Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 44 /2004

Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 15 listopada 2004 r.

( PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2005 r.)

Uchwała Nr / /2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 119, art.120, art.121 ust.1, pkt 1 i pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135 ) oraz uchwały Nr X / 72 / 2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta

( załącznik nr 1 ) w wysokości - 11.617.681

z tego:

 1. Dochody związane z realizacją zadań własnych

( załącznik nr 2 )w wysokości - 10.224.141

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na

sprzedaż napojów alkoholowych (art.18 1 ustawy o

wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

( art.11 1 cyt. ustawy), ( załącznik nr 3 ) - 80.000 zł

 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej innych zadań zleconych

ustawami w wysokości - 1.393.540

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta

( załącznik nr 5 ) w wysokości - 10.733.497

z tego:

 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych - 9.339.957

( załącznik nr 6 )

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów

Alkoholowych ( załącznik nr 7 ) w wysokości - 80.000 zł

 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

ustawami w wysokości - 1.393.540

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości

gminy na podstawie porozumień w wysokości - 40.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości - 884.184 zł

przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy i Miasta

z przeznaczeniem na spłatę rat w wysokości: - 884.184 zł

- kredytu w BGŻ Wałcz - 112.500 zł,

- kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec - 325.800 zł,

- kredytu w BOŚ Koszalin - 445.884 zł

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 105.373 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości - 43.198 zł,

przeznaczoną na dofinansowanie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Zespołu Szkół w Piecniku.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 10.

§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego jednostki budżetowej oraz przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie

z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 i 12a.

§ 9. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu przeznaczoną na:

 1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie - 488.000 zł

§ 10. Ustala się dotację dla ( instytucji kultury ) Ośrodka Kultury

w Mirosławcu (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej ) przeznaczoną na:

  1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie - 300.000 zł

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym dla organizacji ( stowarzyszeń ) pozarządowych

w kwocie ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 13 - 80.000 zł,

z tego na:

   1. Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych w wysokości - 5.000 zł,

   2. Dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej

w wysokości - 75.000 zł,

z tego na:

w tym na wynagrodzenie trenera - 40.000 zł,

§ 12. Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa

Powiatowego w Wałczu ( art. 117a ustawy o finansach publicznych) przeznaczoną dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

w wysokości - 40.000 zł,

na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

§ 13. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005 - 2008 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty - 500.000 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

 1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 2. Zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym do wysokości - 350. 000 zł.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-12-2004 11:33:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-12-2004 11:33:49