ZARZĄDZENIE NR 14

Burmistrza Mirosławca

z dnia 5 marca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) i § 8 i 28 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. nr 207, poz. 2108 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 80 Burmistrza Mirosławca z  26 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy w ramach przetargów i rokowań , wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 1 ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.  Monika Stąporek - Członek ”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.