ZARZĄDZENIE NR 6/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 1.739,37 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.739,37 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 o kwotę 1.739,37 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.739,37 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 37.034,95 zł, zmiany zawiera załącznik nr3.

§ 4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 178.496,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 28.092.583,37 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

b) wydatkami w kwocie 26.770.244,49 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 1.322.338,88 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 6/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zwiększenie dochodów

Zmiany po stronie dochodów dokonane zostały w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi na zadania zlecone, tj. na podstawie:

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.3.3.2018.NK z dnia 26 stycznia 2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z rezerwy celowej b.p. poz. 24 (dział 852, rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.739,37 zł,

Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 1.739,37 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zwiększenie wydatków

Zwiększone wydatki w kwocie 1.739,37 zł, przeznaczono na wydatki w dziale, rozdziale i paragrafach, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 137.034,95 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 stycznia 2018 r., zgodnie z treścią załącznika nr 3.

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 178.496,00 zł z przeznaczeniem na;

- zabezpieczenie środków na zakup usług związanych z utrzymaniem powierzchni utwardzonych (sprzątanie, odśnieżanie) oraz terenów zielonych wraz z opróżnianiem koszy na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec (rozdziały 60016, 90003, 90004, 90015, 90095 § 4300 ) ogółem w kwocie 178.496,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 4.