Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie - II etap

Mirosławiec: Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie - II etap
Numer ogłoszenia: 149763 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie - II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: a) wymiana istniejących okien; b) wykucie i poszerzenie otworów drzwiowych; c) wykonanie nowej ścianki działowej; d) wyburzenie ścianki działowej w w.c.; e) remont posadzek; f) wymiana kanału wentylacyjnego; g) remont tynków i okładzin; h) malowanie pomieszczeń; i) remont instalacji elektrycznych; j) remont instalacji wodno - kanalizacyjnej; k) wymiana istniejących zewnętrznych krat zabezpieczających; l) montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem; wykonanie pomiarów elektrycznych, prób szczelności, sporządzenie protokołów z wykonanych pomiarów i prób.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium należy wnieść w wysokości: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w terminie do dnia 28.07.2014r. do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 2) zmianę wynagrodzenia; 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy; 4) zmianę dotyczącą przedmiotu umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych; 5) zmianę sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących realizacji Projektu. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; 2) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, których realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 3) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne np. intensywne opady deszczu, śniegu, wichury, wzrost poziomu wód, powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 4) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 5) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np. warunki gruntowo - wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; 6) w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy; 7) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy; 8) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót; 9) wskutek siły wyższej wystąpi konieczność wstrzymania robót i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót; 10) przedłużenia procedury uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie Strony aneksu do umowy, na piśmie pod rygorem nieważności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie - II etap
Numer ogłoszenia: 177599 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149763 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w Bronikowie - II etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie: wymiany istniejących okien, wykucie i poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie nowej ścianki działowej, wyburzenie ścianki działowej w w.c., remont posadzek, wymiana kanału wentylacyjnego, remont tynków i okładzin, malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznych, remont instalacji wodno - kanalizacyjnej, wymiana istniejących zewnętrznych krat zabezpieczających, montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.10.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32245,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamowieniu.pdf 2014-07-10 11:33:16 975KB 279 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:34:58 4.9MB 151 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:35:15 47.KB 139 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:35:30 34KB 132 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:35:45 31.KB 131 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:36:00 44KB 133 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz najwazniejszych robot.doc po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:36:16 36KB 136 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:36:32 35KB 136 razy
8 Zalacznik nr 6a do SIWZ - oswiadczenie o posiadaniu uprawnien.doc po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:36:52 37.KB 134 razy
9 Zalacznik nr 7 do SIWZ - projekt zobowiazania podmiotu trzeciego.doc po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:37:10 36.KB 121 razy
10 Zalacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy.pdf po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:37:58 1.8MB 138 razy
11 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany, branza budowlana.pdf po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:39:12 3.0MB 146 razy
12 Zalacznik nr 10 do SIWZ - STWiORB, branza budowlana.pdf po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:39:29 33.KB 140 razy
13 Zalacznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf po terminie otwarcia ofert 2014-07-10 11:39:46 84.KB 177 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf 2014-08-07 14:59:44 531KB 281 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 10-07-2014 11:33:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 10-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 19-08-2014 09:28:52