UCHWAŁA NR XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Dz. Urz. Woj.Zachpom. 2016 r. 4059

Uchwała Nr XXIII/192/2016
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz.446 i 1579),  oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.. U. z 2015 r. poz. 613, zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 183, poz. 1215, z 2015 r. poz. 251, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228, poz. 1579, M. P. z 2015 r. poz. 722 i poz. 723) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną  z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Mirosławiec.

§ 2. Stawka  opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/184/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-11-2016 09:15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 29-11-2016 09:15:35