Wybory do Sejmu i Senatu RP 9 października 2011 r.– spis wyborców

1.    DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓWWyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje po złożeniu wniosku na piśmie do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do 26 września 2011 r. ( wzór wniosku nr 1).

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów jest dopisywany do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca przebywania na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do 4 października 2011 r. ( wzór wniosku nr 2 ).

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę  w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia  i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania są dopisywani na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów, chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie ( wzór wniosku nr 3 ).

2.    ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na  wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (wzór wniosku nr 4 ),  zaświadczenie o prawie do głosowania,  na podstawie którego można zagłosować  w dowolnym obwodzie głosowania na terenie kraju i za granicą.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę.  

W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika (wzór upoważnienia nr 1 ).

 Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 7 października 2011 r.      

3.    UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów, tj. od 19 września 2011 r. do 3 października 2011 r. Każdy z wyborców może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.(wzór wniosku nr 5). Na żądanie wnioskodawcy informacja jest udzielana pisemnie.  


4.    Miejsce złożenia dokumentów.

Urząd Gminy i Miasta
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec


5.    Opłaty

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

6.    Terminy i sposób załatwienia.

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się natychmiast po złożeniu wniosku. Udostępnianie spisu wyborców następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
Pokój  nr 4, Urząd Gminy i Miasta  ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

Poniedziałek-piątek

Godz. 7.30.-15.30      


7.    Podstawa prawna.

•    Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 ze zm.)
•    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca           2011 r. w sprawie spisu wyborców ( Dz. U. z 2011 r. Nr 158 poz. 942).
•    Postanowienie Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP ( Dz. U. z 2011 r. Nr 162 poz. 978).  

8.    Tryb odwoławczy.

Każdy może wnieść do Burmistrza reklamację na nieprawidłowości w spisie wyborców. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 2 dni od daty jej wniesienia a decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie ze spisu wnoszący reklamację lub osoba skreślona ze spisu może wnieść, w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do Sądu Rejonowego w Wałczu.


                                                                                                 Burmistrz Mirosławca

                                                                                                    -/- Piotr Pawlik

   
Informację przygotowała:

Monika Stąporek

Sekretarz Gminy i Miasta
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 12-09-2011 12:45:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Kędzia 12-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 15-09-2011 10:57:16