Mirosławiec 22 czerwca 2006

OGŁOSZENIE - PRZETARG NIEOGRANICZONY

o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.l77) na wykonanie inwestycji:

,,Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo - I Etap''

 1. Nazwa i adres zamawiającego.

Gmina i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec tel. (067)25 95 042

 1. Określenie trybu zamówienia.

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 60.000 euro.

 1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 8, lub za zaliczeniem pocztowym za kwotę 10 zł. (plus koszty przesyłki)

Prowadzący postępowanie: podinspektor Dariusz Malinowski (tel. 067 259 62 62)

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://bip.miroslawiec.pl/dokumenty/126

 1. Nomenklatura

 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot

  45400000-1

  1. Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

  Przedmiotem zamówienia jest: remont świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo gm. Mirosławiec na dz. Nr 33. Remontowany budynek to wolnostojący, parterowy niepodpiwniczony obiekt z dachem dwuspadowym wybudowany w technologi tradycyjnej. Romont obejmuje I etap realizacji inwestycji polegający na remoncie dachu poprzez wymianę elementów konstrukcyjnych, pokrycia dachowego i wykonanie orynnowania, przemurowanie kominów, oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Prace należy wykonać zgodnie z dokimentacją projektową i sztuką budowlaną.

  Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej;

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  1. Termin wykonania zamówienia;

  30-08-2006 r.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnionych warunków;

  1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca musi złożyć, następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi robót objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.

  2. Aktualne zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego wystawione.

  3. Aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. .

  4. Podpisane załączniki do SIWZ

  1. Informacja na temat wadium;

  Wymagane wniesienie wadium równe kwocie 1.500,00

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

  Cena (koszt) - 100%

  1. Miejsce składania ofert;

  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 1 w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r. do godz. 10:50.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2006 r. w siedzibie zamawiającego pok. Nr 110 o godz. 11:00.

  1. Termin związania ofertą.

  Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.

  1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

  Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

  1. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

  1. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej.

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem. Przy przesłaniu dokumentów faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  Załączniki do pobrania

  # Nazwa pliku Data dodania Pobrano
  1 zalacznik Spis_dzialow_I_ETAP.rtf 2006-06-22 08:33:58 pobrano 270 razy
  2 zalacznik Przedmiar_I_ETAP.rtf 2006-06-22 08:33:58 pobrano 467 razy
  3 zalacznik UWAGA_WA_NE.doc 2006-06-22 08:33:58 pobrano 286 razy
  4 zalacznik SIWZ__wietlica_Jab_onowo.doc 2006-06-22 08:33:58 pobrano 294 razy

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Wojciechowski Tomasz 22-06-2006 08:33:58
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciechowski Tomasz 22-06-2006
  Ostatnia aktualizacja: Wojciechowski Tomasz 22-06-2006 08:36:35