Protokół z XL posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 roku r.

PROTOKÓŁ NR XL/2018

z XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 25 kwietnia  2018 r. w godz. 1100- 1340

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.
 1. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2017 roku.
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
 1. informacja Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018:
 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;
 2. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie sprawozdania.
 1. Informacja na temat udzielonych w 2017 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
 1. informacja Burmistrza Mirosławca;
 2. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
 3. dyskusja;
 4. przyjęcie informacji.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy”.
 7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XL Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów. Poinformował, że ze względu na niedyspozycję głosową Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny: radny Marcin Karczewski

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad, wniósł o wykreślenie pkt. 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy”.

Kolejne punkty porządku obrad otrzymałyby numerację następną.

W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku pkt. 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy”.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z  XXXIX Sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXIX Sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIX  sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa o zabranie głosu i przedstawienie najważniejszych informacji
z powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas na początku swojej wypowiedzi podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu. W dalszych słowach poinformował, iż w Powiecie Wałeckim sytuacja na drogach powiatowych po sezonie zimowym jest trudna. Pomimo rozpoczętych  remontów dróg, pojawiają się problemy związane z brakiem wykonawców na wykonywanie zadań remontowych. Dodał, iż jeśli warunki pogodowe będą dogodne, w najbliższych dniach ma rozpocząć się naprawa drogi powiatowej na odcinku  od Kol. Hanek do Jadwiżyna. Kwota, którą Powiat Wałecki ma przeznaczoną  na modernizacje i remonty dróg powiatowych wynosi ok. 10 mln zł. Poinformował, iż jeśli chodzi o przebudowę drogi powiatowej na odcinku Próchnowo - Bronikowo, to w 2018 roku poza opracowaniem projektu nic będą wykonywane prace remontowe. Droga na w/w odcinku jest w bardzo złym stanie technicznym. Dodał, iż  z informacji uzyskanych od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych droga zostanie poprawiona w ramach bieżących napraw, w miarę możliwości finansowych.  Dodał, iż nie udało się wyłonić w przetargu wykonawcy na remont i budowę warsztatów Zespołu Szkół Nr 3 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu. Przetarg został unieważniony, ponieważ zgłosił się jeden wykonawca, który przedstawił cenę wyższą niż była w kosztorysie.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym podpisania umowy o dofinansowanie projektu na utworzenie nowego zakładu pracy przez Pana Bogdana Białasa poprzez uruchomienie zakładu produkcyjno – montażowego oraz czy pojawią się dodatkowe miejsca pracy?

Bogdan Białas odpowiedział, iż zakład o powierzchni 1100 m2 powstanie na terenie nieruchomości przy ulicy Kołobrzeskiej w Wałczu i działać będzie w branży samochodowej. Według planów  zatrudnienie w nim znajdzie ok. 10 osób. Spółka BML zamierza uruchomić produkcję jeszcze w 2018 roku. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na w/w cel ma przekazać fundusze w ramach RPO WZ 2014-2020. Porozumienie obejmujące unijną pomoc podpisane zostało w Wałczu w piątek, 13 kwietnia 2018 roku.

Zakład produkować ma zabudowy specjalistycznych pojazdów typu śmieciarki czy myjki oraz pojazdy o innowacyjnych podwoziach z napędem elektrycznym marki URSUS. Unijne fundusze Urzędu Marszałkowskiego pozwolą firmie BML na pokrycie części wydatków związanych z zakupem nieruchomości z zabudowaniami oraz z remontem pomieszczeń biurowo-administracyjnych i technicznych, hali produkcyjnej oraz magazynu. Ponadto dzięki dotacji Programu Regionalnego przedsiębiorstwo zostanie także doposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia np. do obróbki stali.

Radna Anna Turska nawiązując do podpisania umowy na uruchomienie Centrum Aktywnej i Rodzinnej Turystyki Weekendowej w Wałczu przez członka Zarządu Województwa Annę Mieczkowską i prezesa G.P. PROJEKT Pawła Żebrowskiego zwróciła się  z zapytaniem czego dokładnie będzie dotyczyło to zadanie?

Bogdan Białas odpowiedział, iż na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, ponieważ nie uczestniczył w spotkaniach Zarządu Powiatu. Poinformował, iż na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu, w którym będzie uczestniczył  postara się udzielić odpowiedzi w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym pojawiających się roszczeń osób, które na drogach powiatowych uszkodziły swoje pojazdy.  

Bogdan Białas odpowiedział, iż drogi powiatowe podlegają ubezpieczeniu i wszelkie pojawiające się roszczenia należy zgłaszać. Dodał, iż procedura nie jest prosta, jednak w momencie kiedy dojdzie już do zdarzenia należy wezwać policję, sporządzić protokół i na tej podstawie można zgłaszać roszczenia o odszkodowanie.

Sołtys Toporzyka Katarzyna Chrobak poinformowała iż sama znalazła się w podobnej sytuacji i  otrzymała odpowiedź ze Starostwa Powiatowego, że z roszczeniem  należy zwrócić się  na drogę sądową.

Bogdan Białas odpowiedział, iż Starostwo Powiatowe nie jest odpowiedzialne za wypłatę odszkodowań, a  sprawę należy zgłaszać do Zarządu Dróg Powiatowych w Wałczu, które posiada  ubezpieczenie na drogi.

Sołtys Toporzyka Katarzyna Chrobak dodała, iż podczas  rozmowy telefonicznej prowadzonej z pracownikiem Zarządu Dróg Powiatowych otrzymała informację, iż należy zgłosić sprawę na drogę sądową.

Bogdan Białas odpowiedział, iż jego zdaniem nie można petenta odsyłać od razu na drogę sądową. Dodał, iż postara się wyjaśnić powyższą sprawę.

Radny Wasilij Głuscow w imieniu większości mieszkańców, którzy korzystają z drogi Bronikowo- Próchnowo- Piecnik zwrócił się z prośbą o poprawę stanu nawierzchni drogi na w/w odcinku.

Bogdan Białas poinformował, iż przekaże złożony wniosek do zarządcy drogi. 

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki nawiązując do kwoty w wysokości 10 mln zł, która jest  przeznaczona na remonty dróg powiatowych, zwrócił się z zapytaniem, czy w powyższej kwocie ujęte są również remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Mirosławiec?

Bogdan Białas poinformował, iż środki finansowe w większości będą wykorzystywane na modernizacje dróg na terenie  gminy Człopy i Tuczna. Drogi w Gminie Mirosławiec nie są w tym roku planowane do modernizacji.

W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za przybycie na posiedzenie RM
i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 1130 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas opuścił posiedzenie
Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 03.04.2018 r. – w Wałczu w siedzibie firmy Enea Operator odbyło się spotkanie mające na celu uzgodnienie programu prac dotyczących przebudowy linii napowietrznych zasilających teren miasta  Mirosławiec na linie kablowe. Rozpoczęły się już  prace dokumentacyjne dotyczące 3 odcinków tj.: ulicy Wolności od torów w stronę Kalisza Pomorskiego, ulicy Parkowej od Stadionu w kierunku Mirosławca Górnego oraz ulicy Spacerowej z przyległymi po lewej stronie ulicami: Hugo Kołłątaja i Staszica. Dodał, iż przygotowanie dokumentacji może potrwać ok. rok.   Poinformował, iż jeśli chodzi o ulicę Parkową w Mirosławcu pozwolenia na budowę zostały już wydane. Firma Enea Oświetlenie w tym roku będzie stawiała po drugiej stronie drogi słupy do oświetlenia ulicznego.

- 05.04.2018 r.- w Wałczu odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 05.04.2018 r.- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z projektantem w temacie budowy Remizy Strażackiej w Piecniku. Teren który pierwotnie   brany był  pod uwagę do budowy remizy został zmieniony na prośbę mieszkańców,  ponieważ mieszkańcy chcą pozostawić wcześniej planowany teren jako teren zielony do rekreacji. Dodał, iż został uruchomiony wariant kupna działki naprzeciwko terenu boiska szkolnego, gdzie jest zatoczka dla autobusów.

- 06.04.2018 r.- w Polsko-Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 40 –lecia działalności Domu Kultury w Człopie, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 07.04.2018 r. - odbyło się Walne Zebranie Ogrodów Działkowych Ikar w Mirosławcu Górnym, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 08.04.2018 r.- w Piecniku odbyło się szkolenie i ćwiczenia Ochotniczych Staży Pożarnych z województwa zachodniopomorskiego w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych w budynkach. Dodał, iż należy oddać wyrazy szacunku dla strażaków, którzy sami organizują szkolenia wraz z ćwiczeniami.

- 08.04.2018 r.- w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej pod kierunkiem instruktora śpiewu z Ośrodka Kultury Bartka Michalczyka.

- 09.04.2018 r.- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie z wykonawcą systemu nagłośnienia i przekazu nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej, wg nowych wytycznych  ustawy o samorządzie gminnym.

- 11.04.2018 r.- w Złotowie odbyło się posiedzenie  Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy. na modernizację  świetlicy w Łowiczu Wałeckim. Wniosek który będzie składany opiewa na kwotę 140 tys. zł Istnieje również możliwość pozyskania środków uzupełniających które pojawią się z programu Partnerstwa Ryb na kwotę ok. 120 tys. Pozyskane w ten sposób środki finansowe umożliwiłyby  uzupełnić kwotę do inwestycji w Łowiczu Wałeckim oraz wykonaniem placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piecniku.  Środku z Partnerstwa Ryb pojawią się prawdopodobnie w trzecim kartele 2018r.

- 12.04.2018 r.- w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego. Podczas spotkania omawiano możliwości stworzenia i funkcjonowania Klastra Energii dla Powiatu Wałeckiego.

- 15.04.2018 r.- w ramach projektu "LIMUZYNKĄ DO FILHARMONII"  współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla stowarzyszeń z terenu Gminy Mirosławiec zorganizowany został  wyjazd do Filharmonii Szczecińskiej im Karłowicza.

Piotr Pawlik podziękował i pogratulował Pani Anny Turskiej oraz Pani Leokadii Janczewskiej ze stowarzyszenia Cztery Pory Roku za miłą formę zorganizowania czasu wolnego dla stowarzyszeń.

- 17.04.2018 r.- w Szczecinie odbyło się Walne Zgromadzenie  Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania związane z otrzymaniem zgody na dalsze  funkcjonowanie  zarządu, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 17.04.2018 r.- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyło się spotkanie
z projektantem dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w m. Hanki. Pierwotna wersja sieci kanalizacyjnej zakładała poprowadzenie ścieków korektorem tłocznym z Hanek do oczyszczalni ścieków w Mirosławcu.  Po dokonaniu kalkulacji cenowej odprowadzania ścieków okazało się, że będą to bardzo wysokie kwoty. Wariant, który prawdopodobnie byłby zastosowany w m. Hanki będzie taki sam jak w m. Łowicz Wałecki, czyli zbiorniki bezodpływowe, a ścieki odbierane będą poprzez  wóz asenizacyjny.

Radny Józef Ryźlak  poinformował, iż jego zdaniem w m. Hanki warto byłoby zamontować dwa zbiorniki bezodpływowe.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostaną zamontowane dwa zbiorniki z uwagi na  lokalizację i wysokość wioski ma dwie część.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż:

- 17.04.2018 r.- w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie animacyjne dotyczące zasad uzyskania dofinansowania w ramach  „ Społecznik 2018” ze środków z Urzędu Marszałkowskiego. W przedstawionym programie  pojawiają się  dwa warianty. Pierwszy wariant zakłada możliwość uzyskania dofinansowania  w wysokości około  10 tys. Projekt skonstruowany jest  na kształt budżetu obywatelskiego będzie  głosowany na terenie  całego województwa zachodniopomorskiego.  Drugi wariant  jest na kwotę 3 tys zł, które przeznaczone są na małe, proste zadania. Konkurencja jest bardzo duża, w zeszłym roku z dwóch złożonych wniosków  do realizacji wyłoniony został jeden.

- 20.04.2018 r.- w Oddziale Zamiejscowym  Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu Górnym odbył się Konkurs recytatorski pt. „Bezpieczeństwo – ważna rzecz o tym każdy dzieciak wie”.

- 20.04.2018 r. w Złocieńcu odbyło się spotkanie w sprawie konkursu na dofinansowanie zagospodarowania terenu rzek  Drawy i Korytnicy;

- 20-23.04.2018 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyły się posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej;

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zakończone zostały prace dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej  w m. Orle. W chwili obecnej trwają podłączenia obiektów do sieci  w Próchnowie. Ponadto rozpoczęły się prace mające na celu równanie dróg gruntowych na terenie gminy Mirosławiec. W ramach ogłoszonych przetargów złożone zostały dwie oferty na budowę pomostu nad jeziorem Harcerskim.  Na daną chwilę są weryfikowane dokumenty jak również  wysyłane są pisma do  firm  o uzupełnienie dokumentacji. Wpłynęła  jedna oferta na remont drugiego pietra Szkoły Podstawowej w Mirosławcu. W dalszym ciągu trwają prace modernizacyjne na ujęciu wody w Mirosławcu. W dniu dzisiejszym nastąpiło ponowne ponowienie się przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Mirosławiec. Pierwszy przetarg został anulowany, ponieważ oferta która została złożona znacznie przekraczała zaplanowaną kwotę. 

Piotr Pawlik zaprosił zebranych na następujące wydarzenia:

03.05.2018 r.- na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbędzie się Niepodległościowy Bieg Kolorów z częścią imprezy 3Maj na Sportowo;

26.05.2018 r. –  zorganizowana zostanie kolejna edycja „Polska Biega”.

Piotr Pawlik poprosił przybyłych sołtysów, aby po zakończeniu posiedzenia Rady Miejskiej pozostali na sali sesyjnej w celu  omówienia nowej ustawy Prawo Łowieckie –szacowanie szkód.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym sprzedane zostały 4 działki niezabudowane uzupełniające na rzecz właścicieli działek przyległych.

 Ponadto zaprosił zebranych  pod siedzibę Ośrodka Kultury w Mirosławcu, gdzie obywa się kolejna akcja  Poboru Krwi.

Radna Anna Turska poinformowała, iż na stronie internetowej Mirosławca pojawiło się ogłoszenie dotyczące oferty dzierżawy gruntów pod inwestycję związane z odnawialnymi źródłami Energii. Zwróciła się z zapytaniem, czy   takie ogłoszenia można byłoby przekazać na tereny wiejskie.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż informacja będzie można przekazać na tablice ogłoszeń na terenach wiejskich.

Radna Anna Turska podziękowała za zauważenie wydarzenia związanego z zorganizowanym  wyjazdem do Filharmonii. Poinformowała iż ze strony  filharmonii przygotowywane są kolejne propozycję, z których będzie możliwość skorzystania.  

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem zadanie  dotyczące budowy  kanalizacji w m. Orle zostało zakończone, łącznie z zamontowaniem zbiornika.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż prace zostały zakończone wraz z ze zbiornikiem.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy oświetlenia na ulicy Lipowej w Mirosławcu?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż tematy w firmie Enea związane z uchwałami w sprawie przekazania na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w Szczecinie urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec oraz dokumentacji technicznej, trochę się pokomplikowały. Dodał, iż odbyć ma się spotkanie 21-22 maja 2018 r. z Enea Oświetlenie w temacie prac na terenie Mirosławca, natomiast dokumentacja na ulicę Lipową w Mirosławcu jest przygotowana.

Radna Urszula Stanisławska zwróciła się z zapytaniem czy  oświetlenie będzie znajdowało się tylko wzdłuż   ulicy Parkowej w Mirosławcu czy rozbudowany zostanie  również odcinek w stronę cmentarza?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż oświetlenie będzie rozbudowane także na odcinku do cmentarza żydowskiego.

Radna Anna Turska zwróciła się z zapytaniem czy zostały zrealizowane wszystkie dostawy pomocy dydaktycznych do szkół z terenu Gminy Mirosławiec  z realizowanego  Programu Cyfrowy Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż dostawy pomocy dydaktycznych do szkół jeszcze się nie zakończyły.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wysokości kwoty przeznaczonej na zadanie  "Nowoczesna szkoła - przebudowa Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych"?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota przeznaczona tylko i wyłącznie na prace budowlane, remont klatek schodowych, bez wyposażenia sal lekcyjnych wynosi 1 168470 zł.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki odnosząc się do planowanej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Hanki i wywozu nieczystości  zwrócił się z zapytaniem, czy taka sytuacja nie będzie miała wpływu na podwyższenie kosztów?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział jeśli nawet ścieki prowadzone byłyby kolektorem tłocznym również rodziłoby to zwiększenie kosztów. Każde podłączenie miejscowości do oczyszczalni generowało wzrost kosztów.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy nastąpi zmiana firmy odpowiedzialnej za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i czy wiąże się to ze wzrostem kosztów?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż prawdopodobnie wykonawca zadania nie ulegnie zmianie.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż w dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert. Następnie należy dokonać sprawdzenia dokumentacji.  Dopiero po zakończeniu wszelkich formalności wyłoniony zostanie wykonawca zadania.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż na daną chwilę zachodzi potrzeba rozliczania wszystkich kwoty za zebrane opady tj. wydatków ponoszonych między innymi na wynagrodzenia  osoby prowadzącej, systemem sms - powiadomienia, PSZOK. Wszystko to musi być  ujęte po stronie wydatków. Nie ma możliwości dodawania środków finansowych z budżetu gminy, gdy brakuje środków z opłat za gospodarowanie odpadami.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem, czy występują sytuacje w których to  mieszkańcy nie płacą za wywóz odpadów?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż pogorszyła się sytuacja ściągalności  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W chwili obecnej sprawy dotyczące  ściągania należności przekazywane są do Urzędu Skarbowego, gdzie i tak jest problem z wpływami środków.

W związku z brakiem dalszych pytań Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

  1. przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

O godz. 12 00   posiedzenie opuścił radny Grzegorz Plewa.  Obecnych na posiedzeniu
13 radnych.

Ad. 7

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirosławcu w 2017 roku.

 1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

 1. przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2017 roku.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.8

Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:

 1. informacja Kierownika MGOPS;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

 1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 1. dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

 1. przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Ad. 9

Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

  1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

  1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

  1. dyskusja;

Radna Anna Turska poinformowała, iż na stronie internetowej  Urzędu Marszałkowskiego pojawiła się informacja o kampanii pn. „Reaguj na Przemoc”. Zwróciła się z zapytaniem do Burmistrza Mirosławca, czy Gmina Mirosławiec bierze udział w/w kampanii?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż osobą, która może udzielić odpowiedzi na przedmiotowe pytanie jest Kierownik MGOPS w Mirosławcu Pani Danuta Czerniawska.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż gmina Mirosławiec bierze udział w kampanii „Reaguj na przemoc”. Przekazywane są ulotki do ośrodków o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz są dostarczane przez pracowników MGOPS. Dodała, iż w roku 2017 szkoła w Mirosławcu przeprowadziła happening w tematyce Reaguj na przemoc. W danym roku również będzie organizowane. O terminie kolejnego happeningu Radni zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

  1. przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad.10

Sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018:

  1. sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

  1. stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Anna Turska.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

  1. dyskusja;

Radna Anna Turska poinformowała, iż na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej dnia 24.04.2018 r. gościem była Asystent Rodziny Pani Magdalena Goluch-Brzeczko opowiadając o wykonywanej pracy i o problemach w gminie Mirosławiec jeśli chodzi o wspieranie rodzin.

Dodała, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są tylko tzn. „suchą treścią”.

Radny Janusz Beer dodał, iż warto byłoby dowiedzieć się co przedstawiła asystent rodziny podczas posiedzenia  Komisji Polityki Społecznej.

Danuta Czerniawska poinformowała, iż asystent rodziny opowiadała jak wygląda jej praca  z poszczególnymi rodzinami i  ile rodzin ma w chwili obecnej pod swoją opieką. Są takie rodziny że z uwagi na specyfikę danej rodziny, na brak umiejętności opiekuńczo – wychowawczych nie da się wielokrotnie zapobiec odebraniu dzieci z rodziny, przekazała informacje iż jest czasami niezbędne mimo że jest asystent rodziny nie uda się pozostawić dzieci w środowisku.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy do MGOPS przekazywane są informacje o sytuacji wychowawczej dzieci, które skierowane zostają do ośrodka opiekuńczego – wychowawczego?

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż prowadzona jest ścisła współpraca między asystentem rodziny a  wychowawcami ośrodka opiekuńczo – wychowawczym. Wspólnie jest ustalany plan dla rodziny biologicznej. Praca z rodziną musi być prowadzona pomimo tego, że niekiedy nie widać efektów wykonywanej pracy. Jeżeli dzieci są odebrane przez to że rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej, to w takiej sytuacji najprawdopodobniej dzieci nie wrócą do swoich rodzin, nawet jeśli przydzielony jest asystent rodziny.

O godz. 12 12  posiedzenie opuściłaXL  radna Anna Turska. Obecnych na posiedzeniu
12 radnych.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy dzieci przebywające w ośrodku mają kontakt ze swoimi rodzicami?

Danuta Czerniawska odpowiedział, iż kontakt jest umożliwiony, rodzic może odwiedzać swoje dzieci. Dodała, iż bardzo często  mówi się, że dzieci zostały odebrane od rodziców przez Pomoc Społeczną czy przez pracowników PCPR-u. Sytuacja wygląda tak że dzieci zostają dowiezione do ośrodka, natomiast decyzję o odebraniu dzieci rodzicom podejmowane są przez sąd. W przypadku, gdzie w rodzinie występuje  przemoc i jest ona udowodniona, to w takim wypadku dzieci rodzicom może odebrać pracownik socjalny w obecności Policji, czy pracowników służby zdrowia.  Odebranie dziecka przez pomoc społeczna bada sąd i  w ciągu 24 h rozstrzyga się dana sytuacja.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem czy osoby przesiadujące w okolicach sklepu Biedronka w Mirosławcu również są objęte opieką przez pracowników pomocy społecznej?

O godz. 1216 na posiedzenie Rady Miejskiej powróciła radna Anna Turska. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż pracownik socjalny odwiedza te osoby oferując pomoc, jednak osoby te nie są zainteresowane pomocą,  a na siłę osoby nie można zmusić do współpracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wysłania danej osoby na leczenie alkoholowe?

Danuta Czerniawska odpowiedział, iż trzeba udowodnić że dana osoba jest alkoholikiem. Osoba może sama podjąć leczenie, wystarczy tylko osobę nakłonić.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech dodał jak jest w sytuacji gdy osoba nie ma bliskiej osoby, rodziny?

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż należy złożyć wniosek że osoba sprawia zagrożenie, jest niebezpieczna dla swojej osoby, demoralizuje nie podejmuje pracy. Wniosek  może zgłosić rodzina czy służba do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr zwrócił się z zapytaniem czy obywatel może zgłosić taki problem?

Danuta Czerniawska odpowiedziała, iż obywatel może sprawę zgłosić odpowiedniej służbie policji, straży miejskiej, ale muszą być podane dowody.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji
w 2017 r. Uchwały Nr XV/138/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2016-2018:

  1. przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki podziękował Kierownikowi MGOPS w Mirosławcu Pani Danucie Czerniawskiej za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 1224 Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danuta Czerniawska opuściła posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad. 11

Informacja na temat udzielonych w 2017 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:

  1. informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

  1. stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

  1. dyskusja;

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat udzielonych w 2017 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

  1. przyjęcie informacji.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1225-1240

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych. Nieobecni: Iwona Kłos, Grzegorz Plewa oraz Marcin Karczewski.

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radny Józef Ryźlak poinformował, iż nie jest zadowolony w związku z proponowaną  zmianą siedziby obwodowej komisji wyborczej z m. Hanki do m. Bronikowo.

Radna Anna Truska zwróciła się uwagę, iż jej zdaniem nie ma konkretnego uzasadnienia dotyczącego zmiany siedziby komisji obwodowej z m. Hanki do m. Bronikowo. Przez wiele lat siedziba Komisji znajdowała się w Hankach, tylko podczas jednych z ostatnich wyborów miała miejsce zmiana siedziby,  która spowodowana  była wcześniejszą rezerwacją  świetlicy wiejskiej w Hankach.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest to centralne położenie miejscowości Bronikowo wobec innych miejscowości należących do przedmiotowego obwodu sprawia, że wyborcy będą mieć dogodniejsze warunki dojazdu do siedziby obwodowej komisji wyborczej w porównaniu do miejscowości Hanki, W przypadku miejscowości Próchnowo przeniesienie Komisji do m. Bronikowo ma duże znaczenie, ponieważ zmniejsza się odległość dojazdu mieszkańców  do siedziby komisji. Dodał, iż zmieniają się proporcje co do ilości mieszkańców: w m. Hanki jest  230 osób, które mogą głosować, w Próchnowie 154 osoby, w Bronikowie 105 osób. W m. Bronikowo kilkukrotnie znajdowała się siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej.

O godz. 1245 na posiedzenie Rady Miejskiej powróciła radna Iwona Kłos. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwości analizowania zmiany lokalu związanego z udziałem mieszkańców w wyborach?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o m.  Jadwiżyn, Sadowo czy Nieradź,  to jest mały udział mieszkańców w wyborach.. Dodał, iż jest to propozycja techniczna, która nie ma wpływu na  wybór  radnych.

Radna Anna Turska zgłosiła  wniosek o zmianę zapisu projektu uchwały dotyczącego przeniesienia siedziby obwodowej komisji wyborczej do m. Hanek z m. Bronikowo.

W związku z brakiem dalszych pytań propozycji zmian Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie wniosek Radnej Anny Turskiej.

Głosowanie:

Za-4

Przeciw-7

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska  w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, przy 4 głosach „za”, przy 7 głosach „przeciw” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących” nie przyjęła wniosku w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej do m. Hanki z m. Bronikowo.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Głosowanie:

Za-8

Przeciw-2

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 8 głosach „za”, przy2 głosach „przeciw” oraz przy 3 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XL/327/2018 w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XL/328/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XL/329/2018 w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały związany jest z nieruchomością przy ul. Dworcowej w Mirosławcu. Przejęcie nieruchomości od przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Oddział Gospodarki Nieruchomościami umożliwi Gminie realizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach zadań własnych w dziedzinie transportu tj: budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych stanowiących połączenie ulic Wolności, Dworcowej i Orlej.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy bez problemu PKP chce przekazać mienie?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż dokumenty są przygotowane. Do dokonania formalności niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.  

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XL/330/2018 w sprawienie odpłatnego przyjęcia nieruchomości na mienie komunalne.

                       W/w uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.     

 

Posiedzenie opuścił radny Józef Ryźlak o godz. 1250. Obecnych na posiedzeniu
12 radnych.

 

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota ujęta w przemieszczeniach wydatków na zabezpieczenie środków z przeznaczeniem  uregulowanie stanu prawnego nieruchomości na ul. Kościuszki i ul. Kościelnej w Mirosławcu, jest to  kwota, która pierwotnie zaplanowana była  na napisanie i przygotowanie wniosku na modernizację budynku na Stadionie Miejskim w Mirosławcu. Dodał, iż wniosek został przygotowany własnymi siłami z udziałem radnego Piotra Suchojada. Kwota została przemieszczona jako niewykorzystana, a zostanie wykorzystana na uregulowanie stanu prawnego działek, które pojawiły się jako problemowe przy tworzeniu projektu modernizacji ulic Kościuszki i Kościelnej w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem czy kwota w wysokości 150 tys. zł przeznaczona na organizację  Festiwalu Rysia w Mirosławcu obejmuje całkowity koszt imprezy, czy gmina również będzie dofinansowywać Festiwal?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż połowę kwoty co roku zabezpieczało się z środków budżetu, a druga połowa pozyskiwana była z programów unijnych albo z dofinansowań sponsorskich. Dodał, iż w tym roku sytuacja będzie taka sama.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

Głosowanie:

Za-10

Przeciw-0

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 10 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XL/331/2018 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok.

W/w uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.17

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania do powyższego.

Ad.14

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym informacji o cenie za wodę i ścieki?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż wniosek dotyczący wysokości stawek za wodę i ścieki  przygotowany przez spółkę ZECWiK jest modyfikowany. Zostało  wszczęte postępowanie w spółce  Polskich Wodach, jednak na chwilę obecną brak jest informacji zwrotnej.

Radny Janusz Beer dodał, iż mieszkańcy  dopytują się  jak duży będzie wzrost cen za wodę i ścieki.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż postępowanie nie jest zależne od gminy, ponieważ wniosek o zatwierdzenie wysłany został do Wód Polskich. Dodała, iż Gmina otrzymała  zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy wzorem innych gmin, na terenie miasta Mirosławiec zostanie  wydzielony  teren zielony,  gdzie będzie można spożywać alkohol?

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z zapytaniem do zebranych, czy posiadają  propozycje odnośnie wydzielenia  takiego terenu?

Radny Janusz Beer odpowiedział, iż jego zdaniem najlepiej byłoby wydzielić teren nad jeziorami.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż z uwagi na zmianę przepisów ustawy na kolejne posiedzenie Rady Miejskiej  zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie wyznaczenia punktów sprzedaży alkoholu.

Radna Anna Turska wniosła o przebudowę chodnika przy furtce nieruchomości nr 61 przy ul. Wolności w Mirosławcu w celu wyeliminowania różnicy poziomów (wysoki stopień) pomiędzy chodnikiem a dojściem do budynku.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki poinformował, iż przy remontowanym uskoku przy Przychodni Zdrowia w Mirosławcu pojawiły się dziury.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż na ulicy Polnej w Mirosławcu przy Przychodni Zdrowia będzie remontowana  nawierzchnia drogi, tylko trzeba poczekać aż teren trochę osiądzie.

Radna Anna Turska złożyła wniosek o postawienie dodatkowego kosza śmietnikowego na chodniku przy ulicy Wolności w Mirosławcu od torów w stronę Kalisza Pomorskiego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż za ustawienie koszy śmietnikowych wzdłuż ulicy Wolności w Mirosławcu odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i to do nich zostanie przekserowany złożony wniosek.  

Radna Anna Turska poinformowała, iż pojawił się program z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowe, gimnazjum oraz ponad gimnazjalnej przy współudziale samorządów. W szczególności gdzie w szkołach są klasy sportowe warto byłoby się zapoznać z wytycznymi  programu.

Dodała, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na rok 2018 do programu „Razem Bezpiecznie” na cztery cele: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, bezpieczne przejścia dla pieszych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii,a także ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa.

Radny Stanisław Pilc podziękował Radnej Annie Turskiej za zorganizowanie wyjazdu do Filharmonii w Szczecinie. Dodał iż, osoby które uczestniczyły w wyjeździe były pod ogromnym wrażeniem.

Radny Paweł Krawczyk wniósł o postawienie znaku bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ulicy Orlej w Mirosławcu. W dalszej kolejności zwrócił się z zapytaniem czy na terenie gminy są osoby zrzeszone należące do dawców szpiku?

Radna Anna Turska odpowiedziała, iż osoby zgłaszają się indywidualnie do DKMS.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż osoba z Mirosławca oddała szpik i w ten sposób pomogła drugiej potrzebującej osobie.

Radna Urszula Stanisławska wniosła o znak „Zakaz postoju” na odcinku od ulicy Parkowej w kierunku przejazdu kolejowego przy ulicy Orlej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż zostały przekierowane środki finansowe na wykonanie tego zadania i zostaną zamówione znaki.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki wspomniał, iż był składany wniosek o ustawienie przy skrzyżowaniu ulic Orla/Parkowa w Mirosławcu lustra, ponieważ samochody jadące z kierunku Mirosławca Górnego mają utrudniony wjazd na w/w skrzyżowanie.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż przygotowywany był już  projekt odnośnie postawienia lustra na wnioskowanym skrzyżowaniu. Został jednak odrzucony, gdyż osoby które opracowywały  projekt organizacji ruchu i ustawienia  lustra stwierdzili, że widoczność jest wystarczająca.

Radny Paweł Krawczyk  zwrócił się z zapytaniem, czy projekt organizacji ruchu na ulicy Zamkowej  w Mirosławcu został już zakończony?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż ulica Zamkowa w Mirosławcu w części, w której zamontowane ma zostać wyniesione przejście dla pieszych  jest w trakcie opracowania. Opracowywana jest także  koncepcja do pozostałej części ulicy Zamkowej, głównie chodzi o zmniejszenie ilości znaków.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z prośbą o przekazanie do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Wałczu informacji odnośnie opłat za zmianę nazwy ulicy, która została podjęta uchwałą.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, iż pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za gospodarkę komunalną przesłał informację do Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Wałczu. Dodała, iż jest to prawo miejscowe, ponieważ uchwała jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Radna Anna Turska wniosła o przestawienie znaku drogowego B-2 „Zakaz wjazdu” bliżej wjazdu znajdującego się przy skrzyżowaniu ulicy Wolności i Spokojnej w Mirosławcu oraz o odmalowanie Żubrów przy ulicy Wolności w Mirosławcu po sezonie zimowym.

Zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zajęcia komorniczego z tytułu podatku od nieruchomości mieszkańca gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż sprawa została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Sekretarz Gminy dodała, iż w chwili obecnej procedura jest w toku. Poinformowała, iż Radca Prawny może udzielić informacji jak wygląda prowadzona procedura.  

Radna Anna Turska poinformowała, iż jest to starsza osoba i jest to dla niej ciężka sytuacja.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż obowiązek podatkowy obowiązuje każdego mieszkańca i nie ma możliwości, aby ktoś unikał ich płacenia.

Radna Anna Turska dodała, że osoba nie chce się uchylić od spłaty tylko o rozłożenie kwoty na raty.

Skarbnik Gminy Alicja Michor poinformowała, że jeżeli podatnicy zgłaszają się do Urzędu to wszystkie sprawy odbywają się wg procedur obowiązujących przepisów prawa.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż została złożona skarga na postępowanie, która została przekazana zgodnie z procedurą do SKO. Kolegium Odwoławcze   rozstrzyga czy sprawa była prowadzona w prawidłowy sposób,  czy nie został popełniony błąd i czy ewentualnie zostanie cofnięte postępowanie.

Mecenas Krzysztof Chełkowski poinformował, iż jeżeli wpływa pismo od podatnika to musi być ono bardzo precyzyjnie sformułowane. Jeśli wniosek nie jest do końca sformułowany to wzywa się podatnika do uzupełnienia, oraz do uprawdopodobnienia jego złej sytuacji, która uzasadnia do zastosowanie ulgi w podatku. Podatnik na uzupełnienie pisma ma 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku do rozpoznania.  Nie płacenie podatków jest wyjątkiem od zasady. Tylko w szczególnych okolicznościach  Burmistrz Mirosławca może jako organ podatkowy wprowadzić jedną z ulg, ale żeby ją wprowadzić potrzebne są dokumenty o sytuacji życiowej. Jeżeli wniosek był nie kompletny musiało zostać złożone zawiadomienie o uzupełnienie. Jeśli chodzi o wszystkie dane, dokumenty które zostały złożone przez podatnika objęte są tajemnica skarbową. Dodał, iż osoby nie upoważnione nie powinny się pytać pracownika urzędu o szczegóły sprawy, chyba że podatnik udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania w sprawie podatkowej.

Radny Janusz Beer podziękował Radcy Prawnemu za przedstawienie procedur postępowania, ponieważ dzięki temu Radni dowiedzieli się jak wygląda cała procedura.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w przypadku prowadzonej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, kontrolerzy w pierwszej kolejności proszą o dokumenty związane z umorzeniami podatków, czy zostały prawidłowo udzielone wg obowiązujących procedur prawa.

Radca Prawny Krzysztof Chełkowski poinformował, iż umorzenie jest przywilejem organu podatkowego, którego udziela Burmistrz. Umorzenie  jest uznaniowe ale nie dowolne. Dodał, iż różnica polega na tym, że uznaniowość dotyczy sprawdzenia dokumentów, które wnioskujący przedstawi i na podstawie oceny zasadności zastosowana może zostać  ulga podatkowa.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż trzeba pamiętać, że bardzo często przy sprawach podatkowych kiedy pojawiają się  odwołania urzędnik nie może poradzić danej osobie jak ma postąpić, ponieważ potem po odwołaniu podatnik może wykorzystać sytuację przeciwko urzędnikowi. Urzędnicy w sprawach podatkowych muszą postępować konsekwentnie  według obowiązujących przepisów prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą przy Placu Wolności w Mirosławcu mają problem z zaparkowaniem w godzinach porannych samochodów. Samochody, również ciężarowe które są zaparkowane na parkingu często pozostawione są do godz. 15.00  a ilość miejsc parkingowych jest ograniczona. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest możliwość postawienia znaku o czasowości postoju samochodów?

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż odnośnie postawienia znaku trzeba zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad. Dodał, iż pojawiła się propozycja ze strony GDDKiA aby Gmina przejęła  ten teren i być może wtedy byłaby możliwość  regulowania czasu postoju samochodów np. parkometrem.

Rady Wasilij Głuscow wniósł o poprawę stanu technicznego drogi powiatowej na odcinku Bronikowo – Próchnowo – Piecnik z uwagi na liczne ubytki.

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki odnosząc się do możliwości otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ściągnięcie azbestu i wymianę kotłów zwykłych na gazowe poinformował, iż zainteresowani mieszkańcy kontaktowali się z WFOŚ  i otrzymali informację, że wnioski nie są  przyjmowane.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział iż wnioski nie są przyjmowane, ponieważ jeszcze nie został uruchomiony  program. Wnioski zostały zebrane z terenów wiejskich i jak tylko pojawi się informacja o możliwości złożenia wniosków, zostaną one złożone przez Gminę. Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki zwrócił się z zapytaniem w jakim czasie będzie doprowadzona kanalizacja i woda do działek budowlanych wykupionych przez mieszkańców od osób prywatnych?  

Burmistrz Mirosławca odpowiedział jeśli chodzi o ulicę Sprzymierzonych w Mirosławcu to przygotowany jest wniosek doprowadzenie sieci kanalizacyjnej ale nie wiadomo kiedy uda się go uruchomić. Uzależnione jest od zakończenia prac związanych z modernizacją ujęcia wody przez ZECWiK.

Dodał, iż wydawane  pozwolenia na budowę  będą już zawierały  obowiązek przyłączenia domu do przyłącza głównego gminnego.

O godz. 1334 na posiedzenie Rady Miejskiej powrócił radny Grzegorz Plewa. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

 

Ad.19

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami i sprawy bieżące.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Różycki poinformował, iż z Prokuratury Rejonowej w Wałczu  wpłynęło pismo dotyczące uchylenia § 7, 8 i 17 załącznika nr 1 do Uchwały nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27.02.2012 r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż jest to systemowe postępowanie Prokuratora. Chodzi głównie o zapis, że regulamin organizacyjny Biblioteki opiniowany jest przez organizatora czyli Burmistrza. W ustawie o instytucjach kultury jest zawarty  taki zapis, natomiast   w ustawie o bibliotekach nie ma. Prokurator Rejonowy jest zdania, że powinno się postępować według zapisów ustawy o bibliotekach i żeby regulamin organizacyjny nie był opiniowany przez Burmistrza.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż do Biura Rady wpłynęło pismo z Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom m. Dębsko, którzy w wyniku pożaru domu stracili dach nad głową. Ponadto do Burmistrza Mirosławca wpłynęło pismo z Urzędu Gminy Wierzchowo również w sprawie udzielenia pomocy finansowej pogorzelcom.  

Wiceprzewodniczący Grzegorz Różycki zwrócił się do radnych z prośbą, aby przemyśleli sprawy udzielenia pomocy finansowej poszkodowanym.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż procedura jest taka że gmina przekazuje pomoc finansową gminie, a później gmina przekazuje pogorzelcom. Natomiast pytanie jest takie czy gmina ma fundusze na powyższy cel, i jeżeli Rada Miejska  zadecyduje o wsparciu powyższych gmin, to czy mają zostać  przygotowywane projekt uchwał?

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem co było przyczyną tych wydarzeń?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w Dębsku przyczyną pożaru było zwarcie  instalacji elektrycznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej dodał, iż sytuacja w m. Dębsko jest mu znana, gdyż rozmawiał z sołtysem tej miejscowości. W chwili obecnej   sytuacja wyjaśniania jest  z firmą Eneą, gdyż najprawdopodobniej na głównym zasilaniu doszło do pożaru.

Radny Stanisław Wiese poinformował, iż na terenie Gminy Mirosławiec  są również osoby potrzebujące, którym dachy się rozwalają.

Radny Piotr Suchojad dodał, iż w pierwszej kolejności gmina powinna pomagać  mieszkańcom swojej gminy.

Radny Janusz Beer poinformował, iż na posiedzeniach komisji w maju można przeprowadzić dyskusję na temat udzielenia pomocy finansowej. Jeśli  radni zdecydują o udzieleniu pomocy, to powinno zebrać się środki i dobrowolnie przekazać.

Ad.18

Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1340 zamknął XL sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                      Przewodniczący Rady Miejskiej:

 

Urszula Dmytrasz                                              Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-06-2018 13:54:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 15-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-06-2018 13:54:31