ZARZĄDZENIE NR 20

Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 marca 2018 r.

o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art.4 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487, zm. z 2015 r. poz. 1893 oraz z 2017 r. poz. 2245 i 2439.) Burmistrz Mirosławca zarządza, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 47/2003 Burmistrza Mirosławca z  1 września 2003 r. w sprawie powolania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1tiret 8 otrzymuje brzmienie: "- Zastępca Sekretarza Komisji - Daniel Gbur,"

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.