ZARZĄDZENIE NR 17

Burmistrza Mirosławca

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie: art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Nowoczesna szkoła - przebudowa Szkoły Podstawowej w Mirosławcu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" w składzie:

1) Monika Stąporek – Przewodniczący komisji,

2) Bogumiła Kargul – Zastępca Przewodniczącego komisji.

3) Anna Stawska – Sekretarz komisji,

4) Jadwiga Kamińska – Członek komisji,

5) Katarzyna Fajger – Członek komisji.

§ 2. Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określa „Regulamin pracy komisji przetargowej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.