Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Wałecki

Mirosławiec: Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Wałecki
Numer ogłoszenia: 319287 - 2011; data zamieszczenia: 06.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Wałecki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe w zakresie: a) rozebranie istniejącego pokrycia dachu; b) wykonanie nowego pokrycia dachu; c) wykonanie instalacji odgromowej budynku; d) wykonanie elewacji budynku; e) wykonanie opaski z polbruku wokół budynku; f) wykonanie remontu instalacji elektrycznej; g) wykonanie malowania farbami antykorozyjnymi elementów stalowych; h) wykonanie renowacji malowania ścian farbami emulsyjnymi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.31.23.11-0, 45.44.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 robotę budowlaną polegającą na: - budowie lub remoncie dachu budynku o wartości robót nie mniejszej niż 80 000 złotych za każdą robotę. Zamawiający uzna warunek za spełniony wtedy, gdy Wykonawca wykaże, że wymienioną w wykazie robotę budowlaną wykonał w ramach jednego zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - konstrukcyjno budowlanej oraz - elektrycznej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 50.000,00 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 50.000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.14. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.14. ppkt 9) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia II.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych); d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit a - d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. II.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. II. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT. - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit c). 21.2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miroslawiec.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Mirosławiec: Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Wałecki
Numer ogłoszenia: 31715 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319287 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja hydroforni we wsi Łowicz Wałecki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe w zakresie: a) rozebranie istniejącego pokrycia dachu; b) wykonanie nowego pokrycia dachu; c) wykonanie instalacji odgromowej budynku; d) wykonanie elewacji budynku; e) wykonanie opaski z polbruku wokół budynku; f) wykonanie remontu instalacji elektrycznej; g) wykonanie malowania farbami antykorozyjnymi elementów stalowych; h) wykonanie renowacji malowania ścian farbami emulsyjnymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.31.23.11-0, 45.44.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy SEKUTERSKA Elżbieta Sekuterska, ul. Jana Pawła II 21/3, 64-730 Wieleń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94093,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 79013,56

 • Oferta z najniższą ceną: 79013,56 / Oferta z najwyższą ceną: 124197,88

 • Waluta: PLN.


Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zalacznik_nr_1_do_umowy.doc (DOC, 36KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:54:20 36KB 160 razy
2 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_-_Dokumentacja_projektowa.7z (7Z, 5.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:55:50 5.3MB 179 razy
3 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 34KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:49:44 34KB 148 razy
4 Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_-_Przedmiar_robot.pdf (PDF, 98.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:58:12 98.KB 228 razy
5 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_wykaz_osob.doc (DOC, 36.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:53:42 36.KB 157 razy
6 Zalacznik_nr__1__do_SIWZ_oferta_cenowa.doc (DOC, 47.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:49:34 47.KB 163 razy
7 SIWZ.pdf (PDF, 3.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:49:19 3.4MB 169 razy
8 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ-wykaz_robot.doc (DOC, 34.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:53:16 34.KB 162 razy
9 Zalacznik_nr__7_do_SIWZ_-_projekt_umowy.doc (DOC, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:54:10 109KB 160 razy
10 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art._24.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:49:55 31.KB 149 razy
11 Zalacznik_nr_6_a_do_SIWZ_-_oswiadczenie_o_posiadaniu_uprawnien.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:53:55 31.KB 152 razy
12 Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_-_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robot.pdf (PDF, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:57:50 42.KB 174 razy
13 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Podwykonawcy.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-12-06 12:53:27 31.KB 156 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytanie_nr_1.pdf (PDF, 328KB) 2011-12-13 14:57:02 328KB 299 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_BIP.pdf (PDF, 504KB) 2012-01-16 14:10:37 504KB 329 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 06-12-2011 12:49:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 06-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 08-02-2012 09:48:21