Protokół z XXXVII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 roku r.

PROTOKÓŁ NR XXXVII/2018

z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 30 stycznia  2018 r. w godz. 1000- 1206

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2017 roku:
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2017 roku:
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku:
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
 5. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 6. Wolne wnioski i zapytania.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 10.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXVII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecni: radna Urszula Stanisławska, radny Grzegorz Plewa.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

Przewodniczący Rady Miejskiej  w związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, zwrócił się z wnioskiem o dodanie po pkt.13 nowego pkt. 14 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec”.

Kolejne punkty porządku obrad otrzymałyby numerację następną.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXVI  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVI  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 07.01.2018 r.- w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu zespołów i osób biorących udział w zajęciach artystycznych w Ośrodku.

- 09.01.2018 r.-Burmistrz Mirosławca na zaproszenie Biskupa Edwarda Dajczaka uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w  Kurii Biskupiej  Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie.

- 11.01.2018 r. - w Domu Weselnym „ROMA” w Wałczu odbyło się spotkanie świąteczno - noworoczne Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka". Uczestniczyli w nim przedstawiciele podmiotów współpracujących ze stowarzyszeniem, członkinie oraz sympatycy organizacji.

- 13.01.2018 r. – Burmistrz Mirosławca uczestniczył w spotkaniu, w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Szczecinie w sprawie planowanej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Mirosławiec-Kalinówka oraz Mirosławiec-Łowicz Wałecki. Została uzyskana zgoda na wspólną realizację zadania, tj. Gmina dokona sporządzenia dokumentacji technicznej, natomiast wykonaniem prac zajmie się GDDKiA.

- 13.01.2018 r. – do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie złożony został wniosek, dzięki któremu będzie możliwość otrzymania przez Gminę  środków finansowych z EFS z projektu dotyczącego kapitału ludzkiego.

- 23.01.2018 r. - w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu odbyły się obchody 10. rocznicy katastrofy samolotu CASA - C295M, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 25.01.2018 r.- w siedzibie firmy ENEA odbyło się podpisanie umowy na konserwację oświetlenia ulicznego.  Poruszona został także kwestia zegara sterującego oświetleniem. Otóż w ciągu miesiąca zegar sterujący oświetleniem  ma zostać dopasowany do czasu i warunków atmosferycznych panujących na terenie Gminy Mirosławiec, ponieważ w chwili obecnej zegar dopasowany jest do czasu lokalnego m. Bydgoszcz.

- 25.01.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.

- 26.01.2018 r. - w Polsko - Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbyło się Spotkanie Noworoczne, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 26.01.2018 r. – odbyło się posiedzenie Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 29.01.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu.

Następnie Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dalszym ciągu prowadzone są prace wod-kan. w m. Orle i Próchnowo. Dodał, iż wszelkie pojawiające się w trakcie realizacji inwestycji uwagi ze strony mieszkańców zostaną przeanalizowane.

Ponadto trwają również prace na ulicy Jastrzębiej związane z utwardzeniem nawierzchni drogi poprzez położenie płyt betonowych. W okresie międzysesyjnym nie nastąpiła sprzedaż mienia. Do ponownego przetargu przygotowywane są do sprzedaży 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe na ulicy Lipowej  w Mirosławcu. W okresie letnim wystawione na sprzedaż zostaną działki z preferencyjnymi uzgodnieniami przy ulicy Akacjowej w Mirosławcu.

Piotr Pawlik podziękował radnym za zaangażowanie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Dzięki ofiarności darczyńców udało się zebrać kwotę w wysokości 23.400,12 zł. Podał również, że podczas  Balu Charytatywnego Przedszkola Samorządowego
w Mirosławcu  udało się zebrać kwotę w wysokości 16 tys. zł.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w lutym br. prace ma rozpocząć Komisja Bezpieczeństwa Ruchu, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.  Komisja będzie miała za zadanie przegląd statystyk drogowych oraz zmniejszenie przejść  dla pieszych, m.in. w mieście Mirosławiec, lecz tym samym ich lepsze oznakowanie oraz oświetlenie. Komisja ma rozpocząć pracę zaczynając  od Mirosławca.

Ponadto otrzymano wiadomość ze strony Polskich Kolei Państwowych dotyczącą gotowości tej instytucji do przekazania na rzecz Gminy Mirosławiec nieruchomości przy ulicy Dworcowej. Przejęcie tych nieruchomości pozwoli Gminie na rozpoczęcie prac związanych między innymi z wymianą nawierzchni czy też oświetleniem.

Piotr Pawlik poinformował, iż  w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z modernizacją ujęcia wody przy ulicy Ogrodowej w Mirosławcu.

Odnośnie funkcjonowania oświaty w naszej Gminie poinformował, że pojawił się pomysł stworzenia w  jednej z sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej w Mirosławcu  tzw. sali korekcyjnej, z której do godz. 1500 mogliby korzystać uczniowie, natomiast po godz. 1500 dwa razy w tygodniu pod opieką rehabilitantów prowadzone byłyby zajęcia (ćwiczenia korekcyjne)  dla osób starszych.

W dalszych słowach Piotr Pawlik poinformował, iż przygotowywana jest dokumentacja przetargowa związana z remontem II piętra Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz dokumentacja przetargowa związana z budową pomostu i zagospodarowaniem plaży nad jeziorem Gniewosz. Ostatecznie zaplanowano, aby Gmina przeprowadziła tę inwestycję z własnych środków, bowiem  pojawiła się propozycja, aby przy ponownym naborze s wniosków do LGD  dokonana została zamiana zadania, przypominając jednocześnie, że  nabór wniosków przez LGD po nieudanym zakończeniu I edycji będzie ponowiony. Zgodnie z wcześniejszymi planami do LGD miał być ponownie złożony wniosek o dofinansowanie budowy pomostu nad jeziorem Gniewosz. Po przeprowadzonych konsultacjach wniosek do LGD składany będzie jednak na zadanie dotyczące modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim.  

Burmistrz Mirosławca nawiązując do programu rządowego „Mieszkanie +”, który ma być realizowany na terenie m. Mirosławca poinformował, iż 29 stycznia br. została powołana nowa rada nadzorująca prace programu.

Radny Marcin Karczewski wyraził zdanie, że działki przy ulicy Akacjowej mają być sprzedawane na preferencyjnych warunkach, jednak do chwili obecnej nie zostały ustalone wytyczne i zasady   związane ze sprzedażą działek.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż  zostanie przygotowany projekt uchwały zawierający zasady sprzedaży działek.

Radna Anna Turska poinformowała, iż mieszkańcy twierdzą, że zostali pominięci podczas organizowanych obchodów rocznicy katastrofy samolotu CASA, tj.  nie było zorganizowanej mszy w kościele, nie został również zapewniony transport do miejsca katastrofy. W dalszych słowach poinformowała, iż w styczniu br. miała pojawić się informacja o zawiązaniu się grupy aktywnych krwiodawców. Zwróciła się z zapytaniem, czy zostanie podana jakaś informacja na powyższy temat?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Gmina nigdy nie była organizatorem obchodów katastrofy samolotu CASA dodając, że dopiero na kilka godzin przed rozpoczęciem obchodów została ostatecznie potwierdzona godzina rozpoczęcia uroczystości i ich przebieg. Uroczystości organizuje wojsko i ono decyduje, jaką będą miały oprawę. Przedstawiciele Gminy są zapraszani na te obchody tak jak inni goście.   

Radna Anna Turska zwróciła również uwagę, że nie został zorganizowany transport na miejsce katastrofy na godz. 1907.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z obserwacji wynika, że  przez kilka ostatnich lat było bardzo małe zainteresowanie mieszkańców  dojazdem do Mirosławca Górnego, wobec tego wojsko zrezygnowało z przygotowania transportu.

Odnosząc się do tematu związanego z grupą krwiodawstwa poinformował, iż sprawę prowadzi Dariusz Bartosik. Do końca kwietnia br. ma zostać zrealizowany temat utworzenia grupy krwiodawców, oczywiście jeśli będzie odpowiednia ilość chętnych.

 Radna Anna Turska wyraziła zdanie, że bardzo ucieszyła ją informacja o możliwości stworzenia rehabilitacji dla osób starszych, ponieważ wniosek w przedmiotowej sprawie składała we wrześniu 2016 r. Dodała, iż w terminie od 07.02.2018 r. do 28.02.2018 r. jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie  modernizacji budynku na  Stadionie Miejskim z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż cieszą go bardzo składane przez radną wnioski, jednak dobrze byłoby również, gdyby istniała  możliwość ich realizacji.

Odnośnie ogłaszania konkursów na dofinansowania wyjaśnił, że gmina nie we wszystkich konkursach może brać udział. Niekiedy okazuje się, że jest możliwość otrzymania środków finansowych na realizację zadania, jednak Gminy muszą spełnić szereg kryteriów. Złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  wniosek spełnia kryteria podstawowe, jednak nie spełnia już dalszych  kryteriów. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku projektu na modernizację budynku Przychodni Zdrowia oraz budynku socjalnego na Stadionie Miejskim.

Radna Anna Turska poinformowała, iż ogłoszony był konkurs ofert na  kampanię  społeczną pn. „Aktywny senior- aktywny senior”. Termin składania wniosków był do 29 stycznia 2018 r.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie miał żadnych wiadomości na temat w/w programu.

Radna Anna Turska  poinformowała, iż organizowany był także otwarty konkurs grantowy funduszu obywatelskiego, termin składania wniosków upływa 02.02.2018 r.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pozyskiwaniem środków zewnętrznych w Urzędzie Miejskim zajmuje się pracownik Pani Jadwiga Kamińska, która analizuje warunki udziału w konkursach. Często bywa tak, że Gmina Mirosławiec jako nienależąca do najbiedniejszy gmin w ogóle nie kwalifikuje się do konkursu, bądź konkurs nie jest dedykowany gminom miejsko-wiejskim, wymagany jest duży udział własny, itd. Dodał, iż nie chodzi przede wszystkim o opieranie się na tytułach ogłaszanych projektów, lecz o dokładne sprawdzenia kryteriów naboru, jakie muszą zostać spełnione. Poprosił radną o wcześniejsze zgłaszanie informacji o ogłoszonych konkursach.

Radna Anna Turska  zwróciła się z zapytaniem, czy Gmina była zainteresowana jakimkolwiek udziałem w ogłaszanych konkursach, które wymieniła?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecną trudno mu się odnieść do programów i ich wytycznych  tylko i wyłącznie po ich tytułach. Gmina Mirosławiec pozyskuje środki i bierze udział w konkursach.

Radna Anna Turska poinformowała, iż była również możliwość składania do 15 stycznia br. wniosków dotyczących szkolnych klubów sportowych.

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż powyższy program dotyczył wniosków składanych przez szkoły. Dodał, iż ogłaszanych  jest wiele programów, dzięki którym jest możliwość otrzymania dofinansowań, lecz nie są spełniane kryteria przez potencjalnych wnioskodawców.

Radny Janusz Beer poinformował, iż mieszkańcy domu przy Placu Wolności w Mirosławcu po dokonanej spince budynku uskarżają się  na dziwne odgłosy pojawiające się w nocy. Ponadto po odkryciu fundamentów budynku okazało się, że fundamenty budynku powstały na kamieniach, które nie są ze sobą w żaden sposób  spojone.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż fundamenty zostaną wzmocnione, tak aby mieszkańcy mogli spokojnie i bezpiecznie mieszkać. Wcześnie jednak zostanie wykonana ekspertyza budynku.

Radny Janusz Beer nawiązując do prowadzonych na ujęciu wody w Mirosławcu prac modernizacyjnych poinformował, iż nie wszyscy mieszkańcy bloków przy ulicy Spokojnej  zostali poinformowani o przerwach w dostawie wody, która ma miejsce w dniu dzisiejszym.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż informacja o wyłączeniu wody została podana do publicznej wiadomości na około 72 godziny przed planowanym  wyłączeniem. Dodał, iż kolejne informacje o przerwach w dostawie wody  zostaną również rozwieszone na klatkach schodowych bloków.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, które przejścia dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr 10 w Mirosławcu miałyby zostać zlikwidowane w efekcie prac komisji, o której mówił Burmistrz?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przejścia do likwidacji zostaną wytypowane dopiero po zebraniu Komisji Bezpieczeństwa.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem, czy istnieją przepisy dotyczące montażu okien w domach? Chodzi bowiem o jeden z remontowanych budynków przy ulicy Sprzymierzonych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej określił, iż jego zdaniem są pewne wymogi jeśli chodzi o montaż okien w domach.

Radny Janusz Beer poinformował, iż pytania w tej sprawie kierowane są ze strony mieszkańców.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do informacji o przegotowaniach do remontu II piętra Szkoły Podstawowej Mirosławcu zwrócił się z zapytaniem, czy istnieje możliwość  aby remont został wykonany przez firmę, która lepiej wykonała remont jednego z pięter szkoły?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na remont II piętra szkoły ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony, więc nie wiadomo  jaka firma go wygra i wykona zadanie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym stanu technicznego dwóch budynków jednorodzinnych znajdujących się przy ulicy Wałeckiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż budynki należą do osób prywatnych. Jeden z budynków znajduje się na gminnym terenie, w związku z tym pojawiła się propozycja, aby Gmina w zastępstwie właścicieli dokonała rozbiórki budynku ze względu na jego zły stan techniczny. Jest to jednak jeszcze nie postanowione i musi zostać ostatecznie rozpatrzone pod względem prawnym przy udziale Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki  zwrócił się  z zapytaniem, czy w związku z planowaną budową pomostu nad jeziorem Gniewosz istnieje możliwość wyrównania drogi dojazdowej do jeziora?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w powyższej sprawie prowadzone będą rozmowy z Nadleśnictwem Mirosławca.

Radna Anna Turska poinformowała, iż pojawiają się pytania ze strony mieszkańców, do kogo należy zgłaszać się w związku z programem „Mieszkanie+”?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w związku z powołaniem nowej rady rządowej prace związane z realizacją programu rozpoczęły się na nowo, co z pewnością opóźni program. Dodał, iż pytania należy kierować  do Burmistrza lub Zastępcy Burmistrza.

Radna Anna Turska poinformowała, iż  w dniu 11 stycznia 2018 r. w budynku kolejowym  przy ulicy Wolności 34 miało miejsce zdarzenie- ulatnianie się dwutlenku węgla. Straż Pożarna, która przybyła na miejsce zdarzenia  zakazała używania w budynku urządzeń grzewczych. Dodała, iż udało się skontaktować z Dyrektorem Oddziału Gospodarki Nieruchomościami  PKP, która ma przybyć do Mirosławca i dokonać obejrzenia stanu technicznego dachu budynku.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na właścicieli budynku zostały nałożone mandaty karne - w wysokości 5 tys. zł dla właścicielki lokalu oraz 25 tys. zł dla PKP, które w chwili obecnej są egzekwowane.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem o termin zapłaty mandatów?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż nie zna terminu uregulowania mandatów ponieważ nałożył je Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeśli mandaty nie zostaną uregulowane, ściągnięcia należności dokona Komornik Sądowy. Jeśli remont dachu nie zostanie rozpoczęty, Nadzór Budowlany może ze względu na bardzo zły stan techniczny dachu budynku dokonać  remontu, a następnie kosztami remontu obciążyć właścicieli budynku.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem o etap realizacji programu „Mieszkanie+”?

Burmistrz Mirosławca  poinformował, iż w grudniu zostały podpisane listy intencyjne, które ważne są przez rok.  Gmina ma za zadanie zabezpieczenie działki pod budowę mieszkań. Gmina przekazała do Ministerstwa ankietę dotyczącą planowanych do budowy mieszkań. Został powołany zespół osób, które zajmować się będą tym tematem.   

Radny Janusz Beer poinformował, iż pojawiają się głosy ze strony mieszkańców, że Gmina będzie budowała mieszkania na własny koszt.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż obecnie planowana do  realizowania formuła Mieszkanie+  wyglądać będzie zupełnie inaczej, niż poprzednio realizowana przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego. Ustalenia w tej sprawie zapadają na szczeblu rządowym.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXV Sesji Rady Miejskiej.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu.

Ad.7

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2017 roku:

 1. przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2017 roku:

 1. przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2017 roku:

 1. przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/311/2018  w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Mirosławca Panu Jarosławowi Leszczełowskiemu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/312/2018  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,  w którym kończą 6 lat  w przedszkolu publicznym  prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/313/2018  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gminnych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zmiany w budżecie dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami oraz dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja przez MGOPS oraz  zabezpieczenia środków na opłaty na rzecz budżetów jst - za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej nr 10 wynikające z wydanych decyzji administracyjnych.

 W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/314/2018  w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się – 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/315/2018  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania do powyższego.

Ad.16

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Janusz Beer  nawiązując do dyskusji przeprowadzonej w pkt. 5 zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przekazywanie na bieżąco informacji o pracach związanych ze wzmocnieniem fundamentów budynku przy Placu Wolności.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o remont drogi powiatowej do m. Toporzyk.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z uzyskanych z Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu informacji wynika, że droga ma zostać wyrównana w ciągu kilku najbliższych dni.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem o budowę chodników przy ulicy Spacerowej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają uzgodnienia z mieszkańcami dotyczące  możliwości odkupienia części działek z przeznaczeniem pod budowę chodnika.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zasugerował, aby wzdłuż ulicy Spacerowej ustawione zostały ławeczki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ławeczki zostaną ustawione przy boisku znajdującym się przy ulicy Spacerowej zgodnie z wnioskami, które pojawiły się ze strony radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji.

Radna Anna Turska poinformowała, iż otrzymała odpowiedź  dotyczącą zegara sterującego oświetleniem na terenie Gminy. Jednak otrzymała informację od mieszkanki Mirosławca Górnego, że lampy po godz. 700 są wyłączane, a dzieci idące na przystanek autobusowy zmuszone są iść po ciemku.

W dalszych słowach zwróciła się z zapytaniem, co w odniesieniu do  Gminy  i Rady Miejskiej zmienia ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych oraz w obowiązku wprowadzenia budżetu obywatelskiego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o wprowadzenie obowiązkowego budżetu obywatelskiego to zostanie on wprowadzony w miastach na prawach powiatu nie w gminach, natomiast Gmina Mirosławiec od kilku lat realizuje już  budżet obywatelski fakultatywnie.

Radna Anna Turska poinformowała, iż nowelizacja ustawy wprowadza między innymi powołanie komisji ds. skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać ma skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wiele zmian dotyczyć będzie nowej kadencji samorządów, która rozpocznie się w 2018 roku, m.in. powołanie tej komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość zamontowania monitoringu przy Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w bieżącym roku na terenie Cmentarza Komunalnego zaplanowane zostały prace związane z modernizacją i dobudową  oświetlenia, oraz poprawą ogrodzenia. Nie ma jednak  bezpośredniej możliwości podłączenia internetu do Cmentarza. Jeśli miałoby zostać zastosowane jakiekolwiek rozwiązanie, to mogłoby to być na takiej samej zasadzie jak ma to miejsce ze złączem na budynku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli przesył radiowy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu nie zdarzają się akty wandalizmu, jednak zamontowanie monitoringu mogłoby zapobiec ewentualnym kradzieżom.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przerw w dostawie energii elektrycznej na części ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż część ulicy Sprzymierzonych podłączona jest do linii Łowicz Wałecki, dlatego  podczas występujących awarii część ulicy jest bez prądu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej złożył wniosek o wycięcie gałęzi drzew rosnących na drodze od skrętu z ulicy Sprzymierzonych w kierunku m. Sadowo.

Ad.17

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się do radnych z podziękowaniami za wsparcie  finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dalszych słowach poinformował, iż od mieszkańca m. Sadowo wpłynęło pismo dotyczące wskazania w okresie jesień-zima-wiosna drogi dojazdowej do m. Sadowo.

Burmistrz Mirosławca odnosząc się do powyższego poinformował, iż wyznaczona zostanie droga dojazdowa do m. Sadowo od strony m. Hanki z zaznaczeniem, że wskazaną drogą nie mogą jednak poruszać się pojazdy ciężarowe o dużym tonażu.

Radna Anna Turska zwróciła się z wnioskiem o wyjaśnienie przez firmę Enea Operator Rejon usług sprzedaży i dystrybucji Wałcz sytuacji związanej z odmową przyjęcia zgłoszenia awarii w nocy z 18/19 stycznia 2018 r. w m. Sadowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, czy Nadleśnictwo Mirosławiec wykonywać będzie remonty dróg leśnych?

Radny Paweł Krawczyk poinformował, iż Nadleśnictwo stara się na bieżąco i w granicach posiadanych środków finansowych wykonywać remonty dróg leśnych. Najbardziej newralgicznym odcinkiem drogi jest droga do m. Sadowo w lewo za rzeczką. Droga ta została włączona do projektu modernizacji dróg leśnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu z prośbą o możliwość rozważenia współfinansowania zakupu auta służbowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż z uzyskanych od Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu wyjaśnień wynika, że radiowóz miałby zostać zakupiony z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Mirosławcu, jednak z przedłożonego pisma taka informacja nie wynika.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w planie pracy Rady Miejskiej na 2018 rok w miesiącu marcu zaplanowany został temat związany z bezpieczeństwem na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec. Na posiedzenie Rady Miejskiej zaproszony zostanie między innymi Komendant Powiatowy Policji w Wałczu i wówczas będzie możliwość rozmowy w tym temacie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z propozycją rozważenia zakupu zadaszonej przyczepki do samochodu gminnego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż doposażenie w sprzęt związany z gospodarką komunalną zawarty zostanie w składanym do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosku o dofinansowanie z EFS, o którym mówił na początku sesji w informacji Burmistrza o międzysesyjnej działalności.

Radna Anna Turska poinformowała, iż zostało przyznane  wyróżnienie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wałczu za prowadzenie w 2017 roku efektywnych i skutecznych działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec osób bezrobotnych. Uroczystości wręczenia nagród odbyły się 25 stycznia w Warszawie.

Ad.18

Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12 06 zamknął XXXVII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                              Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 20-03-2018 08:05:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 30-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 20-03-2018 08:06:45