BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

 

Od 4 stycznia 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Mirosławcu  (ul. Parkowa 1, I piętro) funkcjonować będzie Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dzień tygodnia

Godziny pracy punktu

Czas pracy punktu

Poniedziałek

08:00-15:00

Wtorek

10:00-18:00

Środa

10:00-15:00

Czwartek

X

Piątek

X

 

Punkt będzie działał w ramach porozumienia Gminy Mirosławiec  z Powiatem Wałeckim a usługi świadczyć będzie radca prawny Pani Ewa Burchard-Korzenko.

Nieodpłatna pomoc prawna podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)  przysługuje osobom fizycznym:

1)  którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)  które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)  które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)  które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)  które nie ukończyły 26 lat, lub

6)  które ukończyły 65 lat, lub

7)  które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

     Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)  z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

                       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 31-12-2015 12:42:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 31-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 31-12-2015 12:42:01