ZARZĄDZENIE NR 29 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 29

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje dotyczące zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w dniu 24 maja 2018 r.

§ 3. Projekt zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 

1. Formą konsultacji jest spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. od godz. 10.00 do 10.30 w  Urzędzie Miejskim w Mirosławcu pokój nr 10.

2. Informacje o wynikach konsultacji opublikowane zostaną na stronach internetowych: www.bip.miroslawiec.pl          i www.miroslawiec.pl          oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Mirosławiec.

§ 5. 

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu zmiany programu wymienionego w § 1.

2. Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Pani Karolinie Suskiej.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Nr 29

Burmistrza Mirosławca

z dnia 16 maja 2018 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 29.pdf (PDF, 20KB) 2018-05-16 14:27:36 11 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chromińska 16-05-2018 14:27:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chromińska 16-05-2018 14:27:36