Karta usługi: Interpretacje indywidualne Burmistrza Mirosławca

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2017 r. poz. 201 burmistrz  jest uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.

Interpretacje indywidualne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.


Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym.
Wniosek o interpretacje może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, które wnioskodawca jest obowiązany przedstawić wyczerpująco. Wniosek musi również zawierać własne stanowisko w sprawie oceny prawnej okoliczności będących przedmiotem interpretacji.

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wnioskujący składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w w/w terminie, uznaje się, iż następnego dnia po jego upływie została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia interpretacji indywidualnej wydanej przez burmistrza może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim pisemnym wezwaniu burmistrza do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie strona wnosi skargę do WSA, a w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

 

Zgodnie z dyspozycją art. 14i § 3 cyt. ustawy interpretacje indywidualne po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 05-03-2018 14:36:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kędzia 05-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 05-03-2018 14:40:11