prawnego działki 40/3 w wysokości 6.045,00 zł.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przemieszczeń środków związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na ścieki we wsi Próchnowo?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po otwarciu ofert okazało się, że należy dopasować kwoty zawarte w kosztorysie  do kwot ofertowych. Podobna sytuacja dotyczy dokumentacji sieci wod-kan w Orlu.

 Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zabezpieczonych  kwot na  projekty związane z rewitalizacją?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwoty zostały zabezpieczone z pewnym zapasem finansowym, ponieważ na chwile obecną nie są znane konkretne kwoty opracowania dokumentacji.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż kwota zabezpieczona w projekcie budżetu z przeznaczeniem na przebudowę przepustu drogowego we wsi Łowicz Wałecki w wysokości 100,000,00 zł, jest jego zdaniem kwotą dość wysoką.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż taka kwota została zawarta w kosztorysie zadania. Dodał, iż bez dokumentacji projektowej nie można liczyć na pozytywną ocenę złożonych wniosków w ramach rewitalizacji.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, kiedy zatwierdzany będzie program rewitalizacji?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż program rewitalizacji zostanie przedłożony do zatwierdzenia na posiedzenie Rady Miejskiej we wrześniu. Dodała, iż program rewitalizacji stanowić będzie bazę do składania wniosków o dofinansowanie.

Radny Marcin Karczewski  zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy świetlicy w Jabłonkowie?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż koszty zakupu oraz remontu budynku po byłym sklepie w Jabłonkowie są dość wysokie. Dodał, iż pojawiła się propozycja budowy świetlicy w systemie kontenerowym przy istniejącym boisku sportowym. Należy jednak sprawdzić stan własnościowy działek sąsiadujących z boiskiem.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem, czy sporządzane w chwili obecnej dokumentacje nie stracą swojej ważności? Nie wiadomo kiedy pojawią się programy dzięki którym będzie możliwość uzyskania dofinansowania.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ważność sporządzanych dokumentacji jest sprawdzana, tak aby terminy nie zostały przedawnione.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem przebudowy ulic na odcinku Spokojna-Parkowa i Wolności. Dodał, iż na ulicy Spokojnej znajdują się ubytki w drodze.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ciągu pieszym przy targowisku planowana jest wymiana kostki, przebudowa istniejących straganów.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 rok.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 • zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2017 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Głosowanie:

Za-3

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Ad.6

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący  Komisji zwrócił się z wnioskiem o  wykoszenie terenów zielonych w Mirosławcu Górnym, których właścicielem  jest Agencja Mienia Wojskowego. Dodał, iż za blokiem nr 33 zostały wywiezione bardzo  duże ilości skoszonej trawy.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sygnalizował Dowódcy 12 Bazy problemy z wykoszeniem terenów zielonych w Mirosławcu Górnym.

Radny Marcin Karczewski zasugerował, aby trawa po skoszeniu była wywożona. Podobna sytuacja ze składowaniem trawy miała miejsce w parku za czołgiem przy ulicy Parkowej w Mirosławcu. Zwrócił się z zapytaniem, czy  wykonawca wykoszeń  terenów zielonych ma obowiązek wywozu odpadów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wykonawca nie ma obowiązku wywożenia odpadów. Dodał, iż skoszona trawa z parku została już uprzątnięta.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż do tej pory nie było tak źle, jeśli chodzi  o wykoszenia terenów zielonych w Mirosławcu Górnym.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym otrzymanego pisma z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zamiany działek.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż ostateczna decyzja w powyższej sprawie należeć będzie do Rady Miejskiej. Pojawiła się propozycja, aby w zamian za przekazanie przez Gminę działek, GDDKiA pokryła koszty związane z przygotowaniem dokumentacji tj. wyceny działek, aktów notarialnych.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż jego zdaniem jest to dobra propozycja.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planów zagospodarowania zrębów z drogi krajowej nr 10, które znajdują się w m. Kalinówka?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż materiał zostanie przeznaczony na utwardzenie poboczy.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z wnioskiem o naprawę drogi w Łowiczu Wałeckim- myjnia TIR (od końca drogi wyłożonej płytami aż do końca zabudowań mieszkalnych). Zwrócił się następnie z zapytaniem o remont  ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu, ponieważ na chwilę obecną nie są prowadzone żadne prace remontowe?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż firma na wykonanie zadania ma czas do 20 października br. Firma twierdzi, że wszystkie prace prowadzone są zgodnie z ustalonym  harmonogramem.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż na ulicy Sprzymierzonych brak jest chodników, nie ma przejść, mieszkańcy mają problem z wjazdem na swoje posesje. Zwrócił się  z zapytaniem o rodzaj nawierzchni, która znajdować się będzie na ulicy Sprzymierzonych?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż będzie to nawierzchnia asfaltowa

Ad.7

Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc  o godz. 1140  zamknął  30  posiedzenie Komisji.

Protokołowała:                                          Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej

Lidia Cybulska                                                         Stanisław Pilc

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-02-2018 11:40:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 29-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 02-02-2018 11:48:25