ZARZĄDZENIE NR 28

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

Na podstawie art.63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.1)) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.?poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu ul. Wolności 21, 78-650 Mirosławcu w następującym składzie osobowym:

1) Przedstawiciele organu prowadzącego:

- Monika Stąporek - Przewodnicząca Komisji,

- Dariusz Bartosik,

- Katarzyna Fajger.

2) Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

- Jolanta Będlin,

- Mariola Śmich,

- Teresa Malinowska.

3) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Mirosławcu:

- Agata Stefaniak,

- Aneta Jasnowska.

4) Przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Mirosławcu:

- Katarzyna Jurenc,

- Paweł Skrzeczkowski.

5) Przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej:

- Barbara Klimczyk.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1)Zm. 949 i 2203