Zmiany w podatku leśnym


 

 

U C H W A Ł A Nr XLV/241 /2006

 

RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

 

z dnia 24 kwietnia 2006 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku leśnego

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 6 ust.8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz.1484) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , zm.: Dz. U z 2002 , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/213/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada

 

2005 r. w sprawie podatku leśnego wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

„2) we wsi Hanki i Kolonia Hanki - sołtys Małgorzata Iwanicka.

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 01-06-2006 12:11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 01-06-2006 12:11:04