ZARZĄDZENIE NR 12

Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie: art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup i dostawa pracowni przedmiotowych w szkołach z terenu gminy i miasta Mirosławiec w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gminazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" w składzie:

1) Jadwiga Kamińska – Przewodniczący komisji,

2) Bożena Wiese – Zastępca Przewodniczącego komisji.

3) Anna Stawska – Sekretarz komisji,

4) Justyna Kujawa – Członek komisji,

5) Alicja Smyczyńska – Członek komisji.

§ 2. Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa „Regulamin pracy komisji przetargowej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.