INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 9 lipca 2015 r. o wynikach konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej

INFORMACJA BURMISTRZA MIROSŁAWCA

z dnia 9 lipca 2015 r.

o wynikach konsultacji społecznych

w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie § 13 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec oraz Zarządzenia Nr 54 Burmistrza Mirosławca z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację  o wynikach konsultacji  społecznych  w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej

1. Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec w dniach od 17 do 30 czerwca 2015 r.  

2. Konsultacje obejmowały mieszkańców Gminy  Mirosławiec.                                        

3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem  uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej zostało zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miroslawiec.pl),  na stronie internetowej www.miroslawiec.pl oraz samo ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.

4.W dniu 23 czerwca 2015 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odbyły się  2 spotkania dot. projektu  uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu  w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Gminy Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej z:

1) z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) w spotkaniu udział wziął 1 przedstawiciel organizacji pozarządowej,

2) z mieszkańcami Gminy Mirosławiec - w spotkaniu udział wzięło 2 mieszkańców Gminy Mirosławiec.

5. Uwagi do projektu uchwały można było składać w pokoju nr 109 w Urzędzie Miejskim  w Mirosławcu, poprzez pocztę elektroniczną na adres urzad@miroslawiec.pl oraz bezpośrednio na spotkaniu.

6. Podczas trwania konsultacji społecznych w dniu 26 czerwca 2015 r. Pracowania Pozarządowa z Koszalina  zgłosiła opinię Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej do projektu uchwały, w której zaproponowano:

- w § 3 ust. 3 pkt i zmienić brzmienie tego punktu poprzez wskazanie w nim, że dotyczy on sytuacji „składania wniosku” oraz rezygnację ze sformułowań „osoby fizyczne” oraz „nieformalne grupy mieszkańców” i zastąpienie zapisem o treści „w przypadku wniosku składanego przez mieszkańców – pisemne oświadczenie wszystkich osób realizujących inicjatywę lokalną ( wskazanych w części 5a wniosku o realizację zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej) potwierdzające ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego”,

-  w załączniku nr 2.1 zmienić tytuł trzeciego wiersza w tabeli załącznika i zamiast sformułowania „udział procentowy” wpisać „udział ( wstawić x przy właściwym rodzaju zaangażowania, zgodnie z informacjami zawartymi w części 8 wniosku o realizację zadania publicznego w Gminie Mirosławiec w ramach inicjatywy lokalnej)”.

Powyższe uwagi  zostały uwzględnione i proponowane zmiany zostaną naniesione do zapisów konsultowanego projektu uchwały.

                                                                                               

                                                                                          Burmistrz Mirosławca

                                                                                              /- / Piotr Pawlik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 10-07-2015 12:44:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 09-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 27-11-2015 14:00:24