ZARZĄDZENIE NR 31

Burmistrza Mirosławca

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar Gminy Mirosławiec.

§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.

§ 4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

1) bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Mirosławiec,

2) udostępnienia projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 37 w Mirosławcu pokój nr 8 i pokój nr 10, na stronie www.bip.miroslawiec.pl i www.miroslawiec.pl.

§ 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 1czerwca do 14 czerwca 2018 r.,w tym ustala się termin bezpośredniego spotkania z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi na dzień 7 czerwca 2018 r. w godz. 1500 - 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności 37.

§ 7. Uwagi do projektu należy składać w pokoju nr 10 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl lub bezpośrednio na spotkaniu, o którym mowa w § 6.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 21 czerwca 2018 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl , www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31

Burmistrza Mirosławca

z dnia 24 maja 2018 r.

projekt uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu

Zalacznik1.pdf