ZARZĄDZENIE NR 49 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 49/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 14 lipca 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirośławiec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8  marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz, 1591 ze zm.), art. 34 ust.1, art.35 i art. 37 ust.2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592), Uchwały Nr XXXI/158/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przez okre 21 dni tj. do 7 sierpnia 2006 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 49/2006
Burmistrza Mirosławca
z dnia 14 lipca 2006 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Mirosławiec

I. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 13667.

2. Działka nr 658/6 położona w Mirośławcu przy ul. Słowackeigo.

3. Powierzchnia 934 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirośławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg.

7. Cena wywoławcza - 15 100 zł., słownie: piętnaście tysięcy sto zł 00 gr. ( Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT).

8. Cena uzyskana na przetargu platna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr - brak.

2. Działka nr 384/2 położona w strefie rolnej Miroslawca, obręb nr 34.

3. Powierzchnia 0,70 ha.

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirośławiec przeznaczona była na cele rolne.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg.

7. Cena wywoławcza -4 000 zł., słownie: cztery tysięce zł 00 gr.

8. Cena uzyskana na przetargu platna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

III. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr - brak.

2. Działka nr 629/7  położona w Mirosławcu.

3. Powierzchnia 955 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirośławiec przeznaczona była na cele ogrodnicze.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg.

7. Cena wywoławcza - 3 000 zł., słownie: trzy tysięce zł 00 gr.

8. Cena uzyskana na przetargu platna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

IV. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 10413.

2. Działka nr 119/15 położona w Mirosławcu przy ul. Orlej.

3. Powierzchnia 773 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirośławiec przeznaczona była na cele przemyslowo-produkcyjne.

6. Forma sprzedaży - własność - bez przetargu - działak uzupełniająca na rzecz współwłaścicieli działek nr 119/2, 119/1, 120/3 i 120/4.

7. Wartość nieruchomości  - 8 642 zł + 22% VAT

Dokuemnatacja - 951,60 zł. z VAT.

Osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą skladac wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 49.pdf (PDF, 36KB) 2013-10-22 14:12:57 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 26-07-2006 08:39:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 14-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 14:12:57