Zmiany w uchwale dot. podatku od nieruchomości


 

 

U C H W A Ł A Nr XLV/ 239 /2006

 

RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

 

z dnia 24 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art.6 ust.12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 , zm.: Nr 200, poz. 1683, oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039 i Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484), art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , zm.: Dz. U z 2002 , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

 

 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/206/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 listopada

 

2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1) § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

 

„2) we wsi Hanki i Kolonia Hanki - sołtys Małgorzata Iwanicka.

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 01-06-2006 12:12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 01-06-2006 12:12:02