Mirosławiec, dnia 22 czerwca 2006

OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY

o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.l77 ze zmianami) na wykonanie inwestycji:

,, Malowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Mirosławcu''

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Zespół Szkół w Mirosławcu, ul. Wolności 21, 78-650 Mirosławiec tel. (067)25 95 021

 1. Określenie trybu zamówienia.

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro.

 1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3 Sekretariat od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 10 zł. (plus koszty przesyłki)

Prowadzący postępowanie: Dyrektor ZS w Mirosławcu Andrzej Sudnikowicz (tel. 067 259 50 21) upoważniony do porozumiewania z oferentami Dariusz Malinowski podinspektor UGiM Mirosławiec tel. (067) 259 62 62

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 1. Nomenklatura

 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot

  45442100-8

  1. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

  Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie powierzchni pod malowanie i malowanie sufitów, ścian, stolarki drzwiowej, szafek, kaloryferów, poręczy itp. farbami elulsyjnymi lub olejnymi w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Mirosławcu. Zamówienie obejmuje wymalowanie pomieszczeń farbą w ilościach 1.566,5 dm3 farby emulsyjnej oraz ok. 369 dm3 farby olejnej. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

  Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  1. Termin wykonania zamówienia;

  20-08-2006 r.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnionych warunków;

  1. Podpisane załączniki do SIWZ

  1. Informacja na temat wadium;

  Wymagane wniesienie wadium równe kwocie 500,00

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

  Cena (koszt) - 100%

  1. Miejsce składania ofert;

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 3 Sekretariat w terminie do dnia 04 lipca 2006 r. do godz. 10:50.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lipca 2006 r. w siedzibie zamawiającego pok. nauczycielski Nr 1 o godz. 11:00.

  1. Termin związania ofertą.

  Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

  1. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

  1. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej.

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem. Przy przesłaniu dokumentów faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Załączniki do pobrania

1 SIWZ_2006.doc (DOC, 15KB) 2006-06-21 18:29:55 277 razy
2 Kosztorys_malowanie_Szko_y_w_Miros_awcu_.KST (KST, 27KB) 2006-06-21 18:29:55 282 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciechowski Tomasz 21-06-2006 18:29:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciechowski Tomasz 21-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Wojciechowski Tomasz 21-06-2006 18:29:55