ZARZĄDZENIE NR 28 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na 'Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec".

Zarządzenie Nr 28/06
Burmistrza Mirosławca

z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenie jej zadań na "Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec"

Na podstawie art. 19 ust.1, art.20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r.  Nr 19 poz. 177 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić w dniu 11 maja 2006 r. o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony na "Ubezpieczenie mienia Gminy i Miasta Mirosławiec" po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Miroslawiec oraz na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (www.miroslawiec.pl).

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2006 r. o godz. 11:50, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec .

3. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:        

* cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 70%

* zaakceptowane klauzule dodatkowe - 20%

* oferowane franszyzy i udziały wlasne - 10%       

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1. Dariusz Malinowski - Podinspektor - Przewodniczący Komisji

2. Tadeusz Łosin  - Inspektor - Sekretarz Komisji

3. Jan Turski  - Członek Komisji

4. Bogusława Skrzypczyk - Inspektor - Członek Komisji

5. Aleksander Matusiak - Inspektor - Członek Komisji

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy Komisji.

2. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuję specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spelnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystnieszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych glos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej  Dariuszowi Malinowskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 28.pdf (PDF, 29KB) 2013-10-22 08:56:19 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 26-07-2006 08:27:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 08:56:19