Roboty dodatkowe na zadaniu p.n.: "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym"

Mirosławiec: Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym
Numer ogłoszenia: 284209 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty remontowe w istniejących obiektach: a) remont chodnika i dojść do budynku BO i ZRS oraz podjazdu (pochylni) do warsztatu i garażu w budynku BO, b) Roboty branży budowlanej w budynku obsługi (BO), c) Roboty branży budowlanej w budynku urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków (B1), d) Roboty branży budowlanej w budynku urządzeń odwadniania i wapnowania osadu (B3) e) Roboty branży elektrycznej, f) Roboty branży budowlanej w komorze stabilizacji osadu (KSO).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.40.00.00-1, 45.31.51.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Dotyczy robót nie objętych dotychczasowym zamówieniem, a ich wartość nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia. Ze względów technicznych (brak możliwości współdziałania dwóch wykonawców na tych samych obiektach, przy dodatkowo czynnej oczyszczalni ścieków) oraz kosztowych (wprowadzenie nowego wykonawcy powodowałoby konieczność tworzenia dodatkowego zaplecza budowy i ponoszenia dodatkowych kosztów organizacyjnych, co miało by wpływ na wyższy koszy wykonania samych robót), udzielenie zamówienia wykonawcy dotychczasowemu jest zasadne

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Konsorcjum Firm: Pełnomocnik: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o. Partner: ELEKTROMONT Sp. z o.o., ul. Podmiejska 15c, 66-440 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

 

Mirosławiec: Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym
Numer ogłoszenia: 311107 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284209 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, faks 67 2595501.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty remontowe w istniejących obiektach: a) remont chodnika i dojść do budynku BO i ZRS oraz podjazdu (pochylni) do warsztatu i garażu w budynku BO, b) roboty branży budowlanej w budynku obsługi (BO) - część 1 I część 2, c) Roboty branży budowlanej w budynku urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków (B1), d) Roboty branży budowlanej w budynku urządzeń odwadniania i wapnowania osadu (B3), e) Roboty branży elektrycznej, f) Roboty branży budowlanej w komorze stabilizacji osadu (KSO), g) Roboty branży sanitarnej w budynku obsługi (BO)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9, 45.40.00.00-1, 45.31.51.00-9, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. - Pełnomocnik ELEKTROMONT Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 15c, 66-440 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228402,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 267844,80

 • Oferta z najniższą ceną: 267844,80 / Oferta z najwyższą ceną: 267844,80

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie dodatkowe dla dotychczasowego wykonawcy robót budowlanych, nieprzekraczające łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia. Są to roboty dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (postępująca degradacja obiektów od czasu opracowania dokumentacji projektowej). Powierzenie tych robót innemu wykonawcy jest niewskazane, zarówno ze względów technicznych (brak możliwości współdziałania dwóch wykonawców na tych samych obiektach, przy dodatkowo czynnej oczyszczalni oraz ze względu na przyszłą odpowiedzialność gwarancyjną) oraz gospodarczych (kosztowych), gdyż wprowadzenie nowego wykonawcy powodowałoby konieczność tworzenia dodatkowego zaplecza budowy i ponoszenia dodatkowych kosztów organizacyjnych, co miało by wpływ na wyższy koszy wykonania samych robót


 


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 28-10-2011 14:29:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 28-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 29-11-2011 08:31:59