Wykonanie ogrodzenia pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia p.n.:"Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym"

Mirosławiec: Wykonanie ogrodzenia pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym
Numer ogłoszenia: 284077 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej części ogrodzenia pod potrzeby rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mirosławcu, na które składają się: 159,5 m ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych, brama przesuwna systemowa szer. 5,0 m oraz furtka szer. 1,2 m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie posiadanej wiedzy i doświadczenia, wymagane jest, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotą obejmującą wykonanie ogrodzenia, o wartości nie mniejszej jak 10.000,00 zł wraz z podatkiem VAT. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie odpowiedniego potencjału technicznego Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest, aby Wykonawca złożył oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie przez zamawiającego na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując zasadę spełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów umowy: a) termin wykonania zamówienia: podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego. b) terminy płatności: nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji, zmieniającego zasady i terminy jej realizacji, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) przedmiot zamówienia: aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, e) wynagrodzenie umowne: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, f) innych postanowień umowy: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, zmiany wynikające z oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miroslawiec.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, sekretariat - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Mirosławiec: Wykonanie ogrodzenia pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym
Numer ogłoszenia: 322527 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284077 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia pod potrzeby realizowanego przedsięwzięcia pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej części ogrodzenia pod potrzeby rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mirosławcu, na które składają się: 159,3 m ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych, brama przesuwna systemowa szer. 5,0 m oraz furtka szer. 1,2 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S.C. Robót Publiczno Drogowych L.Romańczuk, H.Kiepiela, J.Wesołowski, ul. Sprzymierzonych 62, 78-650 Mirosławiec, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25894,49 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31384,08

 • Oferta z najniższą ceną: 30693,71 / Oferta z najwyższą ceną: 36285,00

 • Waluta: PLN.


Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 280KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 14:05:47 280KB 184 razy
2 Ogrodzenie_MirosA_awiec.pdf (PDF, 149KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 14:19:18 149KB 133 razy
3 Opis_ogrodzenie.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 14:07:42 81.KB 134 razy
4 Przedmiar_robA_t_ogrodzenie.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 14:07:53 59.KB 139 razy
5 Lokalizacja_furtki.pdf (PDF, 406KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-10-28 14:07:02 406KB 127 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania_1.doc (DOC, 50KB) 2011-11-08 10:35:07 50KB 300 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_24.11.2011_r..pdf (PDF, 115KB) 2011-12-07 14:55:19 115KB 271 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 28-10-2011 14:05:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 28-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 07-12-2011 14:55:19