ZARZĄDZENIE NR 22/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) i § 14 uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2018 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 14.823,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr1.

§ 2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 13.401,00 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 28.205.063,37 zł, w tym:

plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

b) wydatkami w kwocie 28.313.484,01 zł, w tym:

plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.716.804,37 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 108.420,64 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 marca 2018 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 marca 2018 r.

Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 22/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 marca 2018 r.

Przemieszczenia wydatków budżetu

Przemieszczono wydatki w kwocie 14.823,00 zł.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 30 marca 2018 r., zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Rozdysponowanie rezerwy ogóknej

Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 13.401,00 zł z przeznaczeniem na;

- naprawę ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Mirosławcu (rozdział 71035 § 4270) w kowcie 11.316,00 zł,

- opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z ulic gminnych na terenie Mirosławca oraz w zakresie poboru wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na Stadionie Miejskim w Mirosławcu na potrzeby nawadniania murawy płyty boiska (rozdziały 90001, 92601 § 4510) ogółem w kowcie 145,00 zł,

- zabezpieczenie środków na zakup energi na obiektach sportowych (rozdział 92601 § 4260) w kowcie 1.940,00 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 2.