UCHWAŁA NR XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosłwiec stałych obwodów głosowania oraz


Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosłwiec stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz. U. Nr 142 poz.1591 zm : Dz. U. z 2002, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.30 ust.2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz.602 ze zm) Zarządzenia Nr 104 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2002r. w spawie ustalenia liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rad Powiatów i Rad Gmin województwa zachodniopomorskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 21 poz. 365) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XXX/174/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie; utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic wprowadza się zmianę

w załączniku nr.1 w kolumnie 2 wiersz 4 otrzymuje brzmienie „ Mirosławiec Górny”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miroslawiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta oraz na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych.

Uzasadnienie

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości ( Dz.U. z 2003 r. Nr 229 poz.2288 ) ustalono nazwę miejscowości „Mirosławiec Górny” , która zastąpiła zwyczajowo używaną nazwę „Osiedle XXX- lecia LLP”.

W związku z powyższym należy dokonać zmiany nazewnictwa w uchwale o utworzeniu na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wroński Robert 23-11-2004 09:40:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wroński Robert 23-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Wroński Robert 23-11-2004 09:40:20