ZARZĄDZENIE NR 13/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 59.965,75 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 28.093.167,37 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

b) wydatkami w kwocie 27.472.145,01 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 621.022,36 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.