Protokół z XXXVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2018 roku r.

PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2018

z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 26 lutego  2018 r. w godz. 1100- 1340

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2017 r.:
  1. przyjęcie sprawozdania.
 2. Informacja nt. realizacji w 2017 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021:
  1. informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
  2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
  3. dyskusja;
  4. przyjęcie informacji.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.
 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXVIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radna Urszula Stanisławska.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXVII  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVII  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 31.01.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyła się wizyta Burmistrza Złocieńca i urzędników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w sprawie oprogramowań komputerowych zastosowanych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

- 31.01.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie z firmą zajmującą się znakowaniem szlaków pieszo-rowerowych oraz Nadleśnictwem Mirosławiec w temacie poprawienia, zaktualizowania i utworzenia nowego szlaku rowerowo-pieszego.

- 01.02.2018 r. – w Szczecinie odbyło się spotkanie z nowym zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca. Spotkanie dotyczyło możliwości dofinansowań do gminnych zadań, czyli w przypadku Gminy Mirosławiec budynku Stadionu Miejskiego oraz budynku Przychodni przy ulicy Polnej w Mirosławcu;

- 02.02.2018 r. – odbyło się spotkanie z firmą, która w imieniu gminy będzie składać wniosek o dofinansowanie prac związanych z poprawieniem i zwiększeniem elektronicznej dostępności do urzędowych usług. Na dzień dzisiejszy nie są znane jeszcze szczegółowe warunki udziału w konkursie.

- 03.02.2018 r. – w świetlicy wiejskiej w Hankach odbyła się zabawa choinkowa, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 05.02.2018 r. –w Świerczynie odbyło się szkolenie dla Lokalnych Grup Działania, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 06.02.2018 r. – odbyło się spotkanie z zarządem Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w temacie wspólnych inwestycji dotyczącej drogi na ulicy Spokojnej przy bloku nr 2 w Mirosławcu;

- 06.02.2018 r. –odbyło się spotkanie dotyczące sieci kanalizacyjnej w Próchnowie i Orlu;

- 07.02.2018 r. – Burmistrz Mirosławca wraz ze strażakami z OSP w Piecniku uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Trzciance. Celem spotkania było obejrzenie obiektów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem na terenie gminy;

- 09.02.2018 r. – w Szkole Podstawowej w Mirosławcu odbył się konkurs wiedzy o historii Mirosławca w związku z obchodami 73 rocznicy Walk o Mirosławiec;

- 15.02.2018 r. – na poligonie drawskim odbyło się spotkanie w temacie uzgodnienia stanowiska powiatów drawskiego i wałeckiego, gminy Kalisz Pomorski i Mirosławiec, oraz dwóch jednostek wojskowych Centralnego Poligonu Wojsk Lądowych w Drawsku i 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych co do modernizacji drogi powiatowej Mirosławiec- Poźrzadło, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż firma która wygrała przetarg na w/w zadanie nie zrealizowała na czas dokumentacji technicznej na całym odcinku drogi. W związku z tym ponowiony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej, a pojawi się możliwość otrzymania dofinasowania na realizację zadania z Ministerstwa Obrony Narodowej.

- 15.02.2018 r. –w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 16.02.2018 r. – odbyło się spotkanie w Szczecinie z zarządem stowarzyszenia Euroregionu Pomerania, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

- 19.02.2018 r. – w siedzibie Szpitala „Leśna Ustroń” w Tucznie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 19.02.2018 r. –w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z projektantem ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo.

Piotr Pawlik dodał, iż wstępnie ścieżka ma być szerokości 2,5 m i zostać wykonana z masy bitumicznej. Długość ścieżki to około 1,600m. Ponadto ścieżka ma zostać oświetlona na całym odcinku od końca dotychczasowego oświetlenia na ul. Sprzymierzonych do jeziora Kosiakowo. Temat ten jest powiązany ze wspólnym projektem składanym do Urzędu Marszałkowskiego z innymi gminami z dorzecza Drawy dotyczącym zagospodarowania dorzecza rzeki Drawy i Korytnica.

- 19.02.2018 r. – odbyło się spotkanie ze stomatologiem w sprawie uruchomienia gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Mirosławcu;

- 19.02.2018 r. – odbyło się spotkanie sprawozdawcze jednostki OSP Piecnik, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 20.02.2018 r. – odbyło się spotkanie dotyczące prowadzonych prac modernizacyjnych stacji ujęcia wody w Mirosławcu;

- 21.02.2018 r. – w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyła się konferencja informacyjna zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie w temacie możliwości dofinansowań dla firm jak i osób prywatnych w zakresie ekologicznych form ogrzewania;

- 21.02.2018 r. – odbyło się spotkanie sprawozdawcze jednostki OSP Bronikowo;

- 22-23.02.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej;

- 23.02.2018 r. – odbyło się spotkanie sprawozdawcze jednostki OSP Mirosławiec, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dalszym ciągu trwają prace kanalizacyjne w Próchnowie i Orlu. Zakończone zostało osadzanie zbiorników na ścieki, jak również zostały zakończone prace przy głównych magistralach. Gdy warunki pogodowe pozwolą, zaczną się prace w zakresie instalacji indywidualnych przyłączy kanalizacji w Orlu i przyłączy wodny i kanalizacyjnych w Próchnowie.

Piotr Pawlik dodał, iż trwają prace nad utwardzeniem ulicy Jastrzębiej z płyt betonowych. Rozpoczęły się prace nad poprawkami stanu nawierzchni asfaltowych i dróg gruntowych w gminie.

W imieniu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Krystyną Górniak i swoim zaprosił Radnych na Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim, które odbędą się 03.03.2018 r. na godz.12.00.

Piotr Pawlik dodał, iż w minionym okresie nie było sprzedaży mienia, ponadto przygotowywana jest koncepcja rozszerzenia i poprawienia monitoringu wizyjnego na terenie Mirosławca i Mirosławca Górnego. Rozpoczynają się prace dotyczące przebudowy dwóch wiat śmietnikowych na terenie Mirosławca Górnego. Kończona jest dokumentacja techniczna potrzebna do modernizacji alejek i oświetlenia na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu. Będzie również przygotowywana dokumentacja związana z budową parkingu przy Cmentarzu w Jabłonowie. Burmistrz poinformował, iż w formule Grantów Sołeckich został złożony jeden wniosek przez Sołectwo z Piecnika.

Dnia 27.02.2018 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowaniu dalszych prac archeologicznych i konserwatorskich na Majdanie Zamkowym.

Radna Anna Turska odnosząc się do spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zwróciła się z zapytaniem czy na spotkaniu był poruszany temat ogrzewania budynków na ulicy Dworcowej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy budowie tych budynków były podjęte działania, które miały spowodować niższy koszt funkcjonowania oraz opłat w związku z zamieszkaniem w tych lokalach. Zmiana formy ogrzewania nie była brana pod uwagę, gdyż spowodowałoby to wzrost stawek za użytkowanie lokali.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, że społeczeństwo ukierunkowane jest do zmiany form ogrzewania, a gmina sama dysponuje lokalami, które tych norm nie spełniają.

Radny Marcin Karczewski dodał, iż warto byłoby zrobić kalkulację, zmiany formy ogrzewania i przedstawić ją następnie mieszkańcom.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1150- 1205

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych. Nieobecni: radny Grzegorz Plewa, radna Urszula Stanisławska.

Ad. 6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

  1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2017 r.:

 1. przyjęcie sprawozdania.

Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli Dyrektorzy Placówek Oświatowych: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Krystyna Górniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku Katarzyna Pierzchała, Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” Halina Rogowska.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem, jak udało się osiągnąć różnicę wynagrodzenia nauczycieli stażystów?

Dyrektor Krystyna Górniak poinformowała, że reforma wymusiła zatrudnianie nauczycieli stażystów na nadwyżkach godzinowych. Jeżeli jest możliwość, aby nauczyciel stażysta zasadnie pełnił zastępstw, które są mu powierzane.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli?

Dyrektor Krystyna Górniak poinformowała, iż w roku 2017 przeważali nauczyciele stażyści, którzy uzyskali awans zawodowy nauczycieli kontraktowych, dlatego też kwota dla nauczycieli kontraktowych jest znacznie wyższa. Dodała iż , w związku z licznymi zwolnieniami lekarskimi, pobieraniem opieki na dzieci istniała konieczność przydzielania zastępstw. Do kwoty wynagrodzeń wliczone są między innymi zwolnienia lekarskie, opieka na dziecko.

W związku z barkiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował dyrektorom placówek oświatowych za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Ad.8

Informacja nt. realizacji w 2017 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021:

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli Dyrektor ZECWiK Roman Stefaniak oraz Kierownik działu gospodarki mieszkaniowej Grzegorz Małecki. 

 1. informacja Dyrektora ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;

Informację Dyrektora ZECWiK radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

O godz. 1210 na posiedzenie Rady Miejskiej powrócił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

 1. dyskusja;

Radna Anna Turska zwróciła się z pytaniem odnoszącym się do analizy zawartej w  rozdziale 4. tj. ”Planowania sprzedaży lokali” uchwały XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu - brak jest w sprawozdaniu odniesienia do w/w punktu.

Grzegorz Małecki poinformował iż w ostatnich latach sprzedaż lokali mieszkalnych założona została na poziomie 2-3 lokali na rok. W roku 2017 dokonano sprzedaży trzech lokali.

Radna Anna Turska zwróciła się z pytaniem dotyczącym budynku przy Placu Wolności 5 w Mirosławcu. Ekspertyza budowlana została przeprowadzona i w związku z tym jakie będą podejmowane dalsze kroki?

Grzegorz Małecki poinformował, iż odbyć ma się wizja lokalna, której na zgłoszenie Gminy ma dokonać Inspektor Nadzoru Budowlanego z Wałcza i na podstawie jego decyzji, będą się toczyły następne działania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy budynki zarządzane przez ZECWiK posiadają pokrycia dachowe eternitem?

Grzegorz Małecki poinformował, iż tylko jeden budynek zasobu gminnego posiada pokrycie dachowe eternitem.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki odnosząc się do powyższego zwrócił się z zapytaniem czy jest brana pod uwagę zmiana pokrycia dachowego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż został rozpoczęty proces związany z wymianą pokrycia dachowego, potrzebna jest zgoda i chęć inwestowania przez współwłaścicieli lokali.

Dyrektor ZECWiK Roman Stefaniak zwrócił uwagę, że może pojawić się problem z partycypacją pozostałych współwłaścicieli, gdyż jest to wspólnota.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym spłaty należności w zaległościach z tytułu gospodarki mieszkaniowej?

Grzegorz Małecki poinformował, iż w odniesieniu do poprzedniego roku wskaźnik zaległości wynosi 4%, sytuacja znacznie się poprawiła.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zapytał czy jest możliwość w ramach mediacji rozłożenie zaległości na raty?

Grzegorz Małecki odpowiedział, iż można dojść do porozumienia, jeśli jest wola ze strony lokatorów do spłaty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy do najemców mieszkań gminnych będą wystosowane pisma z informacją o możliwości wykupu mieszkań gminnych z zastosowaniem bonifikaty?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż głównym ograniczeniem w chęci wykupu lokali jest stan dachu i jeżeli dach w danym budynku nie został wyremontowany w całości czy części, w takim przypadku lokatorzy negatywnie odniosą się do propozycji wykupu mieszkania. Poza tym tam gdzie są wspólnoty ze względu na to, że lokale były sprzedawane za 20% wartości ZECWiK nie jest w stanie znaleźć zainteresowanych do wymiany dachu. Współwłaściciele nie chcą partycypować w kosztach.

Burmistrz Mirosławca dodał, że od 1 stycznia tego roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne- Wody Polskie, które będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną. Przedsiębiorstwo- Wody Polskie przejęło dotychczasowe należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

W dalszych słowach poinformował, iż Dyrektor ZECWiK-u przygotował propozycje stawek opłat za wodę i ścieki, które muszą zostać zaopiniowane przez Gospodarstwo Wody Polskie. Na wysokość stawek wpływ miały prowadzone inwestycje, czyli budowa kanalizacji w Próchnowie i Orlu, modernizacja ujęcia wody i budowa stacji uzdatniania wody w Mirosławcu. Według nowych założeń należy przyjąć trzy taryfy dla trzech grup odbiorców. Natomiast jeśli chodzi o ścieki stawki muszą zostać uśrednione.  W momencie uśredniania stawka za ścieki dla miasta Mirosławca i Mirosławca Górnego wynosiłaby 6,13 zł brutto, w przypadku Próchnowa, Jabłonkowa i Jabłonowa 16,49 zł, natomiast w Orlu 12,36 zł. Stawka za 1m3 wody kształtuje się na poziomie 4,20 zł, a w momencie uśredniania stawek za ścieki to wyniesie 6,80 zł brutto za m3. Na obecną chwilę stawka wynosi 9,50 brutto m3 wody i ścieków, a po zmianach 11 zł brutto. W związku ze zmianą przepisów Rady Miejskiej nie będzie zatwierdzała stawek za wodę i ścieki jak dotychczas, obowiązek z tym związany przyjęły Wody Polskie.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki przypomniał, iż na jednym z posiedzeń Gospodarki i Budżetu proponował rozdzielenie stawek wody, odrębnych dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż grono przedsiębiorców posiadają własne ujęcia wody, dlatego też nie było odrębnych stawek.

 1. przyjęcie informacji.

W związku z brakiem dalszych pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Ad. 9

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na posiedzenie Rady przybył Pan Piotr Gozdek z firmy EU Consult, która brała udział w opracowaniu programu rewitalizacji.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik tytułem wstępu poinformował, iż 28 lutego 2018 r. jest wyznaczonym terminem dokonania poprawek dotyczących wykazanych przez Urząd Marszałkowskie programu rewitalizacji.

Przedstawiciel firmy EU Consult Piotr Gozdek odniósł się do pojęcia „rewitalizacja”, które to stanowi kompleksowy proces. Celem rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez podejmowanie działań całościowych na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują głównie kwestie społeczne, a oprócz tego gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy we współpracy ze społecznością lokalną.

Obszar zdegradowany stanowi obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na podobszary, w tym podobszary które nie posiadają wspólnych granic (warunek- występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze). Obszar rewitalizacji jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuję go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego.

Aspektami rewitalizacji są sfera gospodarcza, sfera techniczna, sfera społeczna, sfera środowiskowa, sfera przestrzenno-funkcjonalna.

Lista zmian jaką ma dokonać Gmina Mirosławiec wg uwag Urzędu Marszałkowskiego to:

- poszerzenie opisów potencjałów podobszarów,

- aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym w Gminie Mirosławiec,

- zmiana potencjalnych środków finansowania dla projektu „Poprawa jakości i standardów dróg i chodników w Mirosławcu Górnym”,

- poszerzenie listy osób wchodzących w skład zespołu wykonawczego ds. realizacji projektu (o przedsiębiorcę, który złożył projekt do programu rewitalizacji),

- opisanie szczegółowo metodologii wyznaczenia zdegradowanego obszaru rewitalizacji.

Radny Marcin Karczewski  zwrócił się z zapytaniem czy lista powyższego zespołu jest już zamknięta i czy można na każdym etapie dokonywać zmian?

Piotr Gozdek odpowiedział, że zmiany są wskazane na poszczególnych stopniach realizacji projektu, gdyż przyczynia się to do poprawy wskaźników i życia mieszkańców.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż zakres lat rewitalizacji to 2017-2024. Jest to okres długi i na pewno wiele rzeczy będzie aktualizowanych, dopasowywanych do aktualnych planów i wydarzeń.

Piotr Gozdek dodał, że jest wręcz wskazane, aby dostosowywać program w miarę możliwości i perspektyw które ukażą się w przyszłości, np. gdy pojawi się przedsiębiorca, pod którego inwestycją będzie trzeba uzbroić teren i która stwarza miejsca pracy. Wtedy tworzy się program operacyjny na uzbrajanie tego terenu biorąc pod uwagę, fakt że mamy potencjał pod likwidację bezrobocia.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem ile będzie trwała ocena projektu?

Piotr Gozdek poinformował, że termin nie jest określony. Dodał, że zasada działania całego dystrybuowania środków polega na konkursach, są określone nabory na różne programy i trzeba mieć program zaakceptowany i  naniesiony na listę LPR prowadzoną przez Marszałka. Spełnienie tego warunku daje możliwość otrzymania dofinansowania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/316/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcie lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu p.n. „Dobra Przestrzeń - Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2024”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Piotrowi Gozdek za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej i przedstawienie najważniejszych informacji.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, jednym głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/317/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2018 r.

W/w uchwała wraz z niezbędnymi opiniami Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Kół Łowieckich stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/318/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu r.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną i Komisję Gospodarki i Budżetu. Komisja Polityki Społecznej nie zaopiniowała projektu uchwały.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zwiększeniu ulegają wydatki budżetowe w kwocie ogółem o 701.900,52 zł z przeznaczeniem na : opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane i nadzór inwestorski na nowe zadanie „Budowa ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 11 we wsi Orle w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie robót i nadzór inwestorski przy zadaniu pn. „Budowa pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz w kwocie 500.000 zł, odsetki na spłatę kredytów historycznych w kwocie 4.002,76 zł, zadanie w ramach projektu pn. „Cyfrowy Mirosł@wiec – nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy i Miasta Mirosławiec” o kwotę ogółem 167.313,76 zł, przekazanie do budżetu wojewody należnych zwrotów dotacji z tytułu zasiłku stałego pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 584,00 zł. Przemieszczenie wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 28 lutego 2018 r. w kwocie 15.000,00 zł.

Piotr Pawlik dodał, iż w projekcie uchwały zawarte zostały dwa tematy związane z turystyką. Pierwszy temat związany jest z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, na zagospodarowanie dorzecza Drawy i Korytnicy. Zadanie to wiąże się z tematem budowy ścieżki rowerowo-pieszej wraz z oświetleniem w kierunku jeziora Kosiakowo, zagospodarowaniem plaży wraz z postawieniem budynku, który służyłby na potrzeby dla żeglarzy. Przewidziany jest poziom dofinansowania w granicach 85%.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż drugim zadaniem związanym z turystyką jest budowa pomostu nad jeziorem Harcerskim. Na obecną chwilę jest brak możliwości dofinansowania, jakie można byłoby na to zadanie uzyskać. W projekcie uchwały na ten cel przeznaczona jest kwota 500.000 zł. Jako uzupełnienie podał, że pomiędzy rokiem 2011 a 2018 mimo różnych sposobów na poszukiwanie form dofinasowania tego zadania jednym programem, w którym to zadanie kwalifikowało się do dofinansowania był konkurs LGD. Wniosek złożony w roku 2016 do Lokalnej Grupy Działania w Złocieńcu, na chwilę obecną nie możliwy był do rozstrzygnięcia z powodów proceduralnych, będzie prawdopodobnie powtórzone wnioskowanie o środki z Lokalnej Grupy Działania, ale warunków ciągle nie ma. Dodał, iż kwota którą Lasy Państwowe uruchamiają w tym roku na zagospodarowanie turystyczne jeziora Harcerskiego to jest blisko 100.000 zł. Byłoby więc to działanie Gminy w zakresie budowy pomostu i Nadleśnictwa w zakresie zagospodarowania terenu.

Radna Anna Turska odnosząc się do wypowiedzi na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, poinformowała iż nie może zagłosować za czymś, czego nie zna. Dodała, że radni nie mieli możliwości zapoznania się z projektem budowy pomostu i zagospodarowaniem plaży. Pracownik Urzędu Miejskiego udostępnił tylko projekt, z którego wynika że większość kwoty przewidziana jest na budowę pomostu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż środki na dokumentację techniczną były kierowane w roku 2014. Składana była również informacja, że zostaje złożony gotowy wniosek do LGD. Na obecną chwilę nie ma mowy, że rozpoczynane są prace nad projektem ponieważ on już jest. Zabezpieczona w projekcie uchwały kwota dotyczy realizacji zadania.

Radna Anna Turska zwróciła się z pytaniem czy gminę stać na to, by ten projekt wykonać?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na powyższy cel zostały zabezpieczone środki w budżecie gminy poprzez propozycję w przedmiotowym projekcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odniósł się do sytuacji, kiedy były prowadzane rozmowy dotyczące budowy pomostu nad jeziorem Kosiakowo. W tamtym okresie również pojawiły się dylematy dotyczące wysokości kosztów inwestycji. Można wykonać zadanie za mniejsze pieniądze i wykorzystać materiały tańsze, ale czy wtedy inwestycja spełniałaby oczekiwane wymagania. Odnosząc się do planowanej inwestycji nad jeziorem Harcerskim dotyczącej budowy pomostu wyraził zdanie, iż warto zainwestować w lepsze materiały, które spełniałyby normy bezpieczeństwa.

Radny Stanisław Pilc zwrócił uwagę, iż nigdy nie będzie dobrego czasu na tego typu zadanie, tym bardziej ze Mirosławiec się rozbudowuje. Zawsze będą pojawiać się projekty na budowę dróg, chodników, oświetlenia lub naprawień istniejących. Gdyby mieć na uwadze tylko drogi i chodniki i inne inwestycje dla mieszkańców nie byłyby wykonywane. A trzeba działać w różnych obszarach.

Radny Marcin Karczewski dodał, iż jest to ważna sprawa tylko, że na powyższy cel są wykorzystywane pieniądze gminne, a nie z dofinansowań.

Radny Paweł Krawczyk dodał, iż jego zdaniem jest to dobry czas, jeżeli inwestycje związane z jeziorem Kosiakowo uda się wykonać z dofinansowań. Jeśli trzeba byłoby realizować inwestycje na oba jeziora to kwota z budżetu gminy byłaby o wiele większa.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, że nie kwestionuje zasadności robót związanych z zagospodarowaniem jeziora Harcerskiego tylko, że kwota wyznaczona na ten cel jest jej zdaniem zbyt wysoka.

Radny Janusz Beer poinformował, iż nie można wykonać pomostu z jakiegokolwiek materiału, który za kilka lat się zużyje, tylko z odpowiednich materiałów, które są wytrzymałe na warunki atmosferyczne i zgodne z normami bezpieczeństwa.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż przedmiotowe zadanie rozpocznie się od przetargu, który rozstrzygnie kwestię kosztów. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak będą wyglądać tematy związane z realizacją przetargu. W dalszych słowach poinformował, iż przygotowanie inwestycji bazuje na kosztorysie, w który wchodzi również kwota za nadzór, wykonanie. Po przetargu okazać się może, że kwota będzie niższa od kwestionowanej przez radną bądź wyższa, wtedy znów trzeba będzie rozstrzygnąć, co w danej sytuacji robić.

Radny Piotr Suchojad poinformował, iż sytuacja związana z planowanym remontem budynku na Stadionie Miejskim, pokazuje jak długo czeka się na dofinansowanie. Nie zawsze pojawi się perspektywa na uzyskanie dofinansowania.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki wyraził opinię, iż patrząc z perspektywy finansowej, jak również czasu użytkowania, może się okazać, iż w ciągu lata pomost będzie mało użytkowany, ponieważ warunki pogodowe na to nie pozwolą. Dodał, iż należy zdać sobie sprawę, z tego że będą ponoszone koszty utrzymania oraz kwestię monitoringu, aby nie było dewastacji.

Radny Grzegorz Plewa wyraził opinię, że z pomostu można skorzystać przez cały rok, a nie tylko latem.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-2

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 11 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i jednym głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/319/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-2

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 12 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i brakiem głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/320/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podjęcie uchwały intencyjnej pozwala na przygotowanie umowy – porozumienia na wspólne rozpoczęcie  prac przygotowawczych do realizacji zadania. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja techniczna a w konsekwencji możliwość wspólnej jej realizacji zadania w latach 2019-2020. Wartość zadania zostanie określona poprzez wykonaną dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/321/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania do powyższego.

Ad.16

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poprosił o zabranie głosu przybyłego na posiedzenie Rady Miejskiej mieszkańca Mirosławca Pana Tadeusza Mandzieja.

Tadeusz Mandziej poinformował, iż jego obecność na sesji Rady Miejskiej podyktowana jest między innymi inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy Mirosławiec. Pierwszy temat dotyczy pojawiających się problemów z dostawą prądu w momencie awarii dla mieszkańców ulic Słoneczna, Tęczowa oraz ulicy Wolności od torów w kierunku m. Kalisz Pomorski. Dodał, iż pojawiały się zapewnienia, że w momencie skablowania linii energetycznych w okolicach m. Orle i Łowicz Wałecki, przerwy w dostawie prądu nie będą miały miejsca. Problem w dalszym ciągu się pojawia, dlatego też poprosił o podjęcie działań w powyższym kierunku.

Drugim poruszonym tematem była organizacja obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Dodał, iż była mowa o budowie pomnika upamiętniającego oddanie czci obywatelom, którzy zginęli w powstaniu styczniowym i listopadowym. Zwrócił się z prośbą o podjęcie działań, aby przygotowany został pomnik.

W dalszych słowach odniósł się do planowanej budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Stargard – Piła. Poinformował, iż miasto Mirosławiec położone jest w miejscu dogodnym, gdzie można byłoby ponownie uruchomić funkcjonowanie linii kolejowej. Zaproponował, aby Gmina złożyła do Ministerstwa Infrastruktury i do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wniosek o naniesienie zmian do projektu budowy drogi dotyczących uruchomienia i wykorzystania transportu kolejowego do przewozu materiałów niezbędnych do budowy drogi.

Tadeusz Mandziej odnosząc się do zapisów Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/199/2016 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwoju Gminy Mirosławiec na lata 2016-2025, w którym jest mowa między innymi o rewitalizacji linii kolejowej Choszczno-Mirosławiec- Złocieniec poprosił o wykaz poczynań dokonanych przez okres ostatnich dwóch lat w w/w sprawie.

Radny Marcin Karczewski poinformował, iż z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że linia kolejowa będzie modernizowana na potrzeby wojska oraz rewitalizowana na całym odcinku Choszczno-Złocieniec.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, że tematy które zostały poruszone przez mieszkańca Pana Tadeusza Mandzieja są niezależne od Gminy. Na wiele spraw nie ma wpływu, gdyż tereny na powyższe inwestycje są terenami nie należącymi do Gminy.

Radna Anna Turska odnosząc się do problemów z dostawą prądu poinformowała, iż rzeczywiście pojawiały się informacje, że po wymianie transformerów problem zostanie rozwiązany.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż informacja która przekazywana była na posiedzeniu Rady Miejskiej dotyczyła skablowania linii ulicy Wolności od torów w kierunku m. Kalisz Pomorski, oraz skablowania ulicy Spacerowej. Ulica Sprzymierzonych została skablowana w momencie przeprowadzenia remontu ulicy. Dodał, iż w przeciągu ostatnich 3,5 lat ze strony firmy Enea poczynione zostały inwestycje między innymi związane z zamontowaniem przekaźników radiowych. Ponadto linia pomiędzy m. Łowicz Wałecki a m. Orle wykonana została w osłonie, dzięki której linia pomimo awarii jest zasilana. Odrębnym zadaniem jest przełączenie 3 ulic na zasilanie miejskie z uwagi na pierścień zasilający.

Przewodniczący Rady Miejskiej odnosząc się do wypowiedzi mieszkańca Mirosławca dotyczącej obchodów 100-lecia Niepodległości Polski poinformował, iż zostały rozpoczęte działania mające na celu upamiętnienie tej rocznicy.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem czy po modernizacji ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu zlikwidowane zostało ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest przygotowywana zmiana organizacji ruchu na ulicy Sprzymierzonych. Dodał, iż wymiana nawierzchni drogi na odcinku gminnym spowodowała konieczność dostosowania odcinka do drogi wojewódzkiej. Dopiero po dokonanych uzgodnieniach z drogami wojewódzkimi, gmina otrzyma akceptację do ponownego oznakowania drogi.

Radny Marcin Karczewski zgłosił wniosek o ustawienie znaku B-33 do 40km/h na ulicy Sprzymierzonych w kierunku jeziora Kosiakowo w Mirosławcu przy zjeździe z drogi wojewódzkiej 177, oraz wniosek o naprawę drogi gruntowej w m. Zacisze biegnącej po lewej stronie od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 177 w kierunku ostatnich zabudowań.

Sołtys Jadwiżyna Katarzyna Fierkowicz zwróciła się z zapytaniem dotyczącym remontu drogi powiatowej z Kolonii Hanek do Jadwiżyna?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż zostały zakończone prace związane z remontem drogi w Próchnowie oraz na odcinku do m. Piecnik i Bronikowo, więc na dniach powinny rozpocząć się prace remontowe na drodze do Jadwiżyna.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy prowadzone w dniu dzisiejszym prace na drodze krajowej nr 10 na ulicy Wolności związane są z wnioskiem radnego Piotra Suchojada dotyczącego zmiany sposobu zamontowanej rynny na budynku przy ulicy Wolności 14 oraz przesunięcia studzienki na drodze krajowej nr 10 na ulicy Wolności.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż odbywające się prace na drodze krajowej nr 10 na ulicy Wolności dotyczą naprawy kołnierza studzienki.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w roku 2017 prowadzała rozmowy z Filharmonią ze Szczecina na temat seniorów oraz różnych projektów, które Filharmonia realizuje. Poinformowała, iż otrzymała informację z Filharmonii, że Seniorzy z terenu Gminy Mirosławiec zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Limuzynką do Filharmonii” w dniu 15 kwietnia 2018 roku. W ramach projektu zapewniony zostanie transport i bilety  wstępu dla 98 osób.

Ad. 17

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował Radnym za udział w konkursie wiedzy o Mirosławcu w Szkole Podstawowej w Mirosławcu.

W dalszych słowach odniósł się do projektu uchwały związanej z funduszem soleckim, który będzie podejmowany podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu marcu, zwrócił się
z zapytaniem obecnych na posiedzeniu sołtysów o wyrażenie opinii dotyczącej wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz solecki.

Obecni na sesji sołtysi poinformowali, iż w obecnej kadencji nie wyrażają zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki.

Ad.18

Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13 40 zamknął XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                              Piotr Czech

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 06-04-2018 09:59:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 26-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 06-04-2018 09:59:43