Protokół z XXXIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 marca 2018 roku r.

PROTOKÓŁ NR XXXIX/2018

z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 29 marca  2018 r. w godz. 1100- 1330

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2017 rok.
  1. informacja Burmistrza Mirosławca;
  2. informacja Komendy Powiatowej Policji;
  3. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
  4. dyskusja;
  5. przyjęcie informacji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami
   i sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXIX Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni: radna Urszula Stanisławska, radny Józef Ryźlak

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXVIII  Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXVIII  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsca następujące wydarzenia:

27.02.2018 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji drogi powiatowej Mirosławiec- Orle – Poźrzadło Wielkie, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca oraz Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz; będą czynione starania, aby modernizację dofinansowało Ministerstwo Obrony Narodowej – w ramach zapewnienia komunikacji pomiędzy jednostką wojskową w Mirosławcu a poligonem drawskim.

01.03.2018 r. – odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

02.03.2018 r. – odbyła się wizja lokalna budynku mieszkalnego na Placu Wolności 5
w Mirosławcu. Po przeprowadzonej ekspertyzie i raporcie ze strony Powiatowego Nadzoru Budowlanego została podjęta decyzja opuszczenia lokali przez mieszkańców. Cztery rodziny będą wynajmować mieszkania w Mirosławcu Górnym na podstawie umowy między Gminą a Agencją Mienia Wojskowego. Ponadto zostaną oni ujęci w pierwszej kolejności na listę osób oczekujących na przydział gminnych lokali. Jeśli to już będzie możliwe, najem lokali od Agencji Mienia Wojskowego zostanie zakończony. Dalsze czynności dotyczące budynku przy Placu Wolności 5 związane będą z wyburzeniem budynku. Czy nastąpi odbudowa budynku czy też sprzedaż działki, zależeć będzie od decyzji gminy i pozostałych właścicieli lokali. Gmina ma 40% udziałów w tym budynku, pozostała część stanowi własność prywatną. 

03.03.2018 r. – w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mirosławcu odbyły się XII Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

06.03.2018 r. -  w Pile odbyło się spotkanie w temacie ogrzewania świetlic z użyciem pojemników ciepła;

Gmina ma przygotowany projekt sprzed 3 lat. W Gminie Mirosławiec sposób takiego rozwiązania, jeśli chodzi o ogrzewanie będzie testowane w świetlicy wiejskiej w m. Orle.

10.03.2018 r. – odbyło się Walne Zebranie Koła Wędkarskiego LIN w Mirosławcu Górnym;

12.03.2018 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatów: Powiat Drawski, Wałecki i gmin: Kalisz Pomorski
i Mirosławiec w sprawie przebudowy drogi powiatowej Poźrzadło Wielkie – Mirosławiec.

14.03.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się przekazanie przez firmę Żywiec Zdrój czeku na 100.000 zł dla Gminy Mirosławiec na dofinansowanie zadania modernizacji ujęcia wody w Mirosławcu;

14.03.2018 r. –odbyło się zebranie Zarządu Ogrodów Działkowych w Mirosławcu, w sprawie przekazania działek na ulicy Wałeckiej w Mirosławcu, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

15.03.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie
z Młodzieżową Radą Miejską w sprawie projektu wybudowania miasteczka ruchu drogowego;

16.03.2018 r.- odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej;

16.03.2018 r. – w świetlicy w Bronikowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Burmistrz podziękował sołtysowi Bronikowa za organizację spotkania.

17.03.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się wręczenie medali
z tytułu pożycia małżeńskiego;

19.03.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się szkolenie dla hodowców trzody zorganizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń, zasad bioasekuracji – sposobach przeciwdziałania możliwości zakażenia wirusem ASF u świń w gospodarstwach;

21.03.2018 r. – w siedzibie Szkoły Podstawowej w Mirosławcu zorganizowane zostało wydarzenie dotyczące powitania wiosny;

21.03.2018 r. – odbyło się spotkanie z firmą, która otwiera żłobek na terenie gminy Czaplinek;

Firma zainteresowana jest również otwarciem żłobka na terenie Mirosławca czy też Mirosławca Górnego. Firma poprosiła o wskazanie obiektów, w których mógłby ewentualnie funkcjonować żłobek. Dodał, iż jest kilka obiektów godnych uwagi, Gmina rozważy również wariant wydzierżawienia firmie działki przy przedszkolu w Mirosławcu Górnym. Jeśli firma wyrazi zainteresowanie to w systemie kontenerowym żłobek mógłby powstać w ciągu pół roku.

22.03.2018 r. – w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyły się warsztaty kulinarne realizowane z programu unijnego dla osób korzystających z Pilskiego Banku Żywności, w których uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

22.03.2018 r. –w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w temacie wspólnych obchodów 100-lecia niepodległości;

23.03.2018 r.- w siedzibie Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu odbyło się „Forum na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu” organizowane przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;

26.03.-28.03.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej;

27.03.2018 r. –w Koszalinie odbyło się spotkanie dotyczące podpisania listu intencyjnego z Polską Spółką Gazownictwa dotyczącego rozbudowy linii gazowej na terenie gminy Mirosławiec, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

27.03.2018 r. – w siedzibie Urzędu Gminy Manowo odbyła się konferencja z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska nt. dofinansowań zadań gminnych, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

28.03.2018 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z żołnierzami wojsk amerykańskich stacjonującymi w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu Górnym, którzy są zainteresowani włączeniem się
w funkcjonowanie Gminy.

Ponadto Burmistrz Mirosławca poinformował, iż:

- na ukończeniu znajdują się prace wodno-kanalizacyjne w Próchnowie i Orlu, trwają podłączenia do obiektów.

- zakończyły się prace nad utwardzeniem z płyt betonowych ulicy Jastrzębiej w Mirosławcu,

- zostaną ogłoszone przetargi na budowę pomostu wraz z wykonaniem plaży nad jeziorem Gniewosz (Harcerskie),

-„Nowoczesną szkołę – przebudowę wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”,

- przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Poinformował, iż z informacji uzyskanych od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu wynika, iż w dniu 27.03.2018 r. rozpoczęły się remonty dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozbudowy linii gazowej na terenie gminy Mirosławiec pytając czy nie warto byłoby skonsultować się z gminami sąsiadującymi czy byłyby zainteresowane dołączeniem do powyższej inwestycji.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż Polska Grupa Gazownicza na tym etapie projektu nie przewiduje włączenia sąsiednich Gmin do inwestycji, ponieważ główna inwestycja dotyczy Próchnowa i te miejscowości, które są „po drodze” będą mogły być podłączone.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem czy znany jest termin możliwości uzyskania wsparcia przez mieszkańców z przeznaczeniem na usunięcie materiałów posiadających azbest?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że jak tylko pojawi się informacja z WFOŚ o dostępności środków finansowych, zostanie przekazana informacja dla mieszańców zainteresowanych usunięciem azbestu.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy w tym roku będzie można utylizować azbest w ramach dofinansowania z gminy?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż z utylizacji azbestu będzie możliwość skorzystania w 2018 roku ze środków WFOŚ.

Radna Anna Turska odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza Mirosławca dotyczącą wynajmu lokali mieszkalnych w Agencji Mienia Wojskowego w Mirosławcu Górnym przez lokatorów z budynku mieszkalnego na Placu Wolności 5 w Mirosławcu, wyraziła zdanie iż osoby wynajmujące mieszkania w Mirosławcu Górnym będą ponosić dużo większe koszty utrzymania niż do tej pory.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż były rozmowy z lokatorami tego budynku, ponieważ nie ma możliwości prawnych aby gmina dofinansowywała koszty wynajmu lokali. Sytuacja jest przejściowa, w pierwszej kolejności dla tych mieszkańców zostaną przygotowane mieszkania na ulicy Dworcowej w Mirosławcu, aby mogli jak najszybciej wrócić z Mirosławca Górnego.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanej budowy obwodnicy Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż w sprawie obwodnicy został uruchomiony przetarg przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie projektu decyzji środowiskowej.

Radna Anna Turska zwróciła uwagę, że członkowie Komisji Polityki Społecznej, którzy współpracują bezpośrednio z organizacjami pozarządowymi nie zostali poinformowani o  spotkaniu z nimi w dniu 22.03.2018 r. w sprawie obchodów 100-lecia niepodległości.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż głównym zadaniem spotkania było nawiązanie współpracy z  organizacjami pozarządowymi do zorganizowania wspólnych obchodów 100-lecia niepodległości. Organizacje przekazały Gminie swoje pomysły w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż kolejne spotkania w sprawie obchodów 100-lecia niepodległości będą się jeszcze odbywać.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy znany jest termin pozyskania wolnych mieszkań socjalnych dla mieszkańców budynku z Placu Wolności 5 w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż powinny być do dyspozycji Gminy 3 lokale w niedalekiej przyszłości. Jeden lokal socjalny jest zajmowany przez mieszkańca, którego nie ma, drugi lokal jest zajmowany bezprawnie i będą podejmowane działania sądowe zmierzające do opuszczenia lokalu przez najemcę, oraz trzeci lokal, który będzie zwolniony, ponieważ mieszkaniec znalazł inne miejsce zamieszkania.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż warto byłoby przygotować sprawozdanie z działalności komisji mieszkaniowej przez dyrektora ZECWiK-u czy też członków komisji i przedstawić je Radzie Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, iż sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej można zawrzeć w planie pracy Rady Miejskiej na 2018 r. Należałoby jednak dokonać zmiany planu pracy i zaproponować miesiąc, w którym Rada zajęłaby się tym tematem.

Sołtys Jadwiżyna Fierkowicz zwróciła uwagę, iż remont drogi powiatowej w m. Jadwiżynie przeprowadzany jest z materiałów średniej jakości i za chwilę będzie podobnie jak było.

Sołtys Toporzyka Katarzyna Chrobak zwróciła uwagę, iż droga w Toporzyku, która została naprawiona, za moment będzie zniszczona przez ciężki sprzęt leśny poruszający się przez wioskę.

Wobec braku innych wypowiedzi Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1155- 1210

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych. Nieobecni: radny Józef Ryźlak, radna Urszula Stanisławska.

Ad. 6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

  1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

 

Ad.7.

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2017 rok.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu kom. mgr Wojciech Wnuk, Kierownik Posterunku Policji w Mirosławcu asp. szt. Ryszard Wesołowski, Komendant Straży Miejskiej Daniel Gbur oraz Inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu Tadeusz Łosin.

 1. informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 1. informacja Komendy Powiatowej Policji;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d) dyskusja;

Burmistrz Mirosławca odniósł się do Ochotniczych Straży Pożarnych i sytuacji, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 7 lat. Były dwa pojazdy strażackie na terenie gminy, które posiadały zbiornik z wodą, natomiast na chwilę obecną w każdej z jednostek OSP jest samochód ze zbiornikiem na wodę oraz środkiem pianotwórczym. Gro wyjazdów, bo w 90%, są to wyjazdy do zdarzeń drogowych, dlatego tez zakupiony został uniwersalny samochodu dla OSP w Mirosławcu.

Radna Anna Turska zapytała czy do Straży Miejskiej mieszkańcy zgłaszali informację o osobie stojącej przy sklepie Biedronka będącej pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających, czekając na datki od kupujących.

Komendant Straży Miejskiej Daniel Gbur odpowiedział, iż po otrzymaniu zgłoszenia anonimowego, dokonuje interwencji wraz z policją. Dodał, iż dopóki osoba nie zagraża przechodniom i sobie nie można dokonać zatrzymania.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik podziękował Komendantowi Powiatowej Policji w Wałczu oraz Kierownikowi Posterunku Policji w Mirosławcu za każdorazowe reagowanie na zgłaszanie potrzeb czy sytuacji nadzwyczajnych związane z zakłócaniem porządku czy aktami wandalizmu w Gminie Mirosławiec.

Kierownik Posterunku Policji Ryszard Wesołowski poinformował, iż informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Mirosławiec w 2017 roku Radni otrzymali do zapoznania. Dodał, iż w materiałach nie została zawarta informacja dotycząca spadku przestępstw stwierdzonych, gdyż w roku 2017 sytuacja wyglądała inaczej w porównaniu do roku 2016. W 2016 roku wszczęto 83 postępowania przygotowawcze (dochodzenia), natomiast w 2017 roku - 95 przestępstw. Dodał, iż w marcu 2017 r. weszła ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zmiana ustawy dotyczącej m. in. zaległości stanowiących równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W związku z powyższym na koniec roku 2017 zostało wszczętych 20 postępowań alimentacyjnych. Dodał, iż w 2017 roku na terenie miasta gminy Mirosławiec odnotowano 106 przestępstw, w tym przestępstw kryminalnych stwierdzono 15. Na drogach miasta i gminy Mirosławiec zaistniało 30 zdarzeń, w tym 4 wypadki drogowe, w których 4 osoby doznały obrażeń ciała oraz zatrzymano 6 nietrzeźwych kierujących i 3 kierujących po użyciu alkoholu. Do policji zgłoszono 26 kolizji drogowych.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Wojciech Wnuk poinformował, iż prowadzone są bieżące kontrole drogowe na drodze krajowej nr 10. Poza tym, np. po uzyskaniu informacji o planowanym przejeździe kibiców na mecze prowadzony jest monitoring na drogach, a związku z tym również prowadzona jest kontrola na drogach. Dodał, iż w 2017 roku na terenie miasta i gminy Mirosławiec nie odnotowano żadnej kradzieży pojazdu, wystąpiło dwukrotnie przestępstwo dotyczące bójki i pobicia, stwierdzono 5 kradzieży cudzej rzeczy. Następnie stwierdzono 4 kradzieże z włamaniem, tj. 4.44% wszystkich stwierdzonych przestępstw w kategorii „kradzieży z włamaniem” na terenie Powiatu Wałeckiego oraz 4 uszkodzenia rzeczy na terenie miasta gminy Mirosławiec, tj. 11.4% wszystkich przestępstw w kategorii „uszkodzenie rzeczy” w Powiecie Wałeckim. W kategorii 7 najbardziej uciążliwych przestępstw społecznie stwierdzono 15 przestępstw, z których wszystkie zostały wszczęte. Ponadto 8 z nich zostało wykrytych, zatrzymano 9 sprawców, w tym 2 nieletnich.
W analizowanym roku na terenie miasta i gminy Mirosławiec stwierdzono 3 przestępstwa narkotykowe, tj. 5.45% wszystkich przestępstw narkotykowych w Powiecie Wałeckim oraz stwierdzono 3 czyny karalne popełnione przez osoby nieletnie.

Dodał, iż pragnie podziękować Burmistrzowi Mirosławca i Radzie Miejskiej za fakt, że miasto Mirosławiec pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest dobrze oświetlonym miastem, co sprawia duże bezpieczeństwo poprzez poprawę widoczności.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przestępstw gospodarczych. W informacji stwierdzono 9 przestępstw gospodarczych, z czym są związane?

Wojciech Wnuk odpowiedział, iż przestępstwa gospodarcze związane są przede wszystkim z wyłudzeniami np. poprzez serwis internetowy allegro.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przekraczania prędkości oraz możliwości montażu fotoradaru w mieście Mirosławiec. Dodał, że w okolicach Piecnika miał pojawić się projekt dotyczący czasowego pomiaru prędkości, zapytał czy będzie wprowadzony?

Wojciech Wnuk odpowiedział, iż w chwili obecnej droga krajowa nr 10 i miasto Mirosławiec objęte są kaskadowym pomiarem prędkości. Policja nie posiada uprawnień dotyczących montażu fotoradaru. Jest to zadanie Inspekcji Ruchu Drogowego.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż prowadzone są rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące ustawienia radarowych wyświetlaczy prędkości, które byłyby ulokowane na ulicy Wolności w Mirosławcu od strony Wałcza oraz na ulicy Wolności przed torami kolejowymi od strony Kalisza Pomorskiego. Jeśli chodzi o fotoradar w m. Piecnik jest propozycja, która przewiduje przeniesienie fotoradaru z Witankowa, w momencie kiedy zostanie uruchomiona obwodnica Wałcza.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym problemów kadrowych związanych z pracownikami policji w powiecie?

Wojciech Wnuk odpowiedział, iż problemy dotyczące braków kadrowych dotyczą bardziej Komendy Powiatowej niż Posterunków Policji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem jak wygląda droga kandydata do podjęcia pracy w policji?

Wojciech Wnuk odpowiedział, iż kandydat po złożeniu dokumentacji i zakwalifikowaniu odbywa kurs podstawowy, który trwa 6 miesięcy. Po czym policjant wraca do jednostki macierzystej, z której został skierowany. W kolejnym etapie jest 2 miesięczny okres adaptacji, kandydat jest oddelegowany np. do oddziałów prewencji czy też do większych jednostek policyjnych. Po tym okresie wraca do jednostki i zaczyna pracę w służbach patrolowych w zależności od jego możliwości, wykształcenia, zdolności.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym patroli policyjnych na obszarach wiejskich, czy patrole dokonywane są na zgłoszenie?

Wojciech Wnuk odpowiedział, iż patrole policyjne uzależnione są od danej sytuacji. Odkąd wprowadzony został pomiar kaskadowy to działania wykonywane są na drogach wojewódzkich, krajowych. Drogi lokalne patrolowane są przez policjantów z lokalnych Posterunków Policji.

Ryszard Wesołowski odniósł się do pytania radnej Anny Turskiej, informując iż z Komendy Powiatowej w Wałczu jest kierowany ruch drogowy. Rejon Mirosławca jest rejonem miejskim przydzielonym konkretnemu dzielnicowemu, który z racji pełnionych obowiązków współpracuje z sołtysami i musi pojawiać się na wioskach pełniąc swoje zadania.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym działań policji z Mirosławca w sprawie wandalizmu w m. Hanki?

Ryszard Wesołowski odpowiedział, iż na obecną chwilę nie otrzymał zgłoszenia w przedmiotowej sprawie.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek odpowiedziała, iż sprawa wandalizmu w m. Hanki została zgłoszona telefonicznie, zaś zgłoszenie osobiste zostanie dokonane przez pracownika Urzędu Miejskiego. Taki sposób uzgodniono z policjantem, który odebrał telefon na posterunku.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, czy w momencie  przeznaczenia darowizny dla Komendy Powiatowej Policji, część tych funduszy otrzymuje także Posterunek Policji w Mirosławcu?

Wojciech Wnuk poinformował, iż jeżeli Komenda Powiatowa Policji zwraca się o pomoc finansową do jednostki samorządowej, to przeważnie głównym przeznaczeniem jest miejscowy posterunek, to zależy od potrzeb zgłoszonych do samorządu przez policję.

Radny Marcin Karczewski odniósł się do skuteczności współczesnych zagrożeń w cyberprzestępczości, zwrócił się z zapytaniem czy takie zagrożenia występują na terenie powiaty, gminy Mirosławiec?

Wojciech Wnuk odpowiedział, iż wykrywaniem współczesnych zagrożeń zajmują się komórki komendy wojewódzkiej, jest specjalny wydział związany z cyberprzestępczością.

 1. przyjęcie informacji.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Głosowanie

Za – 13

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Ad.8.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIX/322/2018 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2018 rok

W/w uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej został złożony wniosek o zmianę zapisów załącznika do projektu uchwały w okręgach nr 9 i 10 poprzez wyszczególnienie wszystkich numerów bloków.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż taka sama sytuacja jest w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż w Mirosławcu sytuacja byłaby o wiele trudniejsza, ponieważ budynków mieszkalnym jest więcej, ich wyszczególnienie wprowadziłoby chaos.

Dodała, iż mając na uwadze przepisy oraz uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze w przypadku gdy obowiązujący podział na okręgi wyborcze jest zgodny z przepisami Kodeksu Wyborczego, rada gminy nie może zmienić istniejącego podziału, o ile nie zachodzą przesłanki, wymienione w kodeksie wyborczym. W takiej sytuacji rada gminy podejmuje nową uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, lecz określającą takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące dotychczas. W związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców w sołectwie Mirosławiec Górny w okręgu nr 9, zachodzi konieczność zmiany granic okręgów nr 9 oraz nr 10 w Mirosławcu Górnym. Wobec powyższego, aby zachować zgodność podziału na okręgi wyborcze z art. 419 Kodeksu wyborczego proponuje się w okręgu nr 9 dodać następujące numery domów: 28 i 34, zaś w okręgu nr 10 dokonać zmiany poprzez usunięcie numerów domów 28 i 34, pozostawiając numery domów 30-33 oraz 37-41.

Dodała, iż projekt uchwały był zaopiniowany przez komisarza wyborczego, w sposób który został zaprezentowany w materiałach. Decyzja o ostatecznej treści załącznika do projektu uchwały należy do Radnych.

Radny Stanisław Pilc złożył wniosek o wyszczególnienia numerów bloków, w okręgach wyborczych nr 9 i 10 w Mirosławcu Górnym.

W związku z brakiem dalszych pytań propozycji zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie:

Za-7

Przeciw-6

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 7 głosach „za”, przy 6 głosach „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących” przyjęła wniosek w sprawie wyszczególnienia numerów bloków w Sołectwie Mirosławiec Górny zamiast przedziału.

Posiedzenie opuścił radny Grzegorz Plewa o godz. 1400. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIX/323/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie wrócił radny Grzegorz Plewa o godz. 1405.Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż na posiedzeniu Rady Miejskiej  w dniu 23 lutego 2018 r. sołtysi wyrazili zdanie, iż na 2019 rok nie zgadzają się na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 12 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym się”  podjęła Uchwałę Nr XXXIX/324/2018 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.11.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przedmiotowym projekcie uchwały zabezpieczone zostały środki między innymi na zadanie pn. Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu. Zadanie może być realizowane w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu „ Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnego infrastruktury sportowej”. Termin składania wniosków upływa 31.03.2018 r. Jeśli Gmina nie otrzyma dofinansowania na złożony wniosek, trwać będą poszukiwania nowych źródeł dofinansowania. Być może zajdzie również potrzeba modyfikacji projektu, aby jeszcze bardziej zmniejszyć koszty budowy.

Radna Anna Turska odnosząc się do powyższej wypowiedzi Burmistrza, zwróciła się z  zapytaniem dlaczego na planowane zadanie zabezpieczonych zostało więcej środków finansowych skoro gmina starać się będzie o obniżenie kosztów zadania.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż bez zabezpieczenia środków w całości nie można przystąpić do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym kwoty 9 840 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż jest to kwota przeznaczona na sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowania zadania pn. Budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu. Zadanie może być realizowane w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu „ Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnego infrastruktury sportowej”.

Radna Anna Turska poinformowała, iż jest to kolejna duża inwestycja na tak wysoką kwotę. Budowa pomostu i zagospodarowanie terenu nad jeziorem Harcerskim i budowa budynku socjalnego na Stadionie Miejskim są jej zdaniem zbyt dużym wydatkiem w tak krótkim czasie.

Dodała, iż zadania te można byłoby wykonać w mniejszych kwotach a mieszkańcy byliby również zadowoleni.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż firmy budowlane nie obniżają kosztów, koszty budowy czy też remontu z roku na rok wzrastają. Przykładem na to jest chociażby ostatnia oferta na wykonanie elewacji ściany na budynku przy ul. Wolności 4 w Mirosławcu, ofertę złożono na kwotę 30 000 zł. przy czym wg szacunku ta praca warta jest ok. 10 000 zł.

Radny Paweł Krawczyk wyraził zdanie, iż gdyby istniała możliwość wybudowania budynku na Stadionie Miejskim w mniejszej kwocie, gmina na pewno by skorzystała z takiego rozwiązania.

Radny Piotr Suchojad zwrócił uwagę, iż co roku Gmina oczekiwała na pojawienie się programu, dzięki któremu byłaby możliwość otrzymania dofinansowania. Pojawiały się konkursy, w których jednak ciężko było zakwalifikować zadanie do stawianych warunków w projektach. Dodał, iż dokumentacja została szczegółowo przeanalizowana. Ponadto zakres prac jest jeszcze mniejszy, niż w pierwotnym projekcie, który był wcześniej przygotowany. Zostało wszystko dopracowane, aby spełniło wymogi konkursu, ale na rozpatrzenie wniosku przez Ministerstwo Sportu trzeba poczekać.

Radny Stanisław Pilc odnosząc się do powyższych wypowiedzi dodał, iż powinno się wykonywać prace porządnie i na lata. Tanie rozwiązania w przyszłości nie dają nic dobrego.

Radny Janusz Beer poinformował, iż z roku na rok ceny usług budowlanych drożeją, nie będzie taniej by daną inwestycję wykonać, a budynek Stadionu Miejskiego jest w złym stanie.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym kosztów sporządzenia wniosku.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż pracownicy, którzy w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu zajmują się sporządzaniem wniosków o dofinansowanie między innymi z kontraktu samorządowego, ze względu na ogrom pracy przy rozliczeniach obecnych wniosków, nie są w stanie przygotować kolejnego wniosku. W związku z tym wniosek opracowuje firma zewnętrzna. I za to trzeba zapłacić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż firmy sporządzające wnioski o dofinansowanie mają swoje stawki. Dodał, iż jeśli radni znają projektantów i wykonawców, którzy zainteresowani są nawiązaniem współpracy, to Gmina jest otwarta na nowe propozycje.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-10

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 10 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr XXXIX/325/2018 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

Głosowanie:

Za-10

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 10 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr XXXIX/326/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2018-2026.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania do powyższego.

Ad.14

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu i dostosowaniem go do potrzeb dla osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż została przygotowana dokumentacja techniczna związana z przebudową klatki schodowej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ale na dziś nie ma programów, w których można byłoby skorzystać w ramach dofinansowania. Ze środków gminnych w całości byłoby to zbyt kosztowna inwestycja, na którą gminy dziś nie stać. Dodał, iż przygotowana jest także dokumentacja techniczna, która stanowić będzie załącznik do wniosku składanego w konkursie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Schetynówki”. Jeśli udałoby się uzyskać dofinansowanie wyremontowana zostałaby część ulic starego miasta.

Radna Anna Turska poinformowała, iż pojawiła się informacja w mediach społecznościowych odnośnie projektu związanego z „łąkowymi trawnikami” i „pszczołami” z możliwością otrzymania dofinansowań.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż Ośrodek Kultury w Mirosławcu składa będzie wniosek o dofinansowanie związany z pasiekami. Zostały już wybrane lokalizacje i osoby chętne do postawienia „uli”, obsiana część trawnika czy pola. Jeśli uda się otrzyma dofinansowanie, informacja skierowana zostanie do wiadomości mieszkańców. Jeśli chodzi o „łąkowe trawniki” będą w dwóch lokalizacjach:

- pas przy chodniku za murem stadionu miejskiego (od parku do wejścia na cmentarz od strony stadionu)

- ulice Polna – Lipowa – tory kolejowe.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w Kaliszu Pomorskim funkcjonuje Dzienny Dom „Senior +”. Zwróciła się z zapytaniem czy w Mirosławcu w gospodarstwie agroturystycznym Siedem Ogrodów w Łowiczu Wałeckim również zacznie funkcjonować Dzienny Dom Seniora?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że pojawiła się taka propozycja, aby powstał Dzienny Dom „Senior+” w gospodarstwie agroturystycznym w Łowiczu Wałeckim, jeśli planowane działanie dojdzie do skutku, więcej szczegółów będzie można uzyskać na posiedzeniu Rady Miejskiej w kwietniu 2018r.

Radny Marcin Karczewski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości przeprowadzenia szkolenia dla radnych w związku z nowym rozporządzeniem w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż planowane jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, ponieważ procedura RODO wchodzi w życie od 25 maja 2018 r. Dla radnych nie zachodzi konieczność przeprowadzania szkolenia, ponieważ nie mają kontaktu z danymi osobowymi. Natomiast odnośnie sołtysów jeśli zajdzie taka potrzeba szkolenia zostaną zorganizowane.

Radny Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość aby w okresie zimowym odśnieżaniem terenu szkoły czy przedszkola w Mirosławcu zajmowała się firma, która wygrała przetarg na zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy Mirosławiec. Zdarzają się niekiedy sytuacje, w których to odśnieżaniem zajmują się woźne czy nauczycielki.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż każda z osób zarządzająca daną placówką samorządową może wykonywać czynności związane z utrzymaniem dróg i chodników. Gmina może zaproponować aby placówki w sezonie zimowym 2018/2019, zwróciły się z prośbą do firmy zajmującej się zimowym odśnieżaniem dróg i chodników o pomoc w odśnieżaniu na terenie szkoły czy przedszkola.

Radna Anna Turska poinformowała, iż w związku z planowanym wyjazdem w dniu 15 kwietnia 2018 r. do Filharmonii w Szczecinie „Limuzynką do Filharmonii” pojawiło się duże zainteresowanie wyjazdem wśród seniorów. Dodała, iż w przyszłej edycji projektu zostanie zwiększona liczba uczestników.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech złożył wniosek o postawienie lustra na drodze wojewódzkiej nr 177 po obu stronach skrzyżowania ulic Sprzymierzonych – Zamkowa w Mirosławcu.

Ad.15

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami
i sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne informacje do przekazania.

Ad.18

Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13 30 zamknął XXXIX sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                              Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 07-05-2018 10:21:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 07-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 07-05-2018 10:21:33